E180002
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-02-2020

E180002 - Commissiemededeling: Verdere stappen naar voltooiing van Europa's economische en monetaire unie: een routekaartIn de mededeling wordt een routekaart uiteen gezet waarmee de Europese Commissie verdere vooruitgang wil boeken voor de voltooiing van de economische en monetaire unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 5 juni 2018 heeft de commissie Financiën een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over nationale en Europese fiscale onderwerpen, waaronder de EMU. Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.

Europees

Tijdens de Eurogroep op 17 februari 2020 presenteerde de Europese Commissie haar prioriteiten EMU in lijn met het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie. De Europese Commissie geeft aan belang te hechten aan versterking van de EMU, met specifieke aandacht voor het oprichten van het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC), versterking van de bankenunie en de kapitaalmarktunie en de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).


Kerngegevens

volledige titel

Commissiemededeling: Verdere stappen naar voltooiing van Europa's economische en monetaire unie: een routekaart

document Europese Commissie

COM(2017)821PDF-document, d.d. 6 december 2017

rechtsgrondslag

Artikel 352 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 5 juni 2018 heeft de commissie Financiën een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over nationale en Europese fiscale onderwerpen, waaronder de EMU. Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.

Op 15 mei 2018 besprak de commissie Financiën het verslag van de Eurogroep en Informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 (21.501-07, G) en besloot deze voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast heeft de commissie ingestemd met het voorstel om op 5 juni 2018 een mondeling overleg te houden met de staatssecretaris van Financiën over fiscale onderwerpen.

Op 24 april 2018 voerden de commissies Financiën, EUZA en EZK/LNV een mondeling overleg met de minister van Financiën en Economische Zaken en Klimaat over het Europees Semester, de toekomst van de EMU, de bankenunie, het MFK en de Europese fiscale agenda.

Op 18 april 2018 stuurde de minister van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 30 maart 2018 (CXXV, E) ter voorbereiding op het mondeling overleg op 24 april 2018 over het Europees Semester 2018, toekomst EMU, bankenunie, MFK en de Europese fiscale agenda.

Op 6 april 2018 stuurde de Minister van Financiën een antwoord (34.856, A) op de brief van 31 januari 2018. Dit verslag van een schriftelijk overleg is betrokken bij het mondeling overleg met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat op 24 april 2018.

Op 30 maart 2018 stuurde de commissie een brief (CXXV, E) aan de bewindspersonen van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op een mondeling overleg op 24 april 2018.

Op 13 februari 2018 vond er een deskundigenbijeenkomst plaats over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

Op 23 januari 2018 leverde het lid van Apeldoorn (SP) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering voor de commissiemededeling inzake een Europees minister voor economische zaken en financiën (COM(2017)823PDF-document) en het voorstel tot instelling van het Europees Monetair Fonds (E180006). De brief is op 31 januari 2018 aan de minister van Financiën verstuurd.

Op 19 december 2017 besloten de commissies inbreng voor schriftelijk overleg te leveren met de regering onder voorbehoud van ontvangst van de BNC-fiches.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het plenaire debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU van 8 februari 2018 diende het lid Nijboer een motie in over de stemverhouding binnen de ECB. De motie werd op 13 februari 2018 aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

COM(2017)822

Op 19 januari 2018 heeft de regering een brief naar de Kamer gestuurd met daarin de standpunten over de mededeling inzake nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het EU-raamwerk. De regering staat positief tegenover de bevoegdheid die de commissie baseert op het terrein van het economische beleid, waar er sprake is van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten (artikel 4, lid 1, VWEU) en op het terrein van het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben (artikel 3, lid 1, onder c, VWEU), waar de EU exclusief bevoegd is. Wat betreft de subsidiariteit is de regering deels positief en deels negatief. De regering geeft aan in positief te staan tegenover het feit dat de Europese Commissie bestedingen doelgerichter wil inzetten om duurzame groei en stabiliteit in lidstaten verder te vergroten. Vanwege de onderlinge verbondenheid hebben volgens de regering uiteindelijk alle lidstaten hier profijt van en het aanbrengen van een koppeling tussen de EU-begroting en structurele hervormingen kan volgens de regering enkel op EU-niveau plaatsvinden. Een Europese aanpak wat betreft technische assistentie en een convergentiefaciliteit biedt volgens de regering schaalvoordelen en de mogelijkheid om de beste praktijken te delen. Daarbij is de regering ook van mening dat de samenwerking van nationale administratieve en institutionele capaciteit voor meerwaarde zorgt. De regering staat deels positief en deels negatief ten aanzien van de proportionaliteit in de mededeling. Ten aanzien van het voorgestelde hervormingsinstrument is de regering er voorstander van om Europese bestedingen doelgerichter in te zetten om duurzame groei in lidstaten te vergroten. De regering is er echter geen voorstander van om een stabilisatiefunctie voor de eurozone om de gevolgen van economische schokken op te vangen. Op Europees niveau zijn volgens de regering goed functionerende geïntegreerde krediet- en kapitaalmarkten het meest effectief en geschikt hiervoor.

COM(2017)823

Op 19 januari 2018 ontving de Kamer een brief van de regering met daarin de standpunten over de mededeling inzake een Europees minister van Economische Zaken en Financiën. De regering staat positief tegenover de bevoegdheid die de commissie baseert op het terrein van het economische beleid, waar er sprake is van een gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten (artikel 4, lid 1, VWEU) en op het terrein van het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben (artikel 3, lid 1, onder c, VWEU), waar de EU exclusief bevoegd is. De regering staat deels positief en deels negatief ten aanzien van de subsidiariteit van de mededeling. De commissie gaat volgens de regering niet in detail in op de precieze vormgeving van de taken van de Europees minister van Economische Zaken en Financiën en stelt geen verandering van wetgeving voor. Echter zijn het merendeel van de competenties die de commissie in het voorstel voorziet volgens de regering bevoegdheden die al op Europees niveau worden uitgeoefend, zoals het handhaven van economische, financiële en begrotingsregels. Het behartigen van het Europese belang in bepaalde internationale fora en organisaties wordt volgens de regering al gedaan door de Commissie, de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de Ecofin-raad en de Eurogroep. Wanneer een Europese minister van Financiën een rol krijgt toebedeeld voor deze taken is volgens de regering een verschuiving van competenties op Europees niveau, in plaats van een verschuiving van nationale competenties richting de EU. De regering staat negatief ten opzichte van de proportionaliteit van de mededeling. Het samenvoegen van de functies van vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurogroep, vergroot volgens de regering de transparantie en legitimiteit niet. Volgens de regering zijn er daarvoor minder ingrijpende oplossing voor handen, zoals een sterkere dialoog tussen de Commissie en nationale parlementen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Notitie Economische en Monetaire Unie

Op 20 juni 2018 publiceerde de Europese Commissie ter voorbereiding op de Europese Raad en de Europese Top van 28 en 29 juni 2018 een notitiePDF-document met een overzicht van wat reeds is bereikt, welke voorstellen nog op tafel liggen en waarvoor nog belangrijke beslissingen genomen moeten worden in het kader van de Economische en Monetaire Unie.

COM(2017)821

In de mededeling wordt een routekaart uiteen gezet waarmee de Europese Commissie verdere vooruitgang wil boeken voor de voltooiing van de economische en monetaire unie. De Commissie zet hiervoor een koers uit tot medio 2019 en de gewenste koers voor de periode 2019-2024.

COM(2017)822

De Europese Commissie presenteert in de mededeling ideeën voor nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het kader van de Unie. De Commissie stelt onder andere voor om:

  • een akkoord over een achtervangfunctie voor het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds te bereiken;
  • een specifieke actielijn voor lidstaten op weg naar toetreding tot de euro;
  • de mogelijkheid uit te breiden om met de huidige prestatiereserve van de Europese structuur- en investeringsfondsen structurele hervormingen te ondersteunen.

COM(2017)823

De functie van een Europees minister van Economische Zaken en Financiën is volgens de Commissie een belangrijke institutionele stap voor een coherenter en doeltreffender

economisch bestuur van de Europese Unie met meer democratische verantwoording. De functie zou op grond van de bestaande verdragen kunnen worden ingesteld bij de aanstelling van de volgende Commissie in november 2019 waarbij de Eurogroep zou kunnen overeenkomen de minister voor twee opeenvolgende ambtstermijnen tot voorzitter te verkiezen.


Behandeling Raad

Tijdens de Eurogroep op 17 februari 2020 presenteerde de Europese Commissie haar prioriteiten EMU in lijn met het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie. De Europese Commissie geeft aan belang te hechten aan versterking van de EMU, met specifieke aandacht voor het oprichten van het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC), versterking van de bankenunie en de kapitaalmarktunie en de hervorming van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

In de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 4-5 december 2019 geeft het kabinet aan dat de Eurogroep in december een rapport zal voorbereiden inzake de verdieping van de EMU aan de regeringsleiders.

Tijdens de Eurogroep van 11 maart 2019 vond een gedachtewisseling plaats over de versterking van de Europese en Monetaire Unie (EMU), met name over de uitgavenkant van een eurozone-instrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurolanden.

Tijdens de Eurogroep van 19 november 2018 heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden over de verdieping van de Economische Monetaire Unie.

De Eurogroep besprak op 1 en 2 oktober 2018 de toekomst van de Economische Monetaire Unie.

Op 7 en 8 september 2018 vond er een bijeenkomst plaats van de Eurogroep en de informele Ecofinraad. De Eurogroep heeft van gedachten gewisseld over de EMU in navolging op de verklaring die op 29 juni 2018 is opgesteld. In de Eurotop van december 2018 wordt weer gesproken over de toekomst van de EMU. De komende tijd bespreekt de Eurogroep over deelonderwerpen.

Op 29 juni 2018 is tijdens de Eurotop een verklaringPDF-document opgesteld over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Op 21 en 22 juni 2018 heeft de eurogroep heeft in inclusieve samenstelling als voorbereiding op de Europese Raad van 28 en 29 juni gesproken over de verdieping van EMU. De discussie vond plaats in het licht van de Frans-Duitse verklaring van Meseberg van 19 juni jl.

Tijdens de Eurogroep van 24 mei 2018 is er gesproken over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie ter voorbereiding van de Eurotop van 28-29 juni. De regeringsleiders zullen dan verder spreken over de toekomst van het ESM en de bankenunie.

Tijdens de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 (21.501-07, G) wisselden de ministers ter opvolging van de Eurotop van 23 maart 2018 van gedachten wisselen over de verdieping van de Economische Monetaire Unie (EMU).

Op 23 maart 2018 bespraken de regeringsleiders van eurozone lidstaten ter opvolging van de Eurotop van december 2017 de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

De Eurogroep van 12 maart 2018 trof voorbereidingen voor de Eurotop van 23 maart waarin gesproken wordt over de verdieping van de EMU.

Op 23 januari 2018 vond er tijdens de Ecofinraad een gedachtenwisseling plaats over de nieuwe voorstellen inzake de verdieping van de Economische en Monetaire Unie die op 6 december 2017 zijn gepubliceerd (E180002 t/m E180006).

Tijdens de Eurotop van 15 december 2017 vond er een discussie plaats tussen de regeringsleiders van de EU 27 over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 26 februari 2018 heeft het Tsjechisch Huis van Afgevaardigden middels een politiek dialoog aan de Europese Commissie zijn standpuntPDF-document ingediend over het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

Op 15 februari 2018 nam het Tsjechisch Huis van Afgevaardigden een resolutiePDF-document aan inzake het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

Op 13 februari 2018 is de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoog (821PDF-document, 822PDF-document, 823PDF-document gestart met de Europese Commissie over het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

Op 24 januari 2018 heeft de Italiaanse Senaat een resolutiePDF-document aangenomen en een studie gepubliceerd over het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen