E060153
Laatste revisie: 25-04-2007

E060153 - Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 24 oktober 2006 het wetgevings- en werkprogramma voor 2007PDF-document aangenomen. De door de Commissie aan het begin van haar zittingsperiode gestelde prioriteiten ( Welvaart, Solidariteit, Veiligheid en de mondiale rol van de EU) vormen nog altijd de kern van het beleid. In aanvulling daarop zullen in 2007 ook de globaliseringsagenda van Hampton Court en de Citizen's Agenda for Europe (zie dossier E060082) een vitale rol gaan spelen.

In tegenstelling tot de twee voorgaande werkprogramma's worden de concrete voorstellen voor 2007 niet verdeeld over de vier prioriteiten. De Commissie wil haar beleid nog gerichter maken en heeft er daarom voor gekozen 21 strategische initiatieven te ontplooien. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van een zestigtal prioritaire initiatieven, alsmede van initiatieven voor vereenvoudiging (en waar nodig codificatie) van bestaande regelgeving. Zo is de Commissie van plan nog meer gebruik te gaan maken van de comitologieprocedure. Deze zal echter wel worden aangepast om het Europees Parlement meer invloed te geven in de besluitvorming bij comitologie. Tenslotte kondigt de Commissie aan dat tien aanhangige voorstellen zullen worden ingetrokken.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)629PDF-document, d.d. 24 oktober 2006

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 31 oktober 2006 vergaderde de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties over het wetgevings- en werkprogramma 2007. De commissie wenst het onderhavige wetgevings- en werkprogramma met de regering te bespreken in een mondeling overleg.

Besloten wordt na de verkiezingen een mondeling overleg te plannen met twee agendapunten, te weten de Europese agentschappen (zie E050047) en het wetgevings- en werkprogramma 2007.

De regering stuurde op 22 december 2006 een brief naar de Eerste Kamer met in de kabinetsreactie en bijbehorende annex haar appreciatie van het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007.

Op 22 januari 2007 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties

diverse organisaties aangeschreven met het verzoek om te reageren op het Wetgevings- en Werkprogramma 2007 van de Europese Commissie.

Op 30 januari 2007 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties een mondeling overleg gehad met de minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens dit overleg is ook het wetgevings- en werkprogramma 2007 aan de orde gesteld.

Tijdens de vergadering van 27 februari 2007 heeft de commissie ESO aangegeven vier Europese wetgevingsinitiatieven die voor parlementaire toetsing met de betrekking tot de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit in aanmerking zouden moeten komen onder de aandacht van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets te willen brengen. Zij heeft de TCS daar per brief over geïnformeerd.

Op 20 maart 2007 besprak de commissie ESO de brief van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) d.d. 8 maart 2007 en stemde in met de door de TCS voorgestelde lijst van Europese wetgevingsinitiatieven. De commissie wenste daarbij de TCS in overweging te geven - gelet op de hoeveelheid initiatieven - de mededelingen op de lijst op voorhand niet aan een diepgaande toets te onderwerpen.

Op 12 april 2007 heeft de commissie ESO de Eerste Kamer per brief verzocht de lijst tijdens een plenaire vergadering vast te stellen. Dit is op 24 april 2007 gebeurd.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens het notaoverleg van 14 februari 2007 inzake het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007 heeft de commissie Europese Zaken een aantal twintigtal wetgevingsinitiatieven en een paar beleidsterreinen genoemd die in aanmerking zouden kunnen worden genomen voor een subsidiariteitstoets. Per brief heeft zij de TCS hierover geïnformeerd.

Op 15 maart 2007 heeft de commissie voor Europese Zaken de brief van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) d.d. 8 maart 2007 met initiatieven die in 2007 door de Europese Commissie worden ingediend en die getoetst zouden kunnen worden aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit besproken. Vervolgens heeft zij de lijst met voorstellen goedgekeurd en ter instemming aan de Kamer voorgelegd in een brief d.d. 4 april 2007.

Op 24 april 2007 heeft de Tweede Kamer de lijst met initiatieven die aan de subsidiariteits- en proportionaliteitstoets kunnen worden onderworpen tijdens de plenaire vergadering vastgesteld.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 14 november 2006 een debat gevoerd over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007. Een verslag hiervan vindt u in het bijbehorende persberichtWord-document.

Op 13 december 2006 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen met betrekking tot het wetgevings- en werkprogramma voor 2007.

 • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2006)0565
  13 december 2006
  www.europarl.europa.eu/...
 • Word-document persbericht Europees Parlement - Persbericht debat Europees Parlement
  14 november 2006

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 22 januari 2007 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties uiteenlopende organisaties, instellingen en personen benaderd met het verzoek een reactie te geven op het jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie. Inmiddels is een reactie ontvangen van:

 • Europese Beweging Nederland
 • Sociaal-Economische Raad
 • Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtenlingen- en strafrecht
 • ALDE groep in het EP
 • Sophie in 't Veld (fractievoorzitter D66 in het EP)

Op 6 maart 2007 publiceert de House of Lords (VK) een rapport over het Wetgevings- en werkprogramma 2007 van de Europese Commissie.

Op 15 maart 2007 hebben IPO en VNG hun prioriteitenPDF-document voor 2007 kenbaar gemaakt aan de Commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (EK) en de commissie Europese Zaken (TK). Zie ook de gezamenlijke flyerPDF-document.


Alle bronnen