E040193
Laatste revisie: 15-03-2007

E040193 - Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen, voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de uitvoerings­maatregelen voor de correctie van begrotingsonevenwichtigheden overeen­komstig de artikelen 4 en 5 van het Besluit van de Raad van (…) betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Het onderhavige voorstel werd ingetrokken door de Europese Commissie.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)501PDF-document, d.d. 14 juli 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 16 november 2004 besloten het onderhavige voorstel voor een besluit onder de aandacht te brengen van de commissie Financiën.

Op 23 november 2004 is het voorstel voor een besluit geagendeerd in de commissie Financiën alwaar het onderhavige voorstel voor kennisgeving is aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan subsidiariteit en proportionaliteit is in fiche 2 positief, daar het een natuurlijke bevoegdheid van de Unie betreft en de wijzigingen in de betreffende voorstellen in verhouding staan tot de doelstellingen van de Commissie.

De Nederlandse regering is opgetogen over het feit dat de Commissie formeel heeft erkend dat landen, waaronder Nederland, een buitensporige nettobetalerpositie hebben en dat dit niet meer gerechtvaardigd kan worden. Het voorstel van de Commissie voor een Algemeen of Generiek Correctiemechanisme ziet de regering dan ook als een stap in de goede richting maar is nog niet de structurele en substantiële verbetering die Nederland nastreeft.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[2]
    29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het kader van de komende onderhandelingen over de Financiële Perspectieven (2007 - 2013) is er sprake van hernieuwde discussie inzake de nettobetalerposities van bepaalde lidstaten in het algemeen en inzake de compensatieregeling voor het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder. In COM(2004)501PDF-document presenteert de Commissie dan ook een voorstel teneinde het 'Eigen Middelen stelsel' aan te passen middels o.a. een verordening inzake de correctie van begrotingsonevenwichtigheden.

Sinds 1984 maakt het Verenigd Koninkrijk gebruik van een compensatiemechanisme geheten de ' Britse correctie '. Dit compensatiemechanisme werd destijds ingesteld teneinde de buitensporige nettobetalerpositie van het Verenigd Koninkrijk (gelet op haar relatief lage welvaartsniveau) te corrigeren.

Deze exclusieve compensatie dat alleen bestemd is voor het Verenigd Koninkrijk valt volgens de Commissie niet meer te rechtvaardigen, met name omdat het Verenigd Koninkrijk nu het hoogste relatieve welvaartsniveau heeft van alle nettobetalers, waaronder Nederland.

De Commissie doet in COM(2004)501 derhalve een voorstel om in de plaats van de 'Britse correctie' een algemeen correctiemechanisme (ACM) in te voeren met de volgende doelstellingen:

  • Het vermijden van buitensporige negatieve begrotingssaldi
  • Het verkleinen van de verschillen tussen nettobetalers met een vergelijkbare welvaartsniveau
  • Het redelijk binnen de perken houden van financieringskosten van het nieuwe mechanisme

Een invoering van een ACM moet volgens de Commissie gepaard gaan met overgangsregelingen bestaande uit aanvullende betalingen voor het Verenigd Koninkrijk en een gefaseerde invoering van het ACM voor de andere lidstaten.

Het voorstel voor een Algemene of Generieke Correctiemechanisme (ACM/GCM):

De precieze werking van een GCM wordt bepaald door de invulling van zes verschillende variabelen. In de notitie over de mededeling van de Commissie die het parlement eerder toeging (TK 21501-20, nr. 239) werd hierbij al stilgestaan. De Commissie heeft deze variabelen als volgt ingevuld:


1. Welke EU-uitgaven worden meegerekend?

Alle aan lidstaten toerekenbare uitgaven van de EU (landbouw, structuurfondsen, intern beleid en administratieve uitgaven) worden meegerekend bij het bepalen van de netto-positie.


2. Welke EU-ontvangsten worden meegerekend?

Van de vier eigen middelen: landbouw- en douaneheffingen (samen de traditionele eigen middelen genoemd), BTW-afdrachten en afdrachten op basis van het BNI, rekent de Commissie alleen de laatste twee mee bij het bepalen van de netto-posities van lidstaten. Anders gezegd de Commissie rekent de traditionele eigen middelen niet mee. De Commissie beschouwt deze als inkomsten van de Unie als geheel en niet als afdrachten van individuele lidstaten.


3. Wat is de hoogte van de drempel waarboven de compensatie gaat

werken?

De Commissie stelt de drempel waarboven gecompenseerd gaat worden op -0,35% van het BNI.


4. Wat is het percentage van de excessieve afdrachten (boven de drempel) dat gecorrigeerd wordt?

Het compensatiepercentage wordt 66% net als in het huidige systeem voor het VK. Het maximum beschikbare restitutiebedrag bedraagt 7,5 miljard euro per jaar. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de verwachte jaarlijkse gemiddelde compensatie van het Verenigd Koninkrijk over de periode 2007-2013 indien deze wordt gehandhaafd.


5. Wat is de methode van de financiering van de compensatie?

Alle lidstaten, ook zij die worden gecompenseerd, betalen volledig mee aan het GCM, d.w.z. inclusief hun eigen compensatie. Het aandeel in de betaling wordt gebaseerd op de BNI-sleutel.


6. Wordt gecorrigeerd via de uitgaven- of financieringskant?

Compensatie vindt plaats door middel van een korting op de afdrachten.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)501
    14 juli 2004

Behandeling Raad

In de databank "Prelex" wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van COM(2004)501 inzake het voorstel voor een besluit en het voorstel voor een verordening weergegeven.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen