Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 juni 2017
1. 34552, Q

Rapportage exportheffing afvalstoffenbelasting

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 mei 2017 inzake de rapportage exportheffing afvalstoffenbelasting (34552, Q) en de bijgevoegde rapportage voor kennisgeving aan te nemen. De commissie is voornemens dit onderwerp, in afwachting van de nadere invulling van een exportheffing afvalstoffenbelasting door de regering, op een later tijdstip opnieuw te agenderen.

2. E160043, E160044 en E160046

Reactie van de Europese Commissie op de gele kaart en terugkoppeling uit informeel overleg met de staatssecretaris van Financiën

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie (34604, E) met hierin de reactie op het subsidiariteitsbezwaar van de Eerste Kamer tegen de Europese vennootschapsbelastingvoorstellen (34604, B)voor kennisgeving aan te nemen.

De leden Van de Ven (VVD) en Backer (D66) geven de leden van de commissie een korte terugkoppeling van het overleg met de staatssecretaris van Financiën op 6 juni 2017, naar aanleiding van de informatievoorziening aan de Eerste Kamer over de onderhandelingen omtrent de Europese vennootschapsbelastingvoorstellen (E160046 - ATAD2-hybride mismatches, E160044 - CCTB en E160043 - CCCTB).

Naar aanleiding van het gesprek met de staatssecretaris acht de commissie het aangewezen om op niveau van de Kamer een brief aan de regering sturen om te komen tot schriftelijke afspraken over de toekomstige informatievoorziening aan de Kamer omtrent Europese voorstellen.

3. Tussentijdse evaluatie van het actieplan voor de opbouw van een Kapitaalmarktunie (KMU)

Commissiemededeling inzake een mid-term review van het actieplan voor de opbouw van een Kapitaalmarktunie (KMU)

De commissie besluit de behandeling van de tussentijdse evaluatie van het actieplan voor de opbouw van een Kapitaalmarktunie (KMU)(COM(2017)292) aan te houden tot na de ontvangst van de kabinetsreactie.

4. COM(2017)208

Herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

De commissie besluit het wijzigingvoorstel voor de European Market Infrastructure (EMIR)(COM(2017)208) en het op 9 juni 2017 ontvangen BNC-fiche in behandeling te nemen en op 20 juni 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

5. Mededelingen en informatie

1. De commissie heeft geen behoefte aan een briefing door de Algemene Rekenkamer op het verantwoordingsonderzoek bij de jaarverslagen van de ministeries en op het 'Rapport bij de Nationale verklaring 2017'.

2. Enkele leden van de commissie geven aan belangstelling te hebben om op vrijdag 29 september 2017 als gast aanwezig te zijn bij de vergadering van de Provinciale Staten van Limburg. De griffie zal de betreffende leden hiervoor aanmelden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren