E180004
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-04-2019

E180004 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passenMet het steunprogramma voor structurele hevormingen (Structural Reform Support Program, SRSP) beoogt de EU lidstaten op verzoek te ondersteunen bij het implementeren van bestuurlijke en structurele hervormingen om hun groeivermogen te versterken en te verbeteren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 24 april 2018 voerden de commissies Financiën, EUZA en EZK/LNV een mondeling overleg met de minister van Financiën en Economische Zaken en Klimaat over het Europees Semester, de toekomst van de EMU, de bankenunie, het MFK en de Europese fiscale agenda.

Europees

Op 12 november 2018 is verordening 2018/1671PDF-document van 23 oktober 2018 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen

document Europese Commissie

COM(2017)825PDF-document, d.d. 6 december 2017

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 24 april 2018 voerden de commissies Financiën, EUZA en EZK/LNV een mondeling overleg met de minister van Financiën en Economische Zaken en Klimaat over het Europees Semester, de toekomst van de EMU, de bankenunie, het MFK en de Europese fiscale agenda.

Op 18 april 2018 stuurde de minister van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat een antwoord op de brief van 30 maart 2018 (CXXV, E) ter voorbereiding op het mondeling overleg op 24 april 2018 over het Europees Semester 2018, toekomst EMU, bankenunie, MFK en de Europese fiscale agenda.

Op 30 maart 2018 stuurde de commissie een brief (CXXV, E) aan de bewindspersonen van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op een mondeling overleg op 24 april 2018.

Op 13 februari 2018 vond er een deskundigenbijeenkomst plaats over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

Op 23 januari 2018 leverde het lid van Apeldoorn (SP) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering voor het voorstel tot instelling van het Europees Monetair Fonds (E180006) en de commissiemededeling inzake een Europees minister voor economische zaken en financiën (zie E180002)

Op 19 december 2017 besloten de commissies inbreng voor schriftelijk overleg te leveren met de regering onder voorbehoud van ontvangst van het BNC-fiche.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 januari 2018 ontving de Kamer een brief van de regering met daarin de standpunten over de aanpassing van de verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP). De Commissie baseert de bevoegdheid op artikel 175, derde alinea (betreffende specifieke maatregelen ter verwezenlijking van de economische, sociale en territoriale samenhang) en artikel 197, lid 2 VWEU (betreffende administratieve ondersteuning door de Unie). De regering kan zich hierin vinden. Een Europese aanpak voor structurele hervormingen en het ondersteunen van duurzame convergentie heeft volgens de regering een meerwaarde ten opzichte van maatregelen die lidstaten alleen uitvoeren. Daarom beoordeelt de regering de subsidiariteit van het voorstel positief. Ook staat de regering positief tegenover de proportionaliteit van het voorstel. De voorgestelde verhoging van de financiële middelen en de uitbreiding van de doelstelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen draagt volgens de regering bij aan de technische ondersteuning van de implementatie van bestuurlijke en structurele hervormingen om het groeivermogen te versterken. Deze voorgestelde wijzigingen gaan volgens de regering niet verder dan noodzakelijk en beoordeelt daarom de proportionaliteit van het voorstel als positief.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Notitie Economische en Monetaire Unie

Op 20 juni 2018 publiceerde de Europese Commissie ter voorbereiding op de Europese Raad en de Europese Top van 28 en 29 juni 2018 een notitiePDF-document met een overzicht van wat reeds is bereikt, welke voorstellen nog op tafel liggen en waarvoor nog belangrijke beslissingen genomen moeten worden in het kader van de Economische en Monetaire Unie.

Samenvatting

Met het steunprogramma voor structurele hevormingen (Structural Reform Support Program, SRSP) beoogt de EU lidstaten op verzoek te ondersteunen bij het implementeren van bestuurlijke en structurele hervormingen om hun groeivermogen te versterken en te verbeteren. Het betreft hervormingen op bijvoorbeeld het terrein van bestuur, financiën, handhaving van de rechtsstaat en bestrijding van corruptie, het investeringsklimaat of onderwijs. Het huidige programma loopt van 2017 tot 2020 en beschikt over een budget van 142, 8 miljoen euro. Omdat er sinds de inwerkingtreding van het programa meer steunaanvragen zijn geweest dan er financiering beschikbaar was, stelt de Europese Commissie met deze wijziging voor het programmabudget voor 2019-2020 te verhogen met 80 miljoen euro. Op deze wijze zou het programma kunnen voldoen aan de vraag vanuit de lidstaten. Tevens stelt de Commissie voor de doelstelling van het programma dusdanig te verbreden dat het SRSP ook kan bijdragen aan institutionele, administratieve en groei-ondersteunende structurele hervormingen die lidstaten voorbereiden op deelname aan de eurozone.


Behandeling Raad

Op 29 juni 2018 is tijdens de Eurotop een verklaringPDF-document opgesteld over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Op 21 en 22 juni 2018 heeft de eurogroep heeft in inclusieve samenstelling als voorbereiding op de Europese Raad van 28 en 29 juni gesproken over de verdieping van EMU. De discussie vond plaats in het licht van de Frans-Duitse verklaring van Meseberg van 19 juni jl.

Tijdens de Eurogroep van 24 mei 2018 is er gesproken over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie ter voorbereiding van de Eurotop van 28-29 juni. De regeringsleiders zullen dan verder spreken over de toekomst van het ESM en de bankenunie.

Tijdens de informele Ecofinraad van 27 en 28 april 2018 (21.501-07, G) wisselden de ministers ter opvolging van de Eurotop van 23 maart 2018 van gedachten wisselen over de verdieping van de Economische Monetaire Unie (EMU).

Op 23 maart 2018 bespraken de regeringsleiders van eurozone lidstaten ter opvolging van de Eurotop van december 2017 de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

De Eurogroep van 12 maart 2018 (21.501-07, C) trof voorbereidingen voor de Eurotop van 23 maart waarin gesproken wordt over de verdieping van de EMU.

Op 23 januari 2018 vond er tijdens de Ecofinraad een gedachtenwisseling plaats over de nieuwe voorstellen inzake de verdieping van de Economische en Monetaire Unie die op 6 december 2017 zijn gepubliceerd (E180002 t/m E180006).

Tijdens de Eurotop van 15 december 2017 vond er een discussie plaats tussen de regeringsleiders van de EU 27 over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 12 november 2018 is verordening 2018/1671PDF-document van 23 oktober 2018 gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.

De tekst van de verordening is op 11 september 2018 door het Europees Parlement aangenomen.

Op 27 juni 2018 hebben de commissies die zich over het voorstel hebben gebogen hun amendementen aan het Europees Parlement aanbevolen.

Op 4 juli 2018 nam het Europees Parlement amendementenPDF-document aan over het voorstel.

De ECON-commissie (economische en monetaire zaken) bracht op 20 juni 2018 een ontwerpadviesPDF-document uit.

De commissie BUDG (begrotingscommissie) bracht op 19 juni 2018 een adviesPDF-document uit over de conceptverordening.

Op 8 juni 2018 bracht de commissie EMPL (werkgelegenheid en sociale zaken) een adviesPDF-document uit over de verordening.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 15 februari 2018 nam het Tsjechisch Huis van Afgevaardigden een resolutiePDF-document aan inzake het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

Op 13 februari 2018 is de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoog (825PDF-document) gestart met de Europese Commissie over het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

Op 24 januari 2018 heeft de Italiaanse Senaat een resolutiePDF-document aangenomen en een studie gepubliceerd over het nieuwe EMU-pakket (E180002 t/m E180006).

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar voor het voorstel is 2 februari 2018.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen