Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 januari 2017
1. T02381

Toezegging Toezenden overzicht van de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (34.550)

De commissie stelt de uitgaande brief ongewijzigd vast.

2. T02391

Toezegging Mediane koopkrachtmutaties en de effecten van kabinetsbeleid op de ongelijkheid (34.552)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 7 februari 2017.

3. E160048, E160049, E160050 en E160051

EU BTW-voorstellen inzake e-commerce

De commissie besluit de procedure aan te houden tot na de technische briefing door ambtenaren van de Europese Commissie, die voorzien is op 21 februari 2017.

4. COM(2016)811

Richtlijnvoorstel betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel

De commissie besluit het richtlijnvoorstel niet in behandeling te nemen.

5. EU-pakket vennootschapsbelastingen

Het lid Van Rij (CDA) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg over het CCTB- en het CCCTB-voorstel.

6. Europese Parlementaire Week Brussel

De commissie bespreekt het programma van de conferentie. Zij verzoekt de delegatieleden om hun (eventueel) voorgenomen inbreng ter afstemming via de mail te delen met de leden van de commissie. Opgemerkt wordt dat het onderwerp Brexit (en de betrokkenheid van de nationale parlementen bij dit proces) geen onderdeel uitmaakt van de ontwerpagenda van het programma.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren