E060098
Laatste revisie: 22-05-2008

E060098 - Mededeling: een thematische voedselzekerheidsstrategie Werk maken van het voedselzekerheidsprogramma om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereikenIn het kader van de financiële vooruitzichten 2007-2013 heeft de Europese Commissie op 25 januari 2006 een pakket van zeven thematische programma's gepresenteerd voor het ontwikkelingsbeleid. Deze nieuwe thematische programma's zijn ter aanvulling op de geografische programma's voor ontwikkelingsbeleid en hebben ten doel het huidige wettelijke kader voor extern beleid van de EU te rationaliseren en te vereenvoudigen. Hiermee beoogt de Europese Commissie meer effectiviteit en efficiëntie te realiseren. De rechtsgrondslag van dit pakket aan thematische programma's wordt gevormd door zes nieuwe instrumenten die de Europese Commissie invoert die de bestaande thematische verordeningen zullen vervangen. Deze zes instrumenten zijn het instrument voor humanitaire hulp (bestaand instrument), het stabiliteitsinstrument (zie dossier E040241), het instrument voor macrofinanciële bijstand (bestaand instrument), het instrument voor pretoetredingssteun (IPA; zie dossier E040238)), het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI; zie dossier E040239)) en het instrument voor economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking (DCECI; zie dossier E040240)).

Alle voorgestelde thematische programma's zijn in lijn met de Europese Consensus-aanpak voor ontwikkelingssamenwerking (zie dossier E050113).

De Europese Commissie zal voor elk thematische programma naar aanleiding van een meerjarenplanning, jaarlijkse actieprogramma's opzetten voor de periode 2007-2010 en 2011-2013. Tussendoor zal de Europese Commissie rapporteren over de voortgang.

Het voorgestelde pakket bestaat uit de volgende thematische programma's die middels mededelingen worden aangeboden door de Europese Commissie:

 • het thematische programma voor menselijke en sociale ontwikkeling (zie dossier E060095);
 • het thematische programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel (zie dossier E060096);
 • het thematische programma voor het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie (zie dossier E060097);
 • het thematische programma voor voedselzekerheid;
 • het thematische programma voor samenwerking met industrielanden en andere landen met een hoog inkomen (die dossier E060099);
 • het thematische programma voor niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces (zie dossier E060100);
 • het thematische programma voor de bevordering van mensenrechten en democratie (zie dossier E060101).

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)21PDF-document, d.d. 25 januari 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Op 28 november 2006 besloot de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking dat zij een aantal schriftelijke vragen aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking wil voorleggen. Deze brief werd op 4 december 2006 verstuurd.

De reactie (plus bijlage) van de minister van Ontwikkelingssamenwerking werd besproken tijdens een commissievergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2007. Besloten werd de onderhavige mededeling te betrekken bij een komend beleidsdebat.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 37121/J/LA
  30 januari 2007
 • brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief Bijlage: overzicht instrumenten Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 136793U
  4 december 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36972/J/GW
  28 november 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36933/J/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche vier oordeelt de regering positief ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorliggende mededeling. De regering is van mening dat het invullen van de gaten in het bestaande raamwerk van toegevoegde waarde is. Tevens stelt de regering dat een mededeling het juiste instrument is om een thematisch programma te presenteren. De regering waarschuwt daarentegen voor het verrichten van dubbel werk. Omdat dit programma breed is opgezet, bestaat een grote kans dat er een zekere mate van overlap zal zijn met de activiteiten van de lidstaten. De regering stelt dat zij op dit punt de Europese Commissie om een afbakening van taken zal vragen. Hiernaast stelt de regering dat deze mededeling onvoldoende ingaat op de implementatie van het programma. Hierover zal zij de Europese Commissie verzoeken meer duidelijkheid te bieden. De regering stelt tevens dat de Europese Commissie weinig duidelijkheid biedt over de financiële middelen die ingezet zullen worden voor het programma. Afgezien van de vele onduidelijkheden, geeft de regering in haar standpuntbepaling aan positief te zijn over dit programma. De regering is te spreken over de focus op transitielanden en kwetsbare staten en over het samenwerken met een breed scala aan partners.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 443[4]
  24 mei 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2006)21PDF-document presenteert de Europese Commissie het thematische programma voor voedselzekerheid. Dit thematische programma is bedoeld om de effectiviteit van het Europees beleid te vergroten door de nationale programma's te versterken en de onderlinge samenhang ervan te vergroten. Dit programma richt zich met name op transitielanden (van noodhulp naar ontwikkeling) en op kwetsbare staten (fragile states). De Europese Commissie geeft aan dat voedselhulp met een humanitaire grondslag niet binnen dit thematische programma past en dat dit wordt gefinancierd door het instrument voor humanitaire hulp.

Dit thematische programma kent de volgende strategische prioriteiten:

 • het ondersteunen van internationale initiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, capaciteitsversterking, het bevorderen van Noord-Zuid en Zuid-Zuid samenwerking;
 • het stimuleren van innovatief beleid en strategieën, met name ten aanzien van het maatschappelijk middenveld;
 • het aangaan van partnerschappen met zowel internationale organisaties, als lokale maatschappelijke organisaties.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)21
  25 januari 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen