E060082
Laatste revisie: 22-07-2010

E060082 - Mededeling: A citizens' agenda, delivering results for EuropeDe mededeling 'A Citizens Agenda' moet worden beschouwd als de inhoudelijke bijdrage van de Commissie aan de periode van bezinning, waartoe de Europese Raad van juni 2005 opriep na het 'nee' tegen het Grondwettelijk Verdrag in de referenda in Frankrijk en Nederland. In de mededeling legt de Commissie de nadruk op 'concreet Europa' en verschaft op een aantal terreinen inzicht in later in 2006 danwel 2007 te initiëren wetgevende en/of beleidsinitiatieven.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Op 28 juli 2006 werd de mededeling gepubliceerd in Pb EU C 176.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)211PDF-document, d.d. 10 mei 2006

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering d.d. 12 september 2006 besloten de onderhavige mededeling in een komende vergadering te agenderen.

De bijzondere commissie voor de JBZ-Raad heeft op 12 september 2006 een brief gestuurd naar de minister van Justitie, de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met het verzoek om op korte termijn te kunnen beschikken over een uitgebreide notitie over de effecten van de overgang binnen de derde pijler van unanimiteitsbesluitvorming naar meerderheidsbesluitvorming. Aan dit plan van de Europese Commissie, dat aan bod komt in de citizens agenda, is een aparte mededeling gewijd (zie dossier 1.0.21).

Op 26 september 2006 heeft de commissie Europese Samenwerkingsorganisaties besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de relevante commissies alsmede schriftelijk de regering te verzoeken haar appreciatie te geven over deze mededeling. Deze appreciet volgde in oktober middels een BNC-fiche.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36662/KvD
  12 september 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche acht geeft de regering aan dat het oordeel over de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorliggende mededeling vooralsnog onduidelijk is. De regering stelt aan dat de beleidsvoornemens zo globaal gesteld zijn dat zij pas een oordeel kan geven wanneer de Europese Commissie met concrete voorstellen komt. De regering geeft aan dat zij voorstellen zal verwelkomen die de bedoeling hebben de transparantie op Europees niveau te vergroten net als voorstellen om het interne markt acquis te herzien opdat deze beter zal functioneren.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 469[8]
  26 oktober 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2006)211PDF-document presenteert de Europese Commissie een beleidsagenda die de EU dichter bij de burger moet brengen. De EU moet meer resultaatgericht gaan functioneren met minder bureaucratie en meer voordelen voor de burger. Om een eerste stap in de richting te zetten presenteert de Europese Commissie de volgende beleidsinitiatieven.

 • 1. 
  De Europese Commissie zal zich inzetten om de bestaande belemmeringen in de interne markt op te heffen zodat burgers en ondernemers er volledig profijt van hebben. Om dit te bewerkstelligen wil de Europese Commissie de interne markt grondig evalueren op wat nog gedaan moet worden en hoe dat tot stand moet worden gebracht. De Europese Commissie zal volgend jaar (2007) een rapport presenteren de interne markt in de 21ste eeuw- met concrete beleidsvoorstellen. Hiernaast zal de Europese Commissie zich inzetten om de Lissabondoelstellingen te halen en om de EMU goed te laten functioneren.
 • 2. 
  Naast de evaluatie van de interne markt zal de Europese Commissie een sociale agenda opzetten voor toegankelijkheid en solidariteit. Hierin zal de mogelijkheid overwogen worden voor het instellen van een rechtenkaart voor alle burgers waarop alle rechten van een Europees burger worden vermeld. Dit om het Europees bewustzijn en de toegang tot Europese burgerrechten te versterken. Hiernaast zal de Commissie haar agenda voor duurzame ontwikkeling voortzetten (zie ook dossier E060021).
 • 3. 
  De Europese Commissie zal een hervormingsinitiatief presenteren die de besluitvormingsprocedures en de verantwoordingsprocedures op de gebieden van politionele- en justitiële samenwerking, en legale migratie moet verbeteren. Hierbij gaat de Commissie uit van de mogelijkheden binnen de huidige verdragen. De Europese Commissie zal uitgaan van de mogelijkheden die artikel 42 EU-verdrag en 67.2 EG-verdrag bieden, te weten de mogelijkheden om de besluitvromingsmodaliteiten aan te passen: van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid. Op dit punt streeft de Europese Commissie naar de volgende zaken:
 • de EU moet zich richten op respect en de grondrechten van iedereen om het ` gevoel van Europees burgerschap te ontwikkelen;
 • een beter anti-terrorismebeleid met meer samenwerking tussen lidstaten;
 • een betere bescherming van de buitengrenzen van de EU, met geharmoniseerde regels en procedures;
 • in 2010 een effectief gemeenschappelijk Europees asielbeleid;
 • een beter gecoördineerd migratiebeleid;
 • meer politionele- en justitiële samenwerking waarbij nationale besluiten in het hele EU-gebied gehandhaafd kunnen worden;
 • volledige gebruik maken van de huidige mogelijkheden om burgers te beschermen op vele gebieden waaronder voedsel, gezondheid en bioterrorisme;
 • meer samenwerking met consulaire zaken om Europese burgers in derde landen beter te beschermen.
 • 4. 
  De Europese Commissie neemt zich voor het debat rond de uitbreiding van de EU voort te zetten. Zij zal later dit jaar (2006), nog voor de Europese Raad van december, rapporteren over de uitbreidingsstrategie.
 • 5. 
  Naar aanleiding van de discussie over de positie van de EU als mondiale speler zal de Europese Commissie een concept paper presenteren over externe relaties met concrete voorstellen hoe met name de cohesie en coördinatie van extern Europees beleid te vergroten (tussen de Europese Commissie, andere Europese instituties en lidstaten). Er zal hierbij worden uitgegaan van de mogelijkheden die de huidige verdragen bieden.
 • 6. 
  Ten aanzien van de Europese begroting stelt de Europese Commissie dat zij in 2008/2009 met een voorstel voor een begrotingshervorming zal komen waarbij gewerkt zal worden aan de welvaart, solidariteit en veiligheid in de EU.
 • 7. 
  Om de EU succesvol te hervormen zijn nieuwe samenwerkingsvormen nodig, een nieuw partnerschap. Hierbij moeten de principes van verantwoording, transparantie en vertrouwen leidend zijn. De EU moet volgens de Europese Commissie:
 • het subsidiariteitsbeginsel respecteren;
 • de bureaucratie terugbrengen tot een minimum. De Europese Commissie stelt dat zij hierover later in 2006 een aantal voorstellen zal doen;
 • de transparantie en verantwoording verbeteren. De Europese Commissie zal hiervoor voortbouwen op het Europees Transparantie-initiatief.

De Europese Commissie benadrukt dat Europese instituties effectief samen moeten werken en dat zij ook samen moeten werken met nationale overheden en nationale parlementen. Hiervoor neemt de Europese Commissie zich voor om in het vervolg alle nieuw voorstellen direct naar de nationale parlementen te sturen voor reactie als input in het besluitvormingsproces.

 • 8. 
  Op het punt van institutionele overeenkomst, hoe verder te gaan zonder het Grondwettelijk Verdrag, stelt de Europese Commissie voor dat:
 • de EU zich nu moet gaan richten op de burger, waarin ruimte is voor dialoog en dat plan D verder geïmplementeerd moet worden;
 • de EU de mogelijkheden die het huidige raamwerk van verdragen bieden beter moeten gebruiken, zonder te veel richting het Grondwettelijk Verdrag leunen;
 • de Raad op korte termijn in moet stemmen met een stapsgewijze benadering die tot institutionele overeenkomst leidt;
 • de Europese regeringsleiders, de Europese Commissie en het Europees Parlement een politieke verklaring moeten ondertekenen à la de Messina-verklaring waarin de lidstaten zich toeleggen op gedeelde Europese doelen en op het waarmaken van die doelen. De ondertekening van zo'n verklaring zou in 2007 moeten zijn, vijftig jaar na de ondertekening van de het verdrag van Rome;
 • deze verklaring de basis moet zijn voor besluitvorming in de Raad voor 2007 en dat de Europese Commissie hiervoor bereid is om medewerking te verlenen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)211
  10 mei 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

 • [en]Word-document persbericht European Centre of enterprises with public participation and of enterprises of general economic interest (CEEP) - Nr. 16
  12 mei 2006

Alle bronnen