E180018
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-09-2021

E180018 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieuDit richtlijnvoorstelPDF-document is gericht op het voorkomen en verminderen van kunststofzwerfvuil op zee bestaande uit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en vistuig dat kunststoffen bevat. Het betreft daarmee een aanvulling op de kunststoffenstrategie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 2 oktober 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat (32.852, C) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 27 maart 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over de vermindering van effecten van bepaalde kunstofproducten op het milieu.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

document Europese Commissie

COM(2018)340PDF-document, d.d. 28 mei 2018

rechtsgrondslag

Artikel 192, lid 1, VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2019/904PDF-document van 5 juni 2019 werd op 12 juni 2019 gepubliceerd in Pb EU L155/1. Lidstaten dienen uiterlijk op 3 juli 2021 aan de richtlijn te voldoen. Op 28 juni 2021 is de richtlijn geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen tweede kwartaal 2021


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 oktober 2018 besloten de commissies om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat (32.852, C) voor kennisgeving aan te nemen.

Op 17 september 2018 stuurde de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord op de brief van 10 juli 2018.

Op 10 juli 2018 leverde de D66 fractie inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief is per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. Op 18 juli 2018 is de brief met vragen over het voorstel aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd.

Op 5 juni 2018 besloten de commissies om het voorstel in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.


Behandeling Tweede Kamer

Op 7 december 2018 legde de commissie I&W een aantal vragen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor over onder andere plastic wegwerpproducten. Bij brief van 11 december 2018 zijn de vragen beantwoord.

Op 2 oktober 2018 vond er een algemeen overleg plaats over de Milieuraad van 9 oktober 2018 waarin onder andere het voorstel voor vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu werd besproken.

Op 25 september diende het lid Kröger (GroenLinks) een motie in over over maatregelen tegen het gebruik van single-use plastics. De motie werd op 2 oktober 2018 aangenomen.

Op 25 september 2018 vond het tweede deel van een algemeen overleg over circulaire economie plaats.

Op 6 september 2018 vond het eerste deel van een algemeen overleg over circulaire economie plaats.

Het voorstel is op 19 juni 2018 betrokken bij een Algemeen Overleg over de Milieuraad op 25 juni 2018.


Standpunt Nederlandse regering

Op 29 juni 2018 stuurde de regering een brief naar de Kamer met daarin de standpunten over de mededeling van de Europese Commissie.

De regering staat positief ten aanzien van de bevoegdheid. Op basis van artikel 192 lid 1 VWEU is er een bevoegdheid van om maatregelen vast te stellen ten aanzien van behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en de regering vind het daarbij terecht dat de Europese Commissie hierin het initiatief neemt. Bescherming van het milieu is volgens de regering een grensoverschrijdend probleem dat op EU-niveau geregeld moet worden voor een gelijk speelveld voor producenten. Daarom staat de regering positief tegenover het subsidiariteitsoordeel. De regering acht de richtlijn noodzakelijk en geeft aan dat lidstaten vanuit het voorliggende voorstel voldoende vrijheid hebben om maatregelen in te richten waar dit mogelijk is. Daarom staat de regering positief tegenover de proportionaliteit van het voorstel.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit richtlijnvoorstelPDF-document is gericht op het voorkomen en verminderen van kunststofzwerfvuil op zee bestaande uit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en vistuig dat kunststoffen bevat. Het betreft daarmee een aanvulling op de kunststoffenstrategie.

Het richtlijnvoorstel is onderdeel van de overgang naar een circulaire economie en moet voor een beter milieu en een innovatieve economie zorgen.


Behandeling Raad

Op 18 januari 2019 keurde het Comité van Permanente Vertegenwoordigers het voorlopige akkoord dat op 19 december 2018 is bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement goed en publiceerde de uiteindelijke compromistekstPDF-document van de richtlijn.

Op 19 december 2018 bereikte de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoordPDF-document over het voorstel. Het voorstel moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Na de goedkeuring zal de nieuwe richtlijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en moeten de lidstaten de richtlijn na twee jaar omzetten in nationale wetgeving.

Op 31 oktober 2018 bereikte de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers een akkoordPDF-document over het standpunt van de Raad over het voorstel. Door dit akkoord kan het Oostenrijkse voorzitterschap de onderhandelingen starten met het Europees Parlement. Een eerste triloogbijeenkomst daarvoor wordt gehouden op 6 november 2018.

Tijdens de Milieuraad op 9 oktober 2018 informeerde het Voorzitterschap de Raad over de stand van zaken in de onderhandelingen over het voorstel. Het Voorzitterschap streeft naar spoedige afronding door de Raad zodat de onderhandelingen met het Europees Parlement zo snel mogelijk van start kunnen gaan en afronding binnen deze legislatieve termijn haalbaar blijft.

In de derde kwartaalrapportagePDF-document van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat van september 2018 over EU-wetgevingsonderhandelingen in de Milieuraad & Transportraad werd bij de stand van zaken aangegeven dat het voorstel wordt besproken op ambtelijk EU-niveau en het Oostenrijkse Voorzitterschap vooralsnog streeft naar een Algemene Oriëntatie tijdens de Milieuraad van december.

Op 25 juni 2018 gaf het Oostenrijkse voorzitterschap tijdens de Milieuraad een presentatie over haar prioriteiten waarbij het voorstel werd genoemd als een van de aandachtspunten.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 27 maart 2019 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over de vermindering van effecten van bepaalde kunstofproducten op het milieu.

Op 24 oktober 2018 is tijdens een plenaire zitting van het Europees Parlement een rapportPDF-document met amendementen op het voorstel met 571 stemmen voor en 53 stemmen tegen aangenomen.

Op 11 oktober 2018 publiceerde de ENVI-commissie een rapport met amendementen (A8-0317/2018PDF-document) over het voorstel.

Op 3 oktober 2018 publiceerde de AGRI-commissie een ontwerpadvies (PE 623.923PDF-document) over het voorstel.

Op 27 september 2018 publiceerde de ITRE-commissie een ontwerpadvies (PE 625.401PDF-document) over het voorstel.

Op 26 september 2018 publiceerde de ECON-commissie een advies (PE 625.356PDF-document) over het voorstel.

Op 25 september 2018 publiceerde de PECH-commissie een advies (PE 625.586PDF-document) over het voorstel.

Op 5 september 2018 publiceerde de ENVI-commissie drie verslagen met amendementen (PE 627.610PDF-document, PE 627.611PDF-document, PE 627.612PDF-document) over het voorstel.

Op 10 juli 2018 publiceerde de ENVI-commissie een ontwerpverslag (PE 623.714PDF-document) met amendementen (1 t/m 45) over het voorstel.

Op 9 juli 2018 publiceerde de European Parliamentary Research Service een briefingPDF-document over de voortgang van de behandeling van het voorstel.

Op 9 juli 2018 publiceerde de European Parliamentary Research Service een analysePDF-document over het impact assessment (SWD(2018)254 deel 1PDF-document, 2PDF-document en 3PDF-document) horende bij het voorstel.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn commissies voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE), Economische en monetaire zaken (ECON), Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI), Visserij (PECH) en Juridische zaken (JURI) ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 21 september 2018 startte de Ierse Oireachtas een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

Op 16 juli 2018 startte de Roemeense Senaat een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar was 25 juli 2018.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen