Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 maart 2017
1. 34 426

Comptabiliteitswet 2016

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34 550, V

verslag van een schriftelijk overleg over publieke uitgaven voor onderzoek en innovatie

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3. T02398

Toezegging Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel (34.555)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de VVD (Van de Ven). De conceptbrief wordt per e-mail onder de leden verspreid.

4. Planning behandeling pakket Belastingplan 2018 en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie stelt voor de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) op dinsdag 21 november 2017 te houden.

De commissie neemt kennis van de vastgestelde behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer en stelt de volgende planning voor:

Planning behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer
- dinsdag 21 november 2017: procedure + technische briefing
- dinsdag 28 november 2017: voorbereidend onderzoek (memorie van antwoord ontvangen op vrijdag 1 december 2017)
- dinsdag 5 december 2017: (eventuele) inbreng voor het verslag (nota n.a.v. verslag ontvangen op vrijdag 8 december 2017)
- maandag 11 + dinsdag 12 december 2017: plenaire behandeling
- dinsdag 19 december 2017: stemming over de wetsvoorstellen

De commissie merkt op dat op dinsdag 21 november 2017 de procedurebehandeling en technische briefing van het pakket Belastingplan 2018 tegelijkertijd plaatsvinden met de AFB en verzoekt de griffier om zorg te dragen voor een goed verloop van deze dag met voldoende ruimte voor een adequate behandeling van genoemde elementen.

In verband hiermee wenst de commissie enkele weken tevoren de planning van 21 november 2017 nogmaals te bespreken.

5. Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds voor banken

Het lid Prast (D66) geeft aan reeds nieuwe informatie te hebben gevonden inzake het Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds voor banken en heeft deze informatie gedeeld met de collega woordvoerders van de commissie.
De commissie ziet naar aanleiding van deze nieuwe informatie geen aanleiding tot het stellen van vragen.

6. E160048, E160049, E160050 en E160051

Follow-up technische briefing btw-voorstellen

De commissie spreekt haar waardering uit voor de adequate en duidelijke technische briefing door dhr. De Winter.
De commissie benadrukt eveneens dat zij er belang aan hecht om met een goede vertegenwoordiging van de commissie aan dergelijke briefings deel te nemen.

De commissie ziet op dit moment geen aanleiding tot het voeren van schriftelijk overleg.

7. E160046

Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen

De commissie heeft nota genomen van de uitkomsten van de ECOFIN-raad t.a.v. het voorstel betreffende de richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen en wacht de beantwoording van de gestelde vragen van 20 januari jl. af.

8. Rondvraag

Het lid Schalk (SGP) geeft aan dat hij zeer uitkijkt naar de antwoorden van de minister van SZW naar aanleiding van de toezegging T02392 gedaan (tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan 2017) door de staatssecretaris van Financiën inzake de marginale druk. De griffier zal een rappel uitsturen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren