Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 december 2016
1. T02380

Toezegging Toezending evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (34.550)

De commissie besluit toezegging T02380 als voldaan te beschouwen. De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Financiën over de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (EK 34 550, Q) voor kennisgeving aan.

2. T02381

Toezegging Toezenden overzicht van de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (34.550)

Op verzoek van de fractie van D66 besluit de commissie de bespreking van toezegging T02381 aan te houden. De commissie stelt 24 januari 2017 vast als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie (EK 34 550, O).

3. EU BTW-pakket

De commissie stemt in met het voorstel van het Lid Van Rij (CDA) om de Europese Commissie te verzoeken begin 2017 een technische briefing over het pakket voorstellen te verzorgen, bij voorkeur niet op 31 januari 2017. De staf is verzocht de voorbereiding daarvan in samenspraak met de heer Van Rij verder ter hand te nemen.

4. EU-pakket vennootschapsbelastingen

De commissie besluit dinsdag 17 januari vast te stellen als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering over het Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen (COM(2016)687). Zij verzoekt de staf zo mogelijk vooraf de meest recente versie van de richtlijntekst te laten circuleren.
Voorts wacht de commissie de uitkomst van subsidiariteitstoets in de parlementen van andere lidstaten met belangstelling af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren