Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2017
1. 34 725 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2016

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 34 730 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. E160043 + E160044

34 604, F -verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over afspraken informatievoorziening CCCTB

De commissie besluit de brief van de regering van 7 september 2017 (34.604, F) voor kennisgeving aan te nemen en niet in nader schriftelijk overleg te treden.

4. E170024

Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

Met betrekking tot het voorstel COM(2017)335 inzake automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende constructies, is door de fractie van CDA (Van Kesteren) inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering. De fractie van PvdA (Sent) en de fractie van VVD (Van de Ven) zullen voor 14 september 2017 schriftelijk inbreng leveren. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden worden voorgelegd.

5. E170019 en E170025

De commissie besluit de brief van de regering van 21 augustus 2017 inzake COM(2017)208, COM(2017)225 en COM(2017)331 voor kennisgeving aan te nemen.

6. 34550 IX, H

verslag van een schriftelijk overleg inzake de verslagen ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De commissie besluit de behandeling van het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 26 september 2017.

7. Uitnodiging ECON 10 oktober 2017

Het lid Backer (D66) wenst deel te nemen aan de bijeenkomst over het Europees semester 2017 en de CCTB- en CCCTB-voorstellen op 10 oktober 2017, georganiseerd door het Economic and Monetary Affairs Committee van het Europees Parlement.

8. Uitnodiging Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union van 29 - 31 oktober 2017

Het lid De Grave (VVD) meldt zich aan voor deelname aan de Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the EU op 30 en 31 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren