E040199
Laatste revisie: 12-01-2005

E040199 - Mededeling: Financiering Natura 2000In het kader van de nieuwe financiële perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie een mededeling in inzake de financiering van Natura-2000. De Commissie stelt voor bepaalde projecten in de beschermingszones te financieren uit een aantal bestaande EU instrumenten. Cofinanciering van Natura-2000 dient dus ondergebracht te worden in bestaande EU fondsen, met name in de Structuurfondsen en in het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)431PDF-document, d.d. 15 juli 2004

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 16 november 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissies van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

Op 23 november 2004 is de mededeling geagendeerd in de commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën alwaar verzocht is om aanvullende informatie.

Na bespreking van het aanvullende EBEK-memo is het onderhavige voorstel tijdens de commissievergadering van 7 december 2004 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan subsidiariteit en proportionaliteit is in fiche 8 niet van toepassing aangezien het een mededeling betreft.

De Nederlandse regering hecht veel belang aan de voltooiing van het Natura-2000 netwerk en is van mening dat hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar moeten komen. De regering zal nog wel om opheldering vragen t.a.v. de cofinancieringmaatregelen (Structuurfonds en het ELFPO).

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[8]
  29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Unie. Het omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Het Natura 2000-netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit: tijdens de Europese Raad in Gothenburg (juni 2001) hebben de Europese staatshoofden en regeringen de afspraak gemaakt om de afname van de biodiversiteit in de Unie in 2010 te stoppen. Daarnaast zijn in het zesde Community Environment Action Programme (2002-2012) natuur en biodiversiteit als één van de vier hoofdprioriteiten voor actie gedefinieerd.

De huidige cofinanciering voor Natura 2000 gebeurt met name door middel van het LIFE natuurprogramma. In 2005 kunnen lidstaten voor het laatst cofinanciering aanvragen middels dit programma, daarna is het programma afgelopen.

Uit consultatie van de lidstaten is gebleken dat de kosten voor het beheer van Natura 2000 gebieden in de toekomst naar verwachting jaarlijks € 6,1 miljard zullen bedragen.

De keuze van de Commissie is gevallen op de integratie in overig relevant EU beleid om de volgende redenen:

 • de keuze bewerkstelligt dat Natura-2000 deel uitmaakt van het totale EU beleid omtrent gebiedsbeheer. Een geïntegreerde aanpak in het EU gebiedsbeleid komt de bescherming van deze gebieden meer ten goede dan wanneer Natura-2000 geïsoleerd wordt van de bredere politieke context;
 • deze keuze biedt de lidstaten de mogelijkheid om beleid en maatregelen te ontwikkelen dat toegespitst is op de nationale en regionale eigenschappen van de Natura-2000 gebieden;
 • integratie voorkomt overlap van meerdere EU-fondsen en voorkomt extra administratieve verplichtingen en kosten.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)431
  15 juli 2004

Behandeling Raad

Op 14 oktober 2004 heeft de Raad Milieu tijdens haar 2610e zitting een debat gevoerd over de financiering van Natura 2000. In het debat kwamen de volgende punten aan de orde:

 • cofinanciering van Natura 2000 uit de bestaande communautaire financiële instrumenten
 • eventuele lacunes m.b.t. de financiering
 • de vraag hoe de financiering van Natura 2000 gegarandeerd kan worden gezien de huidige en toekomstige cofinancieringsmogelijkheden en cofinancieringsprioriteiten van de verschillende financiele instrumenten en gezien artikel 8 van de habitatrichtlijn

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen