E170025
  klaver icoon
Laatste revisie: 03-12-2019

E170025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van de verordening tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van de verordening wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landenHet voorstel is erop gericht om het toezicht op centrale tegenpartijen (CTP's) in derde landen te centraliseren en te versterken, waarbij ESMA en centrale banken de geclearde munteenheid uitgeven en een meer centrale rol krijgen naast de toezichthouders in het toezicht op alle Europese CTP's. ''Een CTP is een marktinfrastructuur die het systeemrisico vermindert en de financiële stabiliteit verbetert door zich tussen twee tegenpartijen bij een derivatencontract te plaatsen (d.w.z. als koper voor de verkoper en als verkoper voor de koper van risico) en op die wijze het risico voor beiden beperkt.''


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

Op 12 september 2017 heeft de commissie Financiën besloten het verslag van het schriftelijk overleg van 29 augustus 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 15 oktober 2019 heeft de Raad de verordening aangenomen en is op 23 oktober 2019 de procedure in het Europees Parlement afgesloten. Publicatie in het Europees Publicatieblad wordt afgewacht.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2017)331PDF-document, d.d. 20 september 2017

rechtsgrondslag

Artikel 114 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 september 2017 heeft de commissie Financiën besloten het verslag van het schriftelijk overleg van 29 augustus 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 29 augustus 2017 stuurde minister van Financiën antwoord op de brief van 30 juni 2017. De commissie Financiën bespreekt het antwoord op 12 september 2017.

Op 20 juni 2017 heeft de fractie van de PvdA (Postema) inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg met de regering over de herziening van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). De brief is op 30 juni 2017 aan de minister verstuurd.


Standpunt Nederlandse regering

De regering geeft in het BNC-fiche aan geen tegenstander van het voorstel voor versterkt Europees toezicht te zijn, maar is wel van mening dat eerst afspraken moeten worden gemaakt over herstel en afwikkeling van de CTP's en de toedeling van de hierbij gemaakte kosten. De subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel worden door de regering als positief beoordeeld. De mate waarin dit voorstel proportioneel zal uitwerken is wel afhankelijk van de uiteindelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen nationale en Europese toezichthouders.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de huidige structuur zijn enkele grote centrale tegenpartijen (CTP's) buiten de EU gevestigd die ook voor de Europese financiële markten van belang zijn. ''Een CTP is een marktinfrastructuur die het systeemrisico vermindert en de financiële stabiliteit verbetert door zich tussen twee tegenpartijen bij een derivatencontract te plaatsen (d.w.z. als koper voor de verkoper en als verkoper voor de koper van risico) en op die wijze het risico voor beiden beperkt.'' De Europese Commissie merkt daarnaast op dat het aantal transacties door CTP's buiten de EU zal toenemen na de Brexit. Het voorstel is erop gericht om het toezicht op CTP's in derde landen te centraliseren en te versterken, waarbij ESMA en centrale banken de geclearde munteenheid uitgeven en een meer centrale rol krijgen naast de toezichthouders in het toezicht op alle Europese CTP's. De regering geeft in het BNC-fiche aan geen tegenstander van het voorstel voor versterkt Europees toezicht te zijn, maar is wel van mening dat eerst afspraken moeten worden gemaakt over herstel en afwikkeling van de CCP's en de toedeling van de hierbij gemaakte kosten. De subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel worden door de regering als positief beoordeeld. De mate waarin dit voorstel proportioneel zal uitwerken is wel afhankelijk van de uiteindelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen nationale en Europese toezichthouders.

Op 15 maart 2019 publiceerde de Europese Commissie een Commissiemededeling (COM(2019)136PDF-document) inzake de vooruitgang van de Kapitaalmarktunie.


Behandeling Raad

Op 15 oktober 2019 heeft de Raad de verordening aangenomen en is op 23 oktober 2019 de procedure in het Europees Parlement afgesloten. Publicatie in het Europees Publicatieblad wordt afgewacht.

Tijdens de Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2019 stond geagendeerd dat het voorzitterschap van de Raad de Ecofinraad zou voorzien van informatie over de huidige wetgevingsvoorstellen voor financiële diensten (21.501-07, AU). In het verslag van deze bijeenkomst wordt hier niet op teruggekomen (21.501-07, AW).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2019PDF-document een wetgevingsresolutie over de verordening aangenomen.

Op 20 september 2018 heeft het Europees Parlement een briefingPDF-document uitgegeven over de stand van zaken met betrekking tot de verordening. Momenteel onderzoekt de Raad de verordening en zal daarna de triloogfase aanvangen.

Tijdens een plenaire zitting van het Europees Parlement op 28 mei 2018 werd een akkoord bereikt om te starten met de institutionele onderhandelingen over het ontwerpverslag met amendementenPDF-document waarvan de eerste versie op 31 januari 2018 werd gepubliceerd.

Op 13 april 2018 publiceerde de ECON commmissie twee rapporten met amendementen (PE 619.413PDF-document, amendementen 107 t/m 368 en PE 620.778PDF-document, amendementen 369 t/m 610) op het voorstel.

Op 31 januari 2018 publiceerde de ECON commissie een concept rapportPDF-document met amendementen (amendementen 1 t/m 106) op het voorstel.

Op 10 januari 2018 publiceerde het Europees Parlement een analysePDF-document van de impact assessment van de Europese Commissie horende bij het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 2 oktober 2017 stuurde het Zweedse parlement een gemotiveerd adviesPDF-document naar de Europese Commissie.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar op het voorstel was 10 oktober 2017.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen