E170012
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-03-2021

E170012 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)Deze ontwerpverordening heeft als doel om de comitéprocedureverordening te wijzigen, zodat het besluitvormingsproces rond politiek gevoelige dossiers in samenwerking met de lidstaten verbeterd kan worden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 31 oktober 2017 besloot de SP-fractie om de brief van de minister van Buitenlandse ZakenPDF-document voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 4 maart 2021 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document over de voortgang van de behandeling van het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel van het Europees Parlement en de Raad voor een verordening tot wijziging van verordening 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

document Europese Commissie

COM(2017)85PDF-document, d.d. 14 februari 2017

rechtsgrondslag

Artikel 291(3) VWEU

commissie Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 31 oktober 2017 besloot de SP-fractie om de brief van de minister van Buitenlandse ZakenPDF-document voor kennisgeving aan te nemen.

Op 25 oktober 2017 stuurde de Minister van Buitenlandse Zaken een antwoordPDF-document op de brief van 21 september 2017.

Op 21 september 2017 werd een brief met nadere vragen inzake comitologie aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

Op 12 september 2017 heeft de fractie van de SP (van Apeldoorn) aangegeven inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg.

Op 11 juli 2017 besprak de commissie de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken (34.756, A) op vragen over de wijziging van de Comitologieverordening en besloot inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg op 12 september 2017.

Op 18 april 2017 leverden de fracties van de PVV (Faber-Van de Klashorst) en SP (van Apeldoorn) inbreng voor schriftelijk overleg inzake de comitologievoorstellen. De brief is op 26 april 2017 aan de minister van Buitenlandse Zaken verstuurd.

De commissie besprak op 28 maart 2017 de vervolgstappen naar aanleiding van de technische briefing en de deskundigenbijeenkomst over de comitologie-voorstellen en de fracties van de PVV en SP besloten met betrekking tot het voorstel in dit E-dossier (COM(2017)85) op 18 april 2017 schriftelijke inbreng te leveren.

Op 21 maart 2017 gaven twee deskundigen hun visie over de comitologie-voorstellen van de Europese Commissie.

Op 7 maart 2017 is een technische briefing gegeven door medewerkers van de Europese Commissie over de comitologievoorstellen.

Op 21 februari 2017 heeft de commissie EUZA besloten het voorstel in behandeling te nemen en te betrekken bij de technische briefing en deskundigenbijeenkomst van 7 en 21 maart 2017.


Behandeling Tweede Kamer

Op 14 juni 2017 vond in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over het voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

Op 24 maart 2017 stuurde de het kabinet haar visie op de conceptverordening.

Het kabinet plaatst een paar kanttekeningen bij het voorstel. Door verandering van de procedureregels zou het volgens het kabinet kunnen voorkomen dat in de besluitvorming op gevoelige terreinen, zoals bij genetisch gemotificeerde organismen (ggo's), lidstaten die zich willen onthouden van stemming in het beroepscomité geneigd kunnen zijn tegen te stemmen. Er is geen inzicht op de mogelijke economische gevolgen die deze verandering van de regels met zich meebrengen, daarom verzoekt het kabinet aan de Europese Commissie om een nadere toelichting op de gevolgen van het voorstel, met name in het geval van ggo's. Wat betreft de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel is het kabinet positief. Het kabinet plaatst wel kanttekeningen bij de proportionaliteit van het voorstel op twee onderdelen uit het voorstel, namelijk de verwijzing naar het beroepscomité op ministerieel niveau en de verwijzing naar de Raad voor advies in geval van een "no opinion"-uitkomst. Het kabinet twijfelt over de noodzaak van een beroepscomité op ministerieel niveau en doorverwijzing naar de Raad, aangezien er door de verandering van de regels er naar verwachting een duidelijke besluitvorming plaats zal vinden. Daarnaast verwacht het kabinet dat de Raad andere factoren mee zal laten spelen dan het voorgestelde beoordelingskader. Het kabinet geeft aan haar proportionaliteitsoordeel bij te kunnen stellen als de aanvullende toelichting van de Europese Commissie daar aanleiding toe geeft.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel strekt tot wijziging van de comitéprocedureverordening (nr. 182/2011). Lidstaten zijn er de afgelopen jaren in een aantal politiek gevoelige dossiers (die vaak betrekking hadden op de veiligheid en gezondheid van mens, dier en plant) niet in geslaagd de vereiste meerderheid vóór of tegen bepaalde ontwerphandelingen te bereiken, zodat door het comité van beroep geen advies kon worden uitgebracht. In dat geval wordt de Europese Commissie belast met de verantwoordelijkheid om de definitieve beslissing te nemen, zonder dat zij daarvoor over duidelijke politieke steun van de lidstaten beschikt. In 2015 en 2016 gold dit voor 17 handelingen. Dit komt vooral voor bij politiek gevoelige dossiers. De Europese Commissie acht het wenselijk dat juist in die dossiers lidstaten nadrukkelijker hun verantwoordelijkheid nemen in het besluitvormingsproces. Daarom worden vier wijzigingen voorgesteld in de bestaande comitéprocedureverordening:

 • 1. 
  in de laatste fase van de comitéprocedure (comité van beroep) zullen alleen stemmen vóór of tegen een handeling in aanmerking worden genomen;
 • 2. 
  als nationale deskundigen geen standpunt innemen, krijgt de Europese Commissie de mogelijkheid het dossier een tweede keer voor te leggen aan het comité van beroep, vergaderend op ministerieel niveau;
 • 3. 
  de stem van de vertegenwoordigers van de lidstaten in het comité van beroep wordt openbaar gemaakt;
 • 4. 
  de Europese Commissie krijgt de mogelijkheid om het dossier voor te leggen aan de Raad van Ministers, als het comité van beroep er niet in slaagt een standpunt in te nemen.

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 4 maart 2021 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een briefingPDF-document over de voortgang van de behandeling van het voorstel.

Op 17 december 2020 is tijdens de plenaire vergadering een gedeeltelijk verslagPDF-document in eerste lezing aangenomen en is het dossier terugverwezen naar de Commissie juridische zaken voor interinstitutionele onderhandelingen.

Op 31 januari 2020 publiceerde de commissie voor Juridische Zaken (JURI) een ontwerprapportPDF-document met amendementen over het voorstel.

Op 24 mei 2018 heeft de commissie voor constitutionele zaken (AFCO) haar adviesPDF-document uitgebracht over het voorstel.

Op 30 april 2018 heeft de commissie voor industrie, onderzoek en energie (ITRE) haar adviesPDF-document uitgebracht over het voorstel.

Op 27 februari 2018 heeft de commissie voor Omgeving, Publieke Gezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) haar adviesPDF-document uitgebracht over de conceptverordening.

De commissie INTA (Internationale Handel) van het Europees Parlement heeft op 7 december 2017 een adviesPDF-document uitgebracht over de conceptverordening.

Op 23 november 2017 heeft de commissie ECON (Economische en Monetaire Zaken) van het Europees Parlement een adviesPDF-document uitgebracht over het verordeningsvoorstel.

De voortouwcommissie voor dit dossier is de commissie Juridische Zaken (JURI).

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 30 oktober 2017 stuurde de Franse Senaat een opiniePDF-document in het kader van de politieke dialoog naar de Europese Commissie.

Op 13 juni 2017 stuurde de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden een opiniePDF-document in het kader van de politieke dialoog naar de Europese Commissie.

Op 31 mei 2017 stuurde de Poolse Senaat een opiniePDF-document in het kader van de politieke dialoog naar de Europese Commissie.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen