Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 oktober 2017
1. PACE, 9-13 oktober 2017

De delegatieleider, het lid Van de Ven (VVD), doet mondeling verslag van de vierde PACE-sessie in de week van 9-13 oktober 2017. De door PACE aangenomen aanbevelingen en resoluties zijn onder de Leden verspreid.

2. E170012

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (comitologie)

De commissie besluit om de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake comitologie, d.d. 25 oktober 2017, voor kennisgeving aan te nemen.

3. Toekomst van Europa

De commissie bespreekt het in de Europese Raad vastgestelde tijdspad voor de verdere discussie over de Toekomst van Europa en de implementatie ervan (Leaders' Agenda en Implementing the Bratislava Roadmap) en neemt dit voor kennisgeving aan.

4. Kennismakingsgesprek met de minister van Buitenlandse Zaken

De commissie besluit om een kennismakingsgesprek met de minister van Buitenlandse Zaken zo spoedig mogelijk in te plannen in een gecombineerde vergadering van de commissies EUZA en BDO, waarbij het gesprek in twee onderscheiden gedeeltes, namelijk Europa en Buitenlandse Zaken, worden opgedeeld. Voorafgaand aan het gesprek met de minister zal in een gecombineerde vergadering van de commissies een inventarisatie plaatsvinden van de te bespreken thema's.

5. Mededelingen en informatie

Het lid Backer (D66) wijst, in het bijzonder met betrekking tot de COSAC, op de in het convocaat toegevoegde EPRS-studie 'The implementation of the Treaty provisions concerning national Parliaments'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman