E160051
  ruit icoon
Laatste revisie: 03-10-2018

E160051 - Voorstel voor een richtlijn voor btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriftenHet voorstel heeft als doel om het btw-tarief voor elektronische en fysieke publicaties gelijk te behandelen. De voorstellen voor de modernisering van de BTW voor grensoverschrijdende B2C e-commerce zijn tegelijkertijd met dit voorstel gepubliceerd (zie E160048, E160049 en E160050).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie besloot op 7 maart 2017 naar aanleiding van de technische briefing van 21 februari 2017 op dit moment geen aanleiding te zien voor een schriftelijk overleg met de regering.

Europees

De Ecofinraad heeft op 2 oktober 2018 een politiek akkoord bereikt over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft

document Europese Commissie

COM(2016)758PDF-document, d.d. 1 december 2016

rechtsgrondslag

Artikel 113 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2018/1713PDF-document werd op 14 november 2018 gepubliceerd in Pb EU L286/20 en trad op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in werking.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie besloot op 7 maart 2017 naar aanleiding van de technische briefing van 21 februari 2017 op dit moment geen aanleiding te zien voor een schriftelijk overleg met de regering.

Op 21 februari 2017 vond een technische briefing plaats van de Europese Commissie over de BTW-voorstellen inzake e-commerce.

Naar aanleiding van het verkrijgen van de BNC-fiches van de regering heeft de commissie tijdens de vergadering op 24 januari 2017 besloten eerst de technische briefing van de Europese Commissie over de voorstellen af te wachten, alvorens in schriftelijk overleg te treden met de regering.

De commissie Financiën heeft op 20 december 2016 besloten de Europese Commissie te verzoeken een technische briefing te verzorgen over de voorstellen voor de modernisering van de BTW voor grensoverschrijdende B2C e-commerce en het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 januari 2017 stuurde de regering haar visie op het voorstel in een BNC-fiche.

In de huidige btw-richtlijn is voor een aantal categorieën een uitzondering gemaakt voor het toepassen van een lager btw-tarief. Dit lagere tarief, dat afwijkt van de standaard van minimaal 15%, wordt toegepast op bijvoorbeeld fysieke boeken, tijdschriften en kranten. Dit afwijkende tarief geldt niet op vergelijkbare producten in elektronische vorm. De Nederlandse regering steunt het voorstel om elektronische en fysieke publicaties gelijk te behandelen. Zij vraagt wel om verduidelijking van de gewijzigde tekst in de bijlage van de btw-richtlijn, omdat hierin geen definitie gegeven wordt van de goederen waarop een verlaagd btw-tarief van toepassing is. Op het gebied van subsidiariteit en proportionaliteit oordeelt het kabinet positief.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel maakt onderdeel uit van een pakket van voorstellen gericht op het toekomstbestendig helpen maken van de huidige btw regels die van toepassing zijn op e-commerceactiviteiten.

Overeenkomstig Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna "btw-richtlijn" genoemd) geldt voor langs elektronische weg verrichte diensten, met inbegrip van langs elektronische weg geleverde publicaties (hierna "e-publicaties" genoemd), het normale btw-tarief (minimaal 15%). Lidstaten kunnen er echter voor kiezen om op publicaties op alle fysieke dragers een verlaagd btw-tarief (minimaal 5%) toe te passen. Sommige lidstaten hebben de mogelijkheid gekregen om op bepaalde gedrukte publicaties btw-tarieven die lager liggen dan het huidige minimum van 5% (sterk verlaagde tarieven), met inbegrip van vrijstellingen met recht op aftrek van voorbelasting (zogenaamde nultarieven), te blijven toepassen. Deze btw-richtlijn uit 2006 belet de lidstaten om dezelfde btw-tarieven die momenteel gelden voor fysieke publicaties toe te passen op e-publicaties, waardoor e-publicaties in de meeste lidstaten een beduidend minder gunstige btw-behandeling krijgen.

Sinds op 1 januari 2015 nieuwe regels voor de "plaats van levering/dienst" in werking zijn getreden, is het volgens de Commissie niet langer nodig om de btw-tarieven voor langs elektronische weg verrichte diensten, en met name langs elektronische weg geleverde publicaties, te harmoniseren. Sindsdien wordt de btw geheven waar de klant is gevestigd, en hebben dienstverrichters er niet langer voordeel bij dat zij in lidstaten met de laagste btw-tarieven zijn gevestigd.

Conform de conclusies van de Raad, en de in haar actieplan van 2016 inzake btw gedane toezegging, stelt de Commissie in deze richtlijn voor om alle lidstaten de mogelijkheid te bieden op langs elektronische weg geleverde publicaties dezelfde btw-tarieven toe te passen (als deze die de lidstaten momenteel toepassen op gedrukte publicaties, waaronder ook verlaagde, sterk verlaagde en nultarieven).


Behandeling Raad

De Ecofinraad heeft op 2 oktober 2018 een politiek akkoord bereikt over het voorstel.

Op 13 juli 2018 besprak de Ecofinraad het voorstel. Er is geen akkoord bereikt omdat niet alle lidstaten steun konden uitspreken.

Op 25 mei 2018 besprak de Ecofinraad het voorstel. Er is geen akkoord bereikt omdat niet alle lidstaten steun konden uitspreken.

Op 7 november 2017 besprak de Ecofinraad het Btw e-commerce pakket.

Op 16 juni 2017 besprak de Ecofinraad de algemene oriëntatie over het voorstel. Lidstaat Tsjechië heeft hierbij aangegeven het voorstel nog niet te ondersteunen, waardoor de noodzakelijke unanimiteit voor het voorstel niet bereikt is.

Op 21 maart 2017 voerde de Ecofinraad een oriënterend debat over het voorstel voor een gereduceerd btw-tarief voor electronische publicaties.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De Ecofinraad besprak op 1 en 2 oktober 2018 de voorstellen met betrekking tot BTW e-publicaties om tot een politiek akkoord te komen.

Het Europees Parlement heeft op 1 juni 2017 voor verlaging van de btw voor digitale boeken.

De ECON-commissie van het Europees Parlement besprak op 27 maart 2017 het voorstel.

Op 7 maart 2017 publiceerde de commissie voor ECON-commissie van het Europees Parlement een conceptrapport over het voorstelPDF-document.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 10 februari 2017 is de Duitse Bondsraad in politiek dialoog getreden met de Europese Commissie over het voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op dit voorstel was 31 januari 2017.

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 3 februari 2017 haar gemotiveerd advies bij de Europese Commissie ingediend. Zij beoordeelt de subsidiariteit en proportionaliteit van de btw-voorstellen als positief.

Op 26 januari 2017 heeft de Assemblée van de Republiek Portugal een standpunt aangenomen waarin zij aangeeft geen subsidiariteitsproblemen te zien met betrekking tot het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen