E060097
Laatste revisie: 22-05-2008

E060097 - Mededeling - Extern optreden: thematisch programma voor het milieu en het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energieIn het kader van de financiële vooruitzichten 2007-2013 heeft de Europese Commissie op 25 januari 2006 een pakket van zeven thematische programma's gepresenteerd voor het ontwikkelingsbeleid. Deze nieuwe thematische programma's zijn ter aanvulling op de geografische programma's voor ontwikkelingsbeleid en hebben ten doel het huidige wettelijke kader voor extern beleid van de EU te rationaliseren en te vereenvoudigen. Hiermee beoogt de Europese Commissie meer effectiviteit en efficiëntie te realiseren. De rechtsgrondslag van dit pakket aan thematische programma's wordt gevormd door zes nieuwe instrumenten die de Europese Commissie invoert die de bestaande thematische verordeningen zullen vervangen. Deze zes instrumenten zijn het instrument voor humanitaire hulp (bestaand instrument), het stabiliteitsinstrument (zie dossier E040241), het instrument voor macrofinanciële bijstand (bestaand instrument), het instrument voor pretoetredingssteun (IPA; zie dossier E040238)), het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI; zie dossier E040239)) en het instrument voor economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking (DCECI; zie dossier E040240)).

Alle voorgestelde thematische programma's zijn in lijn met de Europese Consensus-aanpak voor ontwikkelingssamenwerking (zie dossier E050113).

De Europese Commissie zal voor elk thematische programma naar aanleiding van een meerjarenplanning, jaarlijkse actieprogramma's opzetten voor de periode 2007-2010 en 2011-2013. Tussendoor zal de Europese Commissie rapporteren over de voortgang.

Het voorgestelde pakket bestaat uit de volgende thematische programma's die middels mededelingen worden aangeboden door de Europese Commissie:

 • het thematische programma voor menselijke en sociale ontwikkeling (zie dossier E060095);
 • het thematische programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel (zie dossier E060096);
 • het thematische programma voor het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie;
 • het thematische programma voor voedselzekerheid (zie dossier E060098);
 • het thematische programma voor samenwerking met industrielanden en andere landen met een hoog inkomen (die dossier E060099);
 • het thematische programma voor niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces (zie dossier E060100);
 • het thematische programma voor de bevordering van mensenrechten en democratie (zie dossier E060101).

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)20PDF-document, d.d. 25 januari 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Op 28 november 2006 besloot de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking dat zij een aantal schriftelijke vragen aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking wil voorleggen. Deze brief werd op 4 december 2006 verstuurd.

De reactie (plus bijlage) van de minister van Ontwikkelingssamenwerking werd besproken tijdens een commissievergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2007. Besloten werd de onderhavige mededeling te betrekken bij een komend beleidsdebat.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 37121/J/LA
  30 januari 2007
 • brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief Bijlage: overzicht instrumenten Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 136793U
  4 december 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36972/J/GW
  28 november 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36933/J/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche drie is de regering positief ten aanzien van de subsidiariteit en proportionaliteit van onderhavige mededeling. De regering stelt dat dit programma de huidige budgetlijnen beoogt te stroomlijnen en dat een mededeling het juiste middel is om een dergelijk thematisch programma te presenteren. Volgens de regering is dit programma een goede manier om de vele internationale verplichtingen die de EU heeft op milieugebied te bundelen in één instrument.

In haar standpuntbepaling plaatst de regering daarentegen een aantal kritische noten bij deze mededeling. De regering waarschuwt voor een wildgroei aan programma's en is van mening dat de toetsen van subsidiariteit en additionaliteit strikt moeten worden toegepast. Tevens stelt de regering dat de mededeling meer duidelijkheid moet bieden hoe de vraaggestuurdheid gewaarborgd kan worden. Er bestaan reeds veel verdragen op het gebied van milieu, maar zij sluiten niet allemaal aan bij ontwikkelingslanden of landen in transitie. Hiernaast geeft de regering aan dat de relatie met geografische programma's en de relatie met de thematische strategie natuurlijke hulpbronnen verdere verduidelijking behoeft. Tenslotte stelt de regering dat dit programma een goede aanvulling zou zijn op de Global Environment Facility (GEF). De regering werpt het idee op dat de Europese Commissie deel gaat nemen aan de GEF als donor naast de lidstaten. De regering stelt dat dit zou kunnen compenseren voor de teleurstellende bijdrage die de VS levert aan dit fonds.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 443[3]
  24 mei 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2006)20PDF-document presenteert de Europese Commissie het thematisch programma voor het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie. Het doel van dit programma is om de ecologische dimensie van het Europees ontwikkelingsbeleid te versterken. Het programma betreft de vervanging van een aantal budgetlijnen, de budgetlijn voor Tropische Bossen en Milieu in Ontwikkelingslanden, het LIFE-third countries programma voor capaciteitsbouw in Baltische en Mediterrane landen, en het COOPENER-initiatief dat hernieuwbare energie en energiebesparing in ontwikkelingslanden stimuleert. Bijdragen aan internationale milieuverdragen en aan andere internationale milieu-overeenkomsten vallen daarentegen niet onder dit thematische programma. Voor deze zaken blijft de huidige budgetlijn gehandhaafd.

Dit programma zal zich richten op een veelvoud aan ecologische terreinen zodat het mondiale milieu eraan ten goede komt. Tevens is dit programma gericht op beleidsintegratie in de EU om duurzaam milieubeheer te verbeteren. Dit programma zal beperkt bijdragen aan beleidsdialogen binnen en buiten de EU. Verschillende bestaande beleidsdialogen zullen desalniettemin onder dit programma vallen zoals het EU Energie initiatief (zie dossier E040251), het EU Water initiatief (zie dossier E040068), het Johannesburg Platform voor Duurzame Energie en de dialogen om illegaal houtkappen te bestrijden.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)20
  25 januari 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen