E060095
Laatste revisie: 30-01-2007

E060095 - Mededeling: Investeren in mensen Mededeling over het thematisch programma voor menselijke en sociale ontwikkeling en de financiële vooruitzichten 2007-2013In het kader van de financiële vooruitzichten 2007-2013 heeft de Europese Commissie op 25 januari 2006 een pakket van zeven thematische programma's gepresenteerd voor het ontwikkelingsbeleid. Deze nieuwe thematische programma's zijn ter aanvulling op de geografische programma's voor ontwikkelingsbeleid en hebben ten doel het huidige wettelijke kader voor extern beleid van de EU te rationaliseren en te vereenvoudigen. Hiermee beoogt de Europese Commissie meer effectiviteit en efficiëntie te realiseren. De rechtsgrondslag van dit pakket aan thematische programma's wordt gevormd door zes nieuwe instrumenten die de Europese Commissie invoert die de bestaande thematische verordeningen zullen vervangen. Deze zes instrumenten zijn het instrument voor humanitaire hulp (bestaand instrument), het stabiliteitsinstrument (zie dossier E040241), het instrument voor macrofinanciële bijstand (bestaand instrument), het instrument voor pretoetredingssteun (IPA; zie dossier E040238)), het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI; zie dossier E040239)) en het instrument voor economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking (DCECI; zie dossier E040240)).

Alle voorgestelde thematische programma's zijn in lijn met de Europese Consensus-aanpak voor ontwikkelingssamenwerking (zie dossier E050113).

De Europese Commissie zal voor elk thematische programma naar aanleiding van een meerjarenplanning, jaarlijkse actieprogramma's opzetten voor de periode 2007-2010 en 2011-2013. Tussendoor zal de Europese Commissie rapporteren over de voortgang.

Het voorgestelde pakket bestaat uit de volgende thematische programma's die middels mededelingen worden aangeboden door de Europese Commissie:

 • het thematische programma voor menselijke en sociale ontwikkeling;
 • het thematische programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel (zie dossier E060096);
 • het thematische programma voor het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie (zie dossier E060097);
 • het thematische programma voor voedselzekerheid (zie dossier E060098);
 • het thematische programma voor samenwerking met industrielanden en andere landen met een hoog inkomen (die dossier E060099);
 • het thematische programma voor niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces (zie dossier E060100);
 • het thematische programma voor de bevordering van mensenrechten en democratie (zie dossier E060101).

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)18PDF-document, d.d. 25 januari 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Op 28 november 2006 besloot de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking dat zij een aantal schriftelijke vragen aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking wil voorleggen. Deze brief werd op 4 december 2006 verstuurd.

De reactie (plus bijlage) van de minister van Ontwikkelingssamenwerking werd besproken tijdens een commissievergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2007. Besloten werd de onderhavige mededeling te betrekken bij een komend beleidsdebat.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 37121/J/LA
  30 januari 2007
 • brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief Bijlage: overzicht instrumenten Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 136793U
  4 december 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36972/J/GW
  28 november 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36933/J/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche één oordeelt de regering twijfelachtig over de subsidiariteit en proportionaliteit van onderhavige mededeling. De regering stelt dat zij niet overtuigd is van de toegevoegde waarde van dit thematische programma ten opzichte van bestaande kaders. De regering geeft wel aan dat dit programma bij kan dragen aan bilaterale samenwerking in gebieden waar dit moeilijk is. De regering stelt dat dit programma nadere uitwerking behoeft voordat zij een gedegen oordeel kan vellen over de proportionaliteit.

In haar standpuntbepaling gaat de regering nader in op haar twijfels rond de toegevoegde waarde van dit programma. De regering is van mening dat de Europese Commissie aansluiting moet zoeken bij bestaande mechanismen, in plaats van nieuwe op te zetten. Vanwege de algemene aard van deze mededeling is het de regering niet duidelijk wat de bijdrage van dit programma is aan de Millenniumdoelen. De regering stelt tevens dat zij de Europese Commissie om duidelijkheid zal vragen naar de financiële consequenties van dit programma.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 443[1]
  24 mei 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2006)18PDF-document presenteert de Europese Commissie het thematische programma voor menselijke en sociale ontwikkeling. Dit programma beoogt de sociale dimensie van het ontwikkelingsbeleid te versterken en stelt daarvoor op verschillende gebieden de volgende prioriteiten.

Een goede gezondheid voor iedereen

 • Verbetering van de gelijke toegang tot betaalbare gezondheidszorg;
 • steun voor voorlichtingscampagnes om het publiek bewust te maken van een goede gezondheid;
 • Capaciteitsopbouw met behulp van ICT om gezondheidszorg te verbeteren.

Kennis en vaardigheden voor iedereen

 • Ondersteuning van ontwikkelingslanden in het aanspraak maken op internationale onderwijsfondsen;
 • het bevorderen van de uitwisseling van beste praktijken en ervaringen;
 • het bevorderen van transnationale samenwerking tussen universiteiten en het vergroten van de mobiliteit van studenten;
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van statistische capaciteit en onderzoeksmethoden om kwantitatieve en kwalitatieve data te kunnen verzamelen;
 • meer aandacht vestigen op gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen op mondiaal niveau.

Cultuur

 • Investeren in mensen, het bevorderen van wederzijds begrip en dialoog tussen verschillende culturen;
 • de culturele sector moet versterkt worden, omdat zij een economische sector is met veel potentie.

Werkgelegenheid en sociale cohesie

 • Dit thematisch programma zal bijdragen aan de agenda voor waardig werk (zie dossier E060139);
 • het steunen van initiatieven voor de verbetering van arbeidsomstandigheden en de aanpassing aan handelsliberalisering;
 • het versterken van de sociale dimensie van globalisering.

Gelijke kansen voor man en vrouw

 • Het steunen van initiatieven die bijdragen tot het realiseren van de doelen van de Beijing Declaration;
 • het versterken van het maatschappelijke organisaties die bijdragen aan gelijkheid;
 • het steunen van meer statistische capaciteit op het gebied van de geslachten.

Jongeren en kinderen

 • Het vergroten van de aandacht voor jongeren en kinderen in het Europees extern beleid;
 • het steunen van initiatieven op alle niveaus om de positie en behandeling van jongeren en kinderen te verbeteren, met name in regio's waar bilaterale samenwerking moeilijk is;
 • het steunen van dataverzameling over kinderen, zoals de geboorteregistratie;
 • het ontwikkelen van beleid door middel van het delen van beste praktijken om slachtoffers van kinderarbeid, mensensmokkel of geweld te reïntegreren in de samenleving.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)18
  25 januari 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen