E170019
  ruit icoon
Laatste revisie: 22-10-2019

E170019 - Herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR)De Europese Commissie wil met onder andere dit verordeningsvoorstel het functioneren van de Europese derivatenmarkt verbeteren. De hervormingen zouden moeten leiden tot simpelere en proportionelere regels voor over-the-counter of onderhandse derivaten, zodat kosten en administratieve lasten verminderd kunnen worden zonder financiële stabiliteit te verliezen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 12 september 2017 heeft de commissie Financiën besloten het verslag van het schriftelijk overleg van 29 augustus 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 13 maart 2019 een politiek akkoord bereikt over een sterkere toezicht op centrale tegenpartijen (CCP's) die de financiële stabiliteit van de EU moet waarborgen.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters, en Commissiemededeling: Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren en de kapitaalmarktenunie verder ontwikkelen

document Europese Commissie

COM(2017)208PDF-document, d.d. 4 mei 2017

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU, dat tevens de rechtsgrondslag is voor EMIR

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Op 14 mei 2019 nam de Raad verordening 2019/834PDF-document aan. Twintig dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad treedt de verordening in werking.


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 september 2017 heeft de commissie Financiën besloten het verslag van het schriftelijk overleg van 29 augustus 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 29 augustus 2017 stuurde minister van Financiën antwoord op de brief van 30 juni 2017. De commissie Financiën bespreekt het antwoord op 12 september 2017.

Op 20 juni 2017 heeft de fractie van de PvdA (Postema) inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg met de regering over de herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). De brief is op 30 juni 2017 aan de minister verstuurd.

Op 13 juni 2017 besloot de commissie Financiën het wijzigingvoorstel voor de European Market Infrastructure (EMIR) in behandeling te nemen en op 20 juni 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 21 juni 2017 besloot de commissie Financiën het voorstel te agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 6 juli 2017.

Op 24 mei 2017 besloot de commissie van Financiën het BNC-fiche van de regering over het voorstel af te wachten.


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 juni 2017 stuurde de minister van Financiën een BNC-fiche over het voorstel.

De EMIR-verordening uit 2012 heeft als doel financiële stabiliteit en transparantie van de derivatenmarkt te vergroten. Transacties worden gerapporteerd in handelsregisters en de contracten worden geregistreerd, gesaldeerd en gecleared via Central Counterparties, afgekort CCP's. De Europese Commissie heeft de EMIR-verordening geëvalueerd en wil naar aanleiding van deze evaluatie de verordening aanpassen om ervoor te zorgen dat de derivatenhandel transparanter en makkelijker wordt en de regels simpeler en proportioneel worden gemaakt. De Europese Commissie hoopt met de voorstellen de disproportionele nalevingskosten, handel die niet via beursplatformen verloopt en onvoldoende toegang tot CCP's voor een aantal partijen, aan te pakken.

Wat betreft de bevoegdheid en subsidiariteit van de voorstellen is het kabinet positief. Het kabinet ziet wel een aantal aandachtspunten wat betreft de proportionaliteit van de voorstellen:

 • 1. 
  De definitie van 'financiële tegenpartij' wordt uitgebreid waardoor SPV (Special Purpose Vehicle) hier binnen valt. SPV's vervullen een centrale rol bij de securitisatie van bankleningen, zoals woninghypotheken en zijn daarom, volgens het kabinet, niet geschikt om centraal te 'clearen'. Het kabinet geeft aan dat de STS-verordening die nieuwe regels voor securitisaties introduceert STS-securitisaties uitzondert van de clearingverplichting. Daarom zal het kabinet vragen naar de achterliggende reden voor deze classificatie, de gevolgen van deze classificatie bestuderen en aandacht vragen voor de samenloop van de aanpassingen aan de EMIR-verordening en de invoering van de STS-verordening.
 • 2. 
  Bij een verzoek aan de Europese Commissie voor het opschorten van de clearingverplichting, in gevallen van extreme marktstress of een te beperkt aantal actieve CCP's, wil het kabinet kijken naar de rol van een nationale toezichthouder zodat het proces mogelijk bespoedigt kan worden.
 • 3. 
  De Europese Commissie wil dat CCP's meer duidelijkheid geven over het onderpandbeleid dat zij hanteren. Het kabinet stelt voor nauwer aan te sluiten bij de internationale richtsnoeren die op dit gebied door de Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) en de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) worden ontwikkeld.
 • 4. 
  De vereenvoudiging van de rapportage van derivatencontracten zorgt niet direct voor het leveren van een betere kwaliteit van data. Daarom wil het kabinet dat lastenverlichting in samenhang gezien moet worden met het voorstel om handelsregisters verantwoordelijk te maken voor het verbeteren van de datakwaliteit.
 • 5. 
  Het kabinet wil zich inzetten voor een verdere verlenging van de uitzondering van de clearingverplichting voor pensioenfondsen (momenteel geldt deze verplichting tot augustus 2018) zodat ruimte ontstaat om een technische en kostenefficiënte oplossing te vinden.

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft het voorstel op 4 mei 2017 gepubliceerd.

Tegen de achtergrond van de financiële crisis heeft de G20 in 2009 aanbevolen dat derivatentransacties voortaan gerapporteerd moeten worden aan handelsregisters en dat gestandaardiseerde derivatencontracten geregistreerd, gesaldeerd en gegarandeerd ('gecleard') moeten worden via centrale tegenpartijen (Central Counterparties, CCP's). Met deze aanbevelingen beoogde de G20 bij te dragen aan de financiële stabiliteit en meer transparantie op de derivatenmarkt. De EU heeft deze aanbevelingen in 2012 geïmplementeerd in de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). De verordening richt zich in het bijzonder op de markt voor over-the-counter -derivaten (otc-derivaten). Op deze markt ontbrak het toezichthouders aanvankelijk aan informatie over de activiteiten die plaatsvonden, waardoor risico's onopgemerkt bleven. De verordening ziet erop toe dat alle gestandaardiseerde otc-derivatencontracten in centrale tegenpartijen (CTP's) worden 'gecleard' en dat alle otc-derivatencontracten bij transactieregisters worden aangemeld.

Naar aanleiding van een evaluatie van de werking van de huidige regels heeft de Europese Commissie op 4 mei 2017 een aantal wijzigingen van EMIR voorgesteld, die er met name op zijn gericht om de toepassing van de verordening eenvoudiger en evenrediger te maken en de transparantie en toegankelijkheid van de derivatenhandel te bevorderen. Enkele voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de handelsdrempels waarboven niet-financiële partijen verplicht centraal moeten clearen, op de reikwijdte van de definitie 'financiële tegenpartij' en op de stroomlijning van de rapportageverplichtingen voor alle tegenpartijen. Ook stelt de Europese Commissie voor de huidige uitzondering voor clearing voor pensioenfondsen te verlengen met drie jaar.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 13 maart 2019 een politiek akkoord bereikt over een sterkere toezicht op centrale tegenpartijen (CCP's) die de financiële stabiliteit van de EU moet waarborgen.

Op 12 juni 2018 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting amendementenPDF-document aan op het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De dealine voor het maken van een subsidiariteitsbezwaar was 19 juli 2017.

Het Portugese Parlement heeft een subsidiariteitstoets uitgevoerd en de Europese Commissie op 19 juli 2017 laten weten geen problemen te zien met de subsidiariteit van het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen