E040262
Laatste revisie: 19-05-2006

E040262 - FINANCIËLE PERSPECTIEVEN 2007-2013
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)101PDF-document, d.d. 10 februari 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Tweede Kamer

In december 2004 heeft de staf van de commissie Europese Zaken een notitie opgesteld met betrekking tot onderhavig commissievoorstel.

Op 24 mei 2005 werd een update van de notitie over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen inzake de financiële perspectieven 2007-2013 opgesteld.

Tijdens het plenaire debat over de Europese Raad van 16-17 juni dat plaatsvond op 21 juni 2005 is een motie aangenomen van de kamerleden Timmermans (PvdA) en Van Baalen (VVD) waarin zij de regering verzoekt bij de vervolgbesprekingen over de financiële perspectieven 20072013 een inzet te hanteren die gebaseerd is een aantal doelstellingen.

Tijdens een proceduredebat op 24 november 2005 heeft de Tweede Kamer verzocht om een een reactie op het rapport Europa, financiële perspectieven in perspectief van het Centraal Plan Bureau (CPB). Dit document is een actualisering en Engelse vertaling van hoofdstuk 6 uit de Macro Economische Verkenning 2006 over hetzelfde onderwerp. Op 2 december 2005 stuurde het kabinet haar reactieWord-document zodat deze kon worden meegenomen in het nota-overleg over het werk- en wetgevingsprogramma 2006 van de Europese Commissie dat op 5 december 2005 plaatsvond.

De staf van de commissie voor Europese Zaken heeft op 13 december 2005 een stafnotitie opgesteld waarin een verduidelijking wordt gegeven van het voorstel van het Britse Voorzitterschap met betrekking tot de financiële perspectieven 2007-2013.

Met betrekking tot de relatie tussen de Europese structuurfondsen en de Financiële Perspectieven 2007-2013 hebben de leden Douma en Smeets op 27 januari 2006 enkele kamervragen gesteld. Vragen en antwoorden werden op 24 februari 2006 gedrukt.


Standpunt Nederlandse regering

Het standpunt van de regering ten aanzien van de financiële perspectieven 2007-2013 is beschreven in de notitie "Agenda 2007: De nieuwe financiële perspectieven 2007-2013".

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 21.501-20, nr. 239
  24 februari 2004

Nieuwsbericht Europapoort

Tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 23-24 februari 2004 stond onder andere de begroting van de Europese Unie op de agenda.

De Raad hield een procedurele discussie over de Commissie-mededeling over de nieuwe Financiële Perspectieven. Na een korte inleiding van de Voorzitter van de Commissie waarin hij de mededeling toelichtte, volgde een tafelronde.

Een aantal lidstaten onderschreef de benadering van de Commissie over de Financiële Perspectieven: eerst het beleid voor de komende periode bepalen, dan de financiering hieraan aanpassen (bottom-up). Andere, waaronder Nederland, pleitten ervoor om eerst de financiering vast te stellen, alvorens te kijken naar de prioriteitsstelling (top-down).

De Voorzitter sloot af met de verdere procedure: de RAZEB zal de algemene verantwoordelijkheid voor de voortgang hebben, met Coreper verantwoordelijk voor het dagelijkse werk. Vakraden dienen goed betrokken te worden bij het proces, maar formele conclusies zullen door de RAZEB worden behandeld. De rol van de Ecofin Raad is met name van belang; tijdens zijn informele zitting in april zal hij over de FP's discussiëren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)487
  14 juli 2004
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)101
  10 februari 2004

Behandeling Raad

Op 23 februari 2004 nam de Raad nota van de presentatie van onderhavige mededeling en hield een eerste gedachtewisseling. Het Ierse voorzitterschap wil de werkzaamheden betreffende de mededeling tot eind mei 2004 zodanig sturen dat de Commissie een pakket concrete maatregelen kan voorleggen. Het is de bedoeling van het voorzitterschap dat de Europese Raad het in maart 2004 eens wordt over conclusies betreffende de te volgen procedure, en tijdens zijn bijeenkomst in juni 2004 richtsnoeren aanreikt voor de volgende fase van de werkzaamheden die loopt tot het einde van 2004.

De eerste versie (7045/05PDF-document) van dit onderhandelingspakket over de financiële vooruitzichten werd op 8 maart 2005 aangeboden aan het Comité van Permanente Vertegenwoordigers en besproken tijdens de Raad van 16 maart 2005.

Tijdens de Raad van 25 en 26 april 2005 is de tweede versiePDF-document van de 'Negotiating Box' besproken. Deze herziene versie werd op 24 april 2004 gepubliceerd in de raadsdatabank. Dit dynamische document, opgesteld onder uitsluitende bevoegdheid van het Voorzitterschap werd in januari 2005 al aangekondigd in de plannen voor de organisatie van de toekomstige werkzaamheden en speelt een centrale rol in het bereiken van het door de Europese Raad in december 2004 gestelde doel, namelijk voor juni 2005 tot een politiek akkoord te komen inzake de financiële perspectieven.

Aan de vooravond van de Raad van 23-24 mei 2005 heeft er een ministerieel conclaaf plaatsgevonden op 22 mei 2005 over de derde versie van de 'Negotiating Box' (9065/05PDF-document). In deze versie van dit document worden voor de eerste maal indicaties van de bedragen in de uitgavencategorieën genoemd en wordt een ontwerpvoorstel voorgelegd met betrekking tot de eigen middelen van de Europese Unie. Verder zijn er aanpassingen verricht in rubriek 1b inzake het cohesiebeleid teneinde rekening te houden met de standpunten zoals uiteen gezet door de verschillende delegaties. Een volgende ministerieel conclaaf staat gepland voor 12 juni 2005.

Op 12 juni 2005 heeft een tweede ministerieel conclaaf plaatsgevonden waarin de vierde versie van de 'Negotiating Box' (9637/05PDF-document) besproken werd. Deze versie bevat voor het eerst cijfers die de aanpak van de betrokken ministers illustreren. Tijdens de Europese Raad van 16-17 juni 2005 zullen de regeringsleiders van de Europese Unie tot een akkoord moeten komen over de begroting voor de Europese Unie voor de komende jaren.

De vijfde versie van de 'Negotiating Box' (10090/05PDF-document) zal worden voorgelegd aan de Europese Raad van 16-17 juni 2005.

De staatshoofden en regeringsleiders zijn er tijdens de Europese Raad van 16-17 juni 2005 niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de financiële perspectieven 2007-2013. Het Verenigd Koninkrijk, dat op 1 juli 2005 het Voorzitterschap van de Europese Unie overneemt van Luxemburg, zal verder werken aan voorstellen die voor een oplossing moeten gaan zorgen.

Het Brits Voorzitterschap heeft op 14 september 2005 aangegeven tijdens een (informele) bijeenkomst van Staats- en regeringsleiders op 27 oktober 2005 nieuwe voorstellen in te dienen waarmee de impasse in de onderhandelingen over de Financiële Persepctieven 2007-2013 wellicht doorbroken kan worden.

In zijn uitnodiging voor een informele bijeenkomst van Regerings- en Staatsleiders op 27 oktober 2005 heeft Premier Blair aangekondigd dat hij er alle vertrouwen in heeft dat er tijdens de Europese Raad van december 2005 een oplossing voor de Financiële Perspectieven 2007-2013 gevonden zal worden en wil er tijdens deze bijeenkomst niet veel aandacht aan besteden.

Volgens het verslag van de Informele Raad is er inderdaad niet apart gesproken over de Financiële Perspectieven (FP's), maar is wel door de algemene positieve toonzetting en de goede onderlinge verhoudingen tijdens het Hampton Court overleg door velen herbevestigd dat tijdens de Europese Raad van december a.s. overeenstemming over de FP's zou dienen te worden bereikt. Premier Blair zelf heeft verklaard dat het Britse voorzitterschap zich voor het bereiken van een akkoord over de FP's nadrukkelijk zal inspannen.

Op 5 december 2005 heeft het Britse Voorzitterschap een nieuw voorstelPDF-document voor de Financiële Perspectieven gepubliceerd. De Europese Staats- en regeringsleiders worden geacht tijdens de Europese Raad van 15-16 december 2005 knopen door te hakken ten aanzien van de Financiële Perspectieven. Controversieel aspect van dit voorstel is dat er relatief weinig wordt gesneden in de Britse korting en dat er over de landbouwuitgaven geen concrete afspraken worden gemaakt.

Op 14 december 2005 presenteerde het Britse Voorzitterschap een nieuw voorstelPDF-document waar de Europese staats- en regeringsleiders zich over dienen te buigen tijdens de Europese Raad van 15 en 16 december 2005.

Over het laatste voorstelPDF-document van het Britse voorzitterschap dat gepresenteerd werd tijdens de Europese Raad van 15-16 december 2005 werden de Europese staats- en regeringsleiders het eens.

Naar aanleiding van het akkoord dat bereikt werd tijdens de Europese Raad heeft Commissievoorzitter Barroso op 17 december 2005 een verklaringPDF-document afgegeven waarin hij onder andere in gaat op de structuur van de toekomstige financiële perspectieven.

Tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 15 mei 2006 is het akkoord dat werd bereikt tijdens de triloog van 4 april 2006 zonder beraadslaging goedgekeurdPDF-document.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het verslagPDF-document van de begrotingscommissie werd door het EP tijdens de plenaire vergadering van 22 april 2004 aangenomen.

Op 15 september 2004 besluit het EP tot de instelling van een tijdelijke commissie Beleidsuitdagingen en Begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 met het mandaat om:

 • met het oog op de toekomstige financiële vooruitzichten de politieke prioriteiten van het Europees Parlement te definiëren;
 • een structuur voor de toekomstige financiële vooruitzichten voor te stellen die in lijn is met deze prioriteiten;

de voor de uitgaven van de EU toe te wijzen financiële middelen te ramen voor de periode 2007-2013;

 • een indicatieve verdeling van de middelen tussen en binnen de rubrieken van de financiële vooruitzichten voor te stellen die in lijn is met de prioriteiten en de voorgestelde structuur.

Het EP besluit dat de tijdelijke commissie het EP een eindverslag moet voorleggen voordat de Raad met het oog op zijn onderhandelingspositie zijn gemeenschappelijk standpunt vaststelt.

Met het oog op de Europese Raad van december 2004 benadrukt het Europees Parlement (EP) in een resolutie die aangenomen werd op 2 december 2004 dat het EP niet bereid is tot overeenstemming te komen over nieuwe Financiële Vooruitzichten als er geen financiering van de volgende punten kan worden gegarandeerd:

 • beleidsmaatregelen ter bevordering van de integratie en de cohesie van de EU;
 • de prioriteiten van het Parlement;
 • een flexibele marge voor onvoorziene gebeurtenissen of behoeften.

Daarnaast verzoekt het EP de Europese Raad de komende voorzitterschappen op te dragen de interinstitutionele dialoog voort te zetten door middel van geregeld overleg met het Parlement, om het bereiken van resultaten te verzekeren, bij voorkeur onder het Luxemburgse voorzitterschap. De leden eisen in dit verband de organisatie van maandelijkse trialogen met het oog op een doeltreffende informatie-uitwisseling voor de lopende interne discussies.

De tijdelijke commissie Beleidsuitdagingen en Begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013 heeft op 10 mei 2005 een definitief verslagWord-document vastgesteld dat tijdens de plenaire vergadering van het EP van 7 juni 2005 behandeld zal worden.

Het Europees Parlement heeft op 8 juni 2005 een resolutie aangenomen over de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013.

Tijdens de conferentie van voorzitters op 8 december 2005 hebben de fractievoorzitters en de voorzitter van het Europees Parlement het voorstel van het Britse Voorzitterschap d.d. 5 december 2005 unaniem afgewezen wegens een gebrek aan solidariteit. Voorafgaand aan deze afwijzing heeft de staf van het Europees Parlement een assessment van het Britse voorstel opgesteld.

De Begrotingscommissie heeft tijdens haar vergadering van 11 januari 2006 het door de regerlingsleiders en staatshoofden bereikte akkoord inzake de financiële perspectieven 2007-2013 afgewezen. De commissie nam een ontwerpresolutiePDF-document aan van de heer Böge (Christen-Democraten) waarin het akkoord wordt afgewezen omdat hierdoor geen EU-begroting kan worden gewaarborgd ter vergroting van toekomstige welvaart, concurrentievermogen, solidariteit en cohesie.

Tijdens de plenaire zitting van 18 januari 2006 is de ontwerpresolutie van de Begrotingscommissie aangenomen. Het EP is bereid om constructieve onderhandelingen met de Raad te starten, op voorwaarde dat het huidige Oostenrijkse voorzitterschap een reëel onderhandelingsmandaat krijgt. Het Parlement geeft daarbij aan zijn onderhandelingsstandpunt te verdedigen en de Europese dimensie van het landbouw-, het interne en het externe beleid te vergroten.

Maandag 23 januari 2006 is de trialoog tussen Europees Parlement, Europese Commissie en Europese Raad begonnen om tot een compromis te komen inzake de financiële perspectieven 2007-2013. Naar verwachting kan het EP dan in april of mei het resultaat goedkeuren.

In een reactiePDF-document van rapporteur Böge (namens de Begrotingscommissie van het EP) op het herziene voorstelPDF-document dat de Europese Commissie op 1 februari 2006 vrijgegeven heeft wordt gesteld dat er onvoldoende rekening is gehouden met de verlangens van het Europees Parlement. Van deelf punten die het EP had ingebracht zijn er maartwee gehonoreerd. Wat het parlement het meest dwars zit is het ontbreken van een harde toezegging dat het EP een rol zal krijgen bij de geplande tussentijdse herziening van de meerjarenbegroting in 2008/9.

Een nieuwe onderhandelingsronde van de drie betrokken instellingen is nu gepland op 21 februari 2006.

De gesprekken tussen het Europees Parlement, het Voorzitterschap van de EU en de Europese Commissie op 21 februari 2006 hebben geen concreet resultaat opgeleverd. Volgens een verklaring streeft de trialoog naar een akkoord in april 2006.

In de derde "trialoog" die het EP, de EC en de Raad (de lidstaten) op 21 maart met elkaar hadden is nog geen akkoord bereikt. Er is sprake van toenadering, maar er blijft onenigheid op belangrijkepunten.

Belangrijkste winstpunt van deze derde trialoog is volgens EP-rapporteur Lewandowski dat de Raad weer bereid is over extra geld te praten. Tussen de 12 miljard euro extra die het Europees Parlement vraagt voor de meerjarenbegroting,en het bedrag dat de Raad bereid is te bieden zit echter nog een aanzienlijk verschil. De Oostenrijkse minister van Financiën, die namens de Raad de onderhandelingen voert, heeft gezegd dat 1,5 miljard extra bovenop de €862.4 miljard van het akkoord van december 2005 wellicht mogelijk is. Het EP wil met name extra uitgaven op het gebied van het Erasmus-programma (studentenuitwisseling), onderzoek, trans-Europese netwerken en grensoverschrijdende samenwerking. Het EP is van mening dat deze extra uitgaven essentieel zijn voor de bestaande en nieuwe uitdagingen die de Europese Unie zich gesteld ziet.

Daarnaast wil het Europees Parlement een verhoging van het flexibiliteitsinstrument in de begrotingdat gebruikt wordt voor onvoorziene omstandigheden. Ervaringen uit de voorgaande jaren hebben volgens het EP aangetoond dat de huidige €200 miljoen die daarvoor is uitgetrokken onvoldoende is.

Een volgende trialoog staat vond plaats op 4 april 2006. Tijdens deze bijeenkomst is een akkoord bereikt over de Financiële Perspectieven 2007-2013. Er komt 4 miljard euro extra bovenop het bedrag waar de Europese Raad in december 2005 een akkoord over bereikte. Deze 4 miljard euro is bestemd voor programma's waar het Europees Parlement prioriteit aan geeft zoals o.a. onderwijs. Zie ook het persberichtWord-document van het Europees Parlement.

Op 17 mei 2006 heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwe Interinstitutionele Akkoord over de begrotingsdiscipline en goed financieel beheer en daarmee aan de nieuwe Financiële Perspectieven (FP) 2007-2013.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 9 juni 2005 publiceerde de delegatie voor de Europese Unie van de Franse Assemblée Nationale een informatierapport inzake de financiële perspectieven.

Op 30 juni 2005 heeft de Conference of the peripheral maritime regions of Europe een rapport gepubliceerd waarin zij haar mening over het cohesiebeleid en het belang hiervan weergeeft.

Ten aanzien van de het Landbouwhoofdstuk van de begroting heeft de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) op 30 augustus jongstleden een briefPDF-document gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij commentaar levert op de onderhandelingsinzet van de regering ten aanzien van dit hoofdstuk. Tevens wijst zij op een briefPDF-document d.d. 14 april 2005 waarin zij de negatieve gevolgen van de Financiële Perspectieven 2007-2013 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kenbaar maakt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben op 20 december 2005 een briefPDF-document gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij hun bezorgdheid uiten over een daling van het beschikbare geld voor allerlei investeringsprogramma's na het bereiken van een akkoord over de de financiële perspectieven 2007-2013.


Alle bronnen