E040198
Laatste revisie: 21-10-2005

E040198 - Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkelingIn het kader van de financiële perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie een voorstel in voor een verordening inzake de ondersteuning voor plattelandsontwikkeling, waarin het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gebruikt zal worden als financieringsinstrument.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 1698/2005PDF-document werd op 19 september 2005 aangenomen door de Raad en gepubliceerd in Pb EU L277 d.d. 21 oktober 2005.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)490PDF-document, d.d. 14 juli 2004

rechtsgrondslag

Artikel 37 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 16 november 2004 besloten de onderhavige verordening onder de aandacht te brengen van de commissies van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

Op 23 november 2004 is de verordening geagendeerd in de commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën alwaar verzocht is om aanvullende informatie.

Na bespreking van het aanvullende EBEK-memo is het onderhavige voorstel tijdens de commissievergadering van 7 december 2004 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt dat de toetsing aan subsidiariteit en proportionaliteit in fiche 7 in beginsel positief is. Hoewel de regering de meerwaarde van Europees beleid inzake plattelandsontwikkeling inziet, is zij van mening dat de lidstaten zelf een grotere verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor het plattelandsbeleid. De regering ziet een verordening als juiste middel maar is van mening dat de vaststelling van bepaalde minimale percentages betreffende de nationale middelen een stap te ver gaat.

De Nederlandse regering is over het algemeen eens met de doelstellingen van de Commissie. De regering onderschrijft het belang van herstructurering aan de hand van de drie prioritaire terreinen. Het voorgestelde plafond voor het plattelandsfonds (ELFPO) is volgens de regering veel te hoog en moet derhalve naar beneden worden bijgesteld.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[7]
    29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De drie hoofddoelstellingen van het beleid van plattelandsontwikkeling:


1. Concurrentievermogen land- en bosbouw

Het verbeteren van het concurrentievermogen van de agrarische sector (land- en bosbouw) door middel van herstructurering gericht op fysiek en menselijk kapitaal (infrastructuur, landbouwers). De Commissie stelt voor een minimumpercentage van ten minste 15% in te stellen voor de communautaire financiering van deze hoofddoelstelling.


2. Milieu en grondbeheer

Het verbeteren van het milieu en plattelandsgebieden d.m.v. steunmaatregelen gericht op grondbeheer (o.a. Natura 2000). De Commissie stelt voor een minimumpercentage van ten minste 25% in te stellen voor de communautaire financiering van deze hoofddoelstelling.


3. Bredere plattelandsontwikkeling

Het verbeteren van de kwaliteit van leven in plattelandsgebieden en het stimuleren van diversificatie van economische activiteit d.m.v. maatregelen gericht op de landbouwsector en andere belanghebbenden. De Commissie stelt voor een minimumpercentage van ten minste 15% in te stellen voor de communautaire financiering van deze hoofddoelstelling.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)490
    14 juli 2004

Behandeling Raad

Op 22 en 23 november 2004 heeft de Raad Landbouw en Visserij tijdens haar 2619e zitting een oriënterend debat gevoerd over het voorstel voor een Verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Een meerderheid van delegaties heeft o.a. kanttekeningen gezet bij de zogenaamde minimumpercentages voor de communautaire financiering voor de drie hoofddoelstellingen (concurrentievermogen land- en bosbouw -15%; milieu en grondbeheer -25%; bredere plattelandsontwikkeling -15%). Verdere besprekingen met het Speciaal Comité Landbouw moeten leiden tot de aanneming van onderhavige Verordening in een volgende zitting van de Raad.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

  • PDF-document verslag van raad Raad Landbouw en Visserij - 11933/05
    20 september 2005

Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen