Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 18 april 2017
1. Datumvoorstel Algemene Europese Beschouwingen 2017

De commissie besluit de Kamervoorzitter voor te stellen de Algemene Europese Beschouwingen op 7 november 2017 te houden.

2. E170006 + E170012

Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering); Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

De fracties van de PVV (het lid Faber-Van de Klashorst) en van de SP (het lid Van Apeldoorn) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

3. Uitnodiging ICM AFCO 'The implementation of the treaty provisions concerning national parliaments', 2 mei 2017

De commissie bespreekt de uitnodiging, maar stelt vast dat geen van de leden beschikbaar is voor deelname aan de ICM.

4. Inventarisatie datum gezamenlijke vergadering commissies EUZA uit beide Kamers

De commissie stelt een aantal nieuwe data voor met het oog op het houden van een gezamenlijke vergadering van de commissies voor Europese Zaken van de Eerste en Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman