E060096
Laatste revisie: 22-05-2008

E060096 - Mededeling "Thematisch programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel"In het kader van de financiële vooruitzichten 2007-2013 heeft de Europese Commissie op 25 januari 2006 een pakket van zeven thematische programma's gepresenteerd voor het ontwikkelingsbeleid. Deze nieuwe thematische programma's zijn ter aanvulling op de geografische programma's voor ontwikkelingsbeleid en hebben ten doel het huidige wettelijke kader voor extern beleid van de EU te rationaliseren en te vereenvoudigen. Hiermee beoogt de Europese Commissie meer effectiviteit en efficiëntie te realiseren. De rechtsgrondslag van dit pakket aan thematische programma's wordt gevormd door zes nieuwe instrumenten die de Europese Commissie invoert die de bestaande thematische verordeningen zullen vervangen. Deze zes instrumenten zijn het instrument voor humanitaire hulp (bestaand instrument), het stabiliteitsinstrument (zie dossier E040241), het instrument voor macrofinanciële bijstand (bestaand instrument), het instrument voor pretoetredingssteun (IPA; zie dossier E040238)), het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI; zie dossier E040239)) en het instrument voor economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking (DCECI; zie dossier E040240)).

Alle voorgestelde thematische programma's zijn in lijn met de Europese Consensus-aanpak voor ontwikkelingssamenwerking (zie dossier E050113).

De Europese Commissie zal voor elk thematische programma naar aanleiding van een meerjarenplanning, jaarlijkse actieprogramma's opzetten voor de periode 2007-2010 en 2011-2013. Tussendoor zal de Europese Commissie rapporteren over de voortgang.

Het voorgestelde pakket bestaat uit de volgende thematische programma's die middels mededelingen worden aangeboden door de Europese Commissie:

 • het thematische programma voor menselijke en sociale ontwikkeling (zie dossier E060095);
 • het thematische programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel ;
 • het thematische programma voor het milieu en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie (zie dossier E060097);
 • het thematische programma voor voedselzekerheid (zie dossier E060098);
 • het thematische programma voor samenwerking met industrielanden en andere landen met een hoog inkomen (die dossier E060099);
 • het thematische programma voor niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces (zie dossier E060100);
 • het thematische programma voor de bevordering van mensenrechten en democratie (zie dossier E060101).

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)26PDF-document, d.d. 25 januari 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Op 28 november 2006 besloot de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking dat zij een aantal schriftelijke vragen aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking wil voorleggen. Deze brief werd op 4 december 2006 verstuurd.

De reactie (plus bijlage) van de minister van Ontwikkelingssamenwerking werd besproken tijdens een commissievergadering van de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 30 januari 2007. Besloten werd de onderhavige mededeling te betrekken bij een komend beleidsdebat.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 37121/J/LA
  30 januari 2007
 • brief Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief Bijlage: overzicht instrumenten Ministerie van Buitenlandse Zaken - DIE-48/2007
  19 januari 2007
 • brief commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 136793U
  4 december 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36972/J/GW
  28 november 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36933/J/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche twee oordeelt de regering positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van de voorliggende mededeling. De regering is positief over de inbedding van asiel en migratie in het Europees extern beleid via dit programma. De regering stelt dat een mededeling het juiste middel is om een thematisch programma te presenteren.

De regering waarschuwt wel voor een wildgroei aan programma's. De regering geeft aan dat dit programma verder uitgewerkt moet worden, omdat nog onduidelijkheid bestaat over de uitvoering van het beleid. De regering ondersteunt desalniettemin de inhoud van dit programma. De regering is voorstander van zo veel mogelijk stroomlijning in de beheersstructuren van de verschillende thematische programma's en dat zo veel mogelijk in samenspraak met derde landen het beleid wordt opgezet om maximale betrokkenheid te garanderen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 443[2]
  24 mei 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2006)26PDF-document presenteert de Europese Commissie het thematisch programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel. Dit programma zal voortbouwen op het bestaande AENEAS-programma en zal zich in het bijzonder richten op de volgende punten:

 • het versterken van de relatie tussen migratie en ontwikkeling. Hieronder valt onder andere het ondersteunen van vrijwillige terugkeer naar een land van herkomst en het verminderen van brain drain;
 • het stimuleren van goed beheerde arbeidsmigratie. Volgens de Europese Commissie is immigratie een oplossing voor de demografische problemen van de EU in de toekomst. Dit punt sluit aan bij het Groenboek Legale migratie en het Beleidsplan legale migratie (zie dossiers 2.2.26 en 2.2.30);
 • het bestrijden van illegale immigratie en het vergemakkelijken van de overname van niet-legale immigranten. De Europese Commissie beoogt hiermee door middel van samenwerking met derde landen onder andere mensensmokkel en mensenhandel te bestrijden, voorlichting te bieden over de risico's van illegale immigratie en de capaciteit aan de grenzen te verbeteren;
 • het beschermen van migranten tegen uitbuiting en uitsluiting. Het bevorderen van de ontwikkeling van wetgeving op het gebied van migratie, integratie en het bestrijden van mensenhandel;
 • het bevorderen van het asielrecht en internationale bescherming van vluchtelingen. Op dit punt zet de Europese Commissie de lijn van het AENEAS-programma voort in het steunen van regionale beschermingsprogramma's. Hiernaast zal de Europese Commissie bijdragen aan capaciteitsversterking op het gebied van asiel en bescherming, registratie en opvangfaciliteiten.

Dit thematisch programma wijkt af van haar voorganger op het punt dat landen die een vooruitzicht op lidmaatschap van de EU hebben niet onder dit programma vallen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)26
  25 januari 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen