E160048
  ruit icoon
Laatste revisie: 29-06-2020

E160048 - Voorstel voor een verordening betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de BTWDe Europese Commissie wil met onder andere dit voorstel (zie ook E160049 en E160050) modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce realiseren. Het voorstel voor een richtlijn voor btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften is tegelijkertijd met deze voorstellen gepubliceerd (E160051).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie besloot op 7 maart 2017 naar aanleiding van de technische briefing van 21 februari 2017 op dit moment geen aanleiding te zien voor een schriftelijk overleg met de regering.

Europees

Op 5 december 2017 bereikte de Ecofinraad een akkoord over het e-commerce pakket.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

document Europese Commissie

COM(2016)755PDF-document, d.d. 1 december 2016

rechtsgrondslag

Artikel 113 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Verordening (EU) 2017/2454PDF-document van de Raad werd op 29 december 2017 gepubliceerd in Pb EU L348/1. De verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

In de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 juli 2020 informeert de regering dat de Coreper van 24 juni 2020 besloot tot het starten van de schriftelijke procedure voor het aannemen van de voorstellen om de inwerkingtreding van het e-commerce pakket met 6 maanden uit te stellen. In verband met onder andere COVID-19 hebben marktpartijen en enkele lidstaten, waaronder Nederland, aangegeven meer tijd nodig te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te treffen.

In verband met COVID-19 volgt een aangepaste procedure om deze voorstellen aan te nemen. Eerst volgen de adviezen van het EESC en het EP. Daarna zal aan de lidstaten worden gevraagd schriftelijk in te stemmen (verwachting medio juli). Indien de lidstaten in juli unaniem akkoord gaan met het voorgestelde uitstel, zal het pakket op 1 juli 2021 in werking treden.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie besloot op 7 maart 2017 naar aanleiding van de technische briefing van 21 februari 2017 op dit moment geen aanleiding te zien voor een schriftelijk overleg met de regering.

Op 21 februari 2017 vond een technische briefing plaats van de Europese Commissie over de BTW-voorstellen inzake e-commerce.

Naar aanleiding van het verkrijgen van de BNC-fiches van de regering heeft de commissie tijdens de vergadering op 24 januari 2017 besloten eerst de technische briefing van de Europese Commissie over de voorstellen af te wachten, alvorens in schriftelijk overleg te treden met de regering.

De commissie Financiën heeft op 20 december 2016 besloten de Europese Commissie te verzoeken een technische briefing te verzorgen over de voorstellen voor de modernisering van de BTW voor grensoverschrijdende B2C e-commerce en het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft.


Standpunt Nederlandse regering

Op 13 januari 2017 stuurde de regering haar visie op het voorstel in een BNC-fiche.

Om de huidige btw-regelgeving voor digitale diensten te verbeteren, is de Europese Commissie voornemens om de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) uit te breiden. Sinds 2015 kunnen Business-to-Consumer ondernemers (B2C) die digitale diensten verlenen aan Europese consumenten de btw in één lidstaat registreren. Administratieve lasten kunnen bespaard worden omdat ondernemers niet meer in iedere lidstaat waar zich afnemers bevinden btw hoeven af te dragen, maar dit vanuit een enkele lidstaat kunnen afdragen over de gehele EU-omzet.

De Nederlandse regering steunt de voorstellen voor modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce op hoofdlijnen, maar maakt zich zorgen over de uitvoering. Het is volgens het kabinet namelijk niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de Douane, Belastingdienst en voor de post- en koeriersbedrijven. De subsidiariteit en proportionaliteit beoordeelt de regering positief. Zij plaatst daarbij de kanttekening dat de uitkomsten van de uitvoeringstoets essentieel zijn voor een definitief positief oordeel. De Europese Commissie wil met de voorstellen een stijging van de btw-opbrengsten voor de EU-lidstaten bewerkstelligen. Burgers zullen btw gaan betalen voor aangekochte producten buiten de EU, omdat de btw-vrijstelling voor goederen onder de 22 euro middels het voorstel wordt afgeschaft. Doorberekeningskosten van post- en koeriersbedrijven kunnen volgens de regering ''onevenredig hoog uitpakken''. De regering voorziet implementatie van de nieuwe btw-regelgeving in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel maakt deel uit van het wetgevingspakket betreffende de modernisering van de btw voor grensoverschrijdende e-commerce tussen ondernemingen en consumenten (b2c).

Het voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde is een belangrijk onderdeel van het pakket, aangezien het voorziet in de basis voor de onderliggende IT-infrastructuur en desamenwerking tussen de lidstaten om het mini-éénloketsysteem (MOSS) uit te breiden naar andere diensten dan telecommunicatie-, omroep- en langs elektronische weg verrichte diensten en afstandsverkopen van goederen, zowel binnen de Gemeenschap als van buiten de Gemeenschap. Door het pakket als geheel zullen de btw-inkomsten van de lidstaten stijgen met naar schatting 7 miljard Euro per jaar en zullen de regelgevingskosten voor ondernemingen met 2,3 miljard EUR per jaar dalen.


Behandeling Raad

Op 5 december 2017 bereikte de Ecofinraad een akkoord over het e-commerce pakket.

Op 7 november 2017 besprak de Ecofinraad het Btw e-commerce pakket.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Tijdens de plenaire vergadering op 30 november 2017PDF-document nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan over het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 10 februari 2017 is de Duitse Bondsraad in politiek dialoog getreden met de Europese Commissie over het voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op dit voorstel was 6 februari 2017.

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 3 februari 2017 haar gemotiveerd advies bij de Europese Commissie ingediend. Zij beoordeelt de subsidiariteit en proportionaliteit van de btw-voorstellen als positief.

Op 26 januari 2017 heeft de Assemblée van de Republiek Portugal een standpunt aangenomen waarin zij aangeeft geen subsidiariteitsproblemen te zien met betrekking tot het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen