E040197
Laatste revisie: 22-12-2010

E040197 - Voorstel voor een Verordening betreffende de financiering van het Gemeenschappelijk LandbouwbeleidIn het kader van de voorstellen voor de nieuwe Financiële Perspectieven (2007 - 2013) dient de Commissie in COM(2004)489PDF-document een voorstel in voor een verordening inzake de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Met onderhavige verordening wenst de Commissie de financiering van het GLB in één regelgevend kader onder te brengen waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met verschillende doeleinden. Derhalve stelt de Commissie voor om twee Europese Landbouwfondsen op te richten die onder één juridisch kader vallen:


1. Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) voor de financiering van (markt)maatregelen


2. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
(zie E040198) teneinde de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling

Met de oprichting van twee Europese Landbouwfondsen onder één juridisch kader is voorzien in de doelstelling van vereenvoudiging. Tegelijkertijd behouden de twee fondsen echter ook specifieke kenmerken (o.a. inzake kredieten en frequentie van betalingen).

Onderhavige verordening voorziet bovendien in bepalingen betreffende begrotingsdiscipline, met name gericht op uitgaven van het ELGF, naleving van betalingstermijnen, eventuele schorsingen en de wisselkoers.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)489PDF-document, d.d. 14 juli 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 16 november 2004 besloten de onderhavige verordening onder de aandacht te brengen van de commissies van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën.

Op 23 november 2004 is het voorstel voor een verordening geagendeerd in de commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën alwaar verzocht is om aanvullende informatie.

Na bespreking van het aanvullende EBEK-memo is het onderhavige voorstel tijdens de commissievergadering van 7 december 2004 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De toetsing aan subsidiariteit en proportionaliteit is in fiche 6 positief.

De Nederlandse regering is van mening dat het goed is om onderscheid te maken tussen de twee beleidsterreinen (markt en prijsbeleid vs. plattelandsbeleid). Onderhavige verordening stelt dat als de Commissie onregelmatigheden constateert, correcties kunnen worden opgelegd met terugwerkende kracht van 36 maanden. De regering is tegenstander van de oprekking van de termijn voor correcties van 24 naar 36 maanden. De regering vraagt zich af wat de consequenties zouden zijn als de Commissie ook het kalenderjaar introduceert op het terrein van markt en prijsbeleid.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[6]
    29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie


1. ELGF teneinde de financiering van maatregelen m.b.t. het markt en prijsbeleid:

Samenvattend kan worden gesteld dat het financieel beheer voor het markt- en prijsbeleid wordt aangescherpt. Concreet betekent dit:

Ten aanzien van het markt- en prijsbeleid zijn met name de introductie van de degressiviteit en de bedrijfstoeslagregeling voor het financieel beheer binnen de lidstaten van belang. Zo zal het instrument van de degressiviteit (d.w.z. de afroming van de uitgaven) worden ingezet in het geval de uitgaven in het kader van het markt- en prijsbeleid het financiële plafond (zgn. Brussels plafond, inclusief een marge van € 300 miljoen) dreigen te overschrijden. Dit betekent dat de lidstaten in de nieuwe periode ramingen van de uitgaven voor het lopende begrotingsjaar alsmede het volgende begrotingsjaar moeten indienen. Voor wat betreft de bedrijfstoeslagregeling worden de sancties voor de betaaltermijnen aangescherpt. Indien de uiterste termijn van betaling voor de bedrijfstoeslagregeling niet wordt gehaald, wordt het gehele bedrag van communautaire financiering uitgesloten. Het begrotingsjaar voor het markt- en prijsbeleid blijft van 16 oktober jaar N tot 15 oktober jaar N+1 lopen. Correcties kunnen worden opgelegd met een terugwerkende kracht van 36 maanden. In de huidige situatie is dat 24 maanden.


2. ELFPO teneinde de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling:

Ten aanzien van het Plattelandsfonds wordt in plaats van de huidige N-regeling (N = 1 jaar) de N+2 regeling ingevoerd. De N-regeling houdt in dat de lidstaat de toegewezen middelen binnen het lopende begrotingsjaar dient uit te putten. In het voorstel van de Commissie krijgen de lidstaten twee jaar extra de tijd om de middelen uit putten.

Als begrotingsjaar wordt voor het Plattelandsfonds het kalenderjaar geïntroduceerd. Correcties kunnen worden opgelegd met een terugwerkende kracht van 36 maanden. In de huidige situatie is dat 24 maanden.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)489
    14 juli 2004

Behandeling Raad

Op 21 juni 2005 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1290/2005PDF-document aangenomen. Deze werd gepubliceerd in Pb EU L209 d.d. 11 augustus 2005.

Op 22 en 23 november 2004 heeft de Raad Landbouw en Visserij tijdens haar 2619e zitting een oriënterend debat gevoerd over het voorstel voor een Verordening inzake de financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Commissielid Fischer Boel benadrukte het feit dat onderhavige Verordening voornamelijk het doel heeft bestaande financieringsvoorschriften te verduidelijken en te vereenvoudigen. Verdere besprekingen met het Speciaal Comité Landbouw moeten leiden tot de aanneming van onderhavige Verordening in een volgende zitting van de Raad.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen