E180005
Laatste revisie: 09-08-2022

E180005 - Voorstel voor een verordening om het steunprogramma voor structurele hervormingen te versterkenDe Europese Commissie stelt voor om in het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode na 2020 een nieuw hervormingsinstrument in te stellen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: dit E-dossier wordt momenteel NIET ambtelijk geactualiseerd.

nationaal

Op 24 april 2018 voerden de commissies Financiën, EUZA en EZK/LNV een mondeling overleg met de minister van Financiën en Economische Zaken en Klimaat over het Europees Semester, de toekomst van de EMU, de bankenunie, het MFK en de Europese fiscale agenda.

Europees

De Europese Commissie heeft dit voorstel op 29 september 2020 ingetrokken.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten

document Europese Commissie

COM(2017)826PDF-document, d.d. 6 december 2017

rechtsgrondslag

artikel 20, 21, 22 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 24 april 2018 voerden de commissies Financiën, EUZA en EZK/LNV een mondeling overleg met de minister van Financiën en Economische Zaken en Klimaat over het Europees Semester, de toekomst van de EMU, de bankenunie, het MFK en de Europese fiscale agenda.

Op 18 april 2018 stuurde de minister van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 30 maart 2018 (CXXV, E) ter voorbereiding op het mondeling overleg op 24 april 2018 over het Europees Semester 2018, toekomst EMU, bankenunie, MFK en de Europese fiscale agenda.

Op 30 maart 2018 stuurde de commissie een brief (CXXV, E) aan de bewindspersonen van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op een mondeling overleg op 24 april 2018.

Op 13 februari 2018 vond er een deskundigenbijeenkomst plaats over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

Op 23 januari 2018 leverde het lid van Apeldoorn (SP) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering voor het voorstel tot instelling van het Europees Monetair Fonds (E180006) en de commissiemededeling inzake een Europees minister voor economische zaken en financiën (zie E180002)

Op 19 december 2017 besloten de commissies inbreng voor schriftelijk overleg te leveren met de regering onder voorbehoud van ontvangst van het BNC-fiches.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU van 8 februari 2018 diende het lid Hennis-Plasschaert een motie in over de stabiliteit en schokbestendigheid van de EMU. De motie werd op 13 februari 2018 aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 januari 2018 heeft de regering een brief gestuurd met daarin de standpunten over de wijziging van de verordening inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen. De Commissie baseert de bevoegdheid van de EU op artikel 175, derde alinea (betreffende specifieke maatregelen ter verwezenlijking van de economische, sociale en territoriale samenhang) en artikel 177 VWEU (betreffende de prioritaire doelstellingen en organisatie van de EU- structuurfondsen). De regering staat hier positief tegenover. Het ondersteunen van structurele hervormingen met behulp van prestatiereserves uit ESI-fondsen kan volgens de regering het beste op Europees niveau geregeld worden en beoordeelt daarom de subsidiariteit als positief. Volgens de regering betreft het voorstel een beperkte en gerichte wijziging die niet verder gaat dan noodzakelijk om structurele hervormingen in lidstaten te ondersteunen. Daarom beoordeelt de regering de proportionaliteit van dit voorstel als positief.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Notitie Economische en Monetaire Unie

Op 20 juni 2018 publiceerde de Europese Commissie ter voorbereiding op de Europese Raad en de Europese Top van 28 en 29 juni 2018 een notitiePDF-document met een overzicht van wat reeds is bereikt, welke voorstellen nog op tafel liggen en waarvoor nog belangrijke beslissingen genomen moeten worden in het kader van de Economische en Monetaire Unie.

Samenvarring

De Europese Commissie stelt voor om in het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode na 2020 een nieuw hervormingsinstrument in te stellen. Dit instrument zou moeten beschikken over een eigen begroting, los van en in aanvulling op de bestaande structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Dit nieuwe instrument moet worden opgezet om de lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van structurele hervormingen die in het kader van het Europees Semester zijn geïdentificeerd. Het betreft bijvoorbeeld hervormingen op de product- en arbeidsmarkten, fiscale hervormingen en bestuurlijke hervormingen (zie COM(2017)822). De Commissie oppert in het voorliggende voorstel COM(2017)826 om in een proeffase voor de periode 2018-2020 (in het huidige MFK) de belangrijkste elementen van dit hervormingsinstrument te testen door de lidstaten de mogelijkheid te bieden de zogenoemde 'prestatiereserve' in de huidige ESI-fondsen volledig of deels te gebruiken ter ondersteuning van hervormingen (zoals geïdentificeerd tijdens het Europees Semester) in plaats van specifieke projecten zoals vastgelegd in een Operationeel Programma .


Behandeling Raad

De Europese Commissie heeft dit voorstel op 29 september 2020 ingetrokken.

In de tweede kwartaalrapportage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van juni 2020PDF-document over EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie informeert de minister dat het voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in Raadskader. De Commissie heeft in haar werkprogramma aangegeven voornemens te zijn dit voorstel in te trekken.

Op 11 mei 2020 informeerde de minister EZK in de kwartaalrapportagePDF-document met de stand van zaken betreffende de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode januari tot en met maart 2020 op het terrein van het ministerie dat Voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau in Raadskader en dat de Commissie in haar werkprogramma heeft aangegeven voornemens te zijn dit voorstel in te trekken.

De kwartaalrapportage van 29 april 2019 over lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (22.112, 2792PDF-document) geeft aan dat het voorstel op ambtelijk niveau in het kader van de Raad besproken wordt.

Op 29 juni 2018 is tijdens de Eurotop een verklaringPDF-document opgesteld over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Op 21 en 22 juni 2018 heeft de eurogroep heeft in inclusieve samenstelling als voorbereiding op de Europese Raad van 28 en 29 juni gesproken over de verdieping van EMU. De discussie vond plaats in het licht van de Frans-Duitse verklaring van Meseberg van 19 juni jl.

Tijdens de Eurogroep van 24 mei 2018 is er gesproken over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie ter voorbereiding van de Eurotop van 28-29 juni. De regeringsleiders zullen dan verder spreken over de toekomst van het ESM en de bankenunie.

Tijdens de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 (21.501-07, G) wisselden de ministers ter opvolging van de Eurotop van 23 maart 2018 van gedachten wisselen over de verdieping van de Economische Monetaire Unie (EMU).

Op 23 maart 2018 bespraken de regeringsleiders van eurozone lidstaten ter opvolging van de Eurotop van december 2017 de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

De Eurogroep van 12 maart 2018 (21.501-07, C) trof voorbereidingen voor de Eurotop van 23 maart waarin gesproken wordt over de verdieping van de EMU.

Op 23 januari 2018 vond er tijdens de Ecofinraad een gedachtenwisseling plaats over de nieuwe voorstellen inzake de verdieping van de Economische en Monetaire Unie die op 6 december 2017 zijn gepubliceerd (E180002 t/m E180006).

Tijdens de Eurotop van 15 december 2017 vond er een discussie plaats tussen de regeringsleiders van de EU 27 over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 24 oktober 2018 een tekst aangenomenPDF-document inzake steun voor structurele hervormingen in de lidstaten.

Op 11 oktober 2018 heeft de commissie regionale ontwikkeling verslagPDF-document uitgebracht over het voorstel ter eerste lezing in het Europees Parlement.

Op 4 oktober 2018 bracht de commissie CONT (Commissie begrotingscontrole) een adviesPDF-document uit over het voorstel.

Op 2 oktober 2018 bracht de commissie AGRI (Commissie landbouw en plattelangsontwikkeling) een adviesPDF-document uit over de conceptverordening.

Op 4 september 2018 bracht de commissie FEMM (Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid) een adviesPDF-document uit over de conceptverordening.

Op 30 augustus 2018 bracht de commissie BUDG (Begrotingscommissie) een adviesPDF-document uit over de conceptverordening.

Op 11 juli 2018 bracht de commissie ITRE (Commissie Industrie, Onderzoek en Energie) een adviesPDF-document uit over het voorstel.

Op 27 april 2018 bracht de commissie ENVI (Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) een adviesPDF-document uit over de conceptverordening.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Assemblée Nationale van Franktijk nam op 23 juni 2018 een resolutie aan over het voorstel.

Tijdens een plenaire sessie van de Bundesrat op 23 maart 2018 nam de Bundesrat een resolutie aan inzake het voorstel.

Op 15 februari 2018 nam het Tsjechisch Huis van Afgevaardigden een resolutiePDF-document aan inzake het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

Op 13 februari 2018 is de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoog (826PDF-document) gestart met de Europese Commissie over het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

Op 24 januari 2018 heeft de Italiaanse Senaat een resolutiePDF-document aangenomen en een studie gepubliceerd over het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar voor het voorstel was 1 februari 2018.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen