E180010
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-10-2018

E180010 - Commissiemededeling: Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economieMet deze strategie voor kunststoffen wil de Europese Commissie het milieu en de volksgezondheid beschermen en tegelijkertijd de fundamenten leggen voor een circulaire kunststof economie, waarin bij het ontwerp en de productie volledig rekening wordt gehouden met hergebruik, er hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt zoals biomassa of recyclaat, reparatie en recycling en waarbij meer duurzame materialen worden ontwikkeld en toegepast.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 10 juli 2018 bespraken de commissies het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (32.852, B) en besloten om dit voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 17 juli 2018 publiceerde de commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) een rapportPDF-document op eigen initiatief over het voorstel. Op 13 september 2018 werd dit rapport tijdens een plenaire stemming aangenomen.


Kerngegevens

volledige titel

Commissiemededeling: Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

document Europese Commissie

COM(2018)28PDF-document, d.d. 16 januari 2018

rechtsgrondslag

Artikel 4 VWEU

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 10 juli 2018 bespraken de commissies het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (32.852, B) en besloten om dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 28 juni 2018 stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een antwoord (32.852, B) op de brief van 25 mei 2018.

Op 15 mei 2018 werd inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD. Op 25 mei 2018 is de brief (32.852, B) met vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd.

Op 17 april 2018 besloten de commissies om het voorstel in behandeling te nemen. De datum voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering werd vastgesteld op 15 mei 2018.


Behandeling Tweede Kamer

Op 10 april 2018 is tijdens het VAO circulaire economie de motie van het lid Gijs van Dijk over minder onnodige verpakkingen aangenomen (TK 33.043, 89).

Op 10 april 2018 is tijdens het VAO circulaire economie de motie van de leden Van Brenk en Wassenberg over het terugdringen van het aantal gebruikte koffiebekers aangenomen (TK 33.043, 84).

Op 22 maart 2018 vond het tweede deel van een algemeen overleg over de circulaire economie plaats (TK 32.852, 57).

Op 15 maart 2018 vond het eerste deel van een algemeen overleg over de circulaire economie plaats (TK 32.852, 56).


Standpunt Nederlandse regering

Op 16 januari 2018 stuurde de regering een brief naar de Kamer met daarin de standpunten over de mededeling van de Europese Commissie.

De regering staat positief ten aanzien van de bevoegdheid. Op basis van artikel 4 lid 2 sub a, e en i VWEU is er een gedeelde bevoegdheid voor de EU en lidstaten om op te treden op het terrein van de interne markt, milieu en energie en de regering vind het daarbij terecht dat de Europese Commissie hierin het initiatief neemt. De vraagstukken rond kunststoffen vragen volgens de regering om gezamenlijke inzet van veel partijen op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau en daarom staat de regering positief tegenover de subsidiariteit van de mededeling. De regering staat ook positief ten opzichte van de proportionaliteit, want de aangekondigde acties gaan volgens de regering niet verder dan strikt noodzakelijk.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze strategie voor kunststoffen wil de Europese Commissie het milieu en de volksgezondheid beschermen en tegelijkertijd de fundamenten leggen voor een circulaire kunststof economie, waarin bij het ontwerp en de productie volledig rekening wordt gehouden met hergebruik, er hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt zoals biomassa of recyclaat, reparatie en recycling en waarbij meer duurzame materialen worden ontwikkeld en toegepast.

In de Europese strategie voor kunststoffen stelt de Commissie activiteiten voor die:

  • de kwaliteit versterken en recycling rendabeler maken;
  • zorgen voor minder kunststof afval;
  • investeringen en innovatie in de circulaire kunststof economie stimuleren en
  • een internationale transitie teweeg te brengen.

De Europese strategie voor kunststoffen is onderdeel van een pakket dat de Commissie op 16 januari jl. heeft gepubliceerd om het EU-actieplan voor de circulaire economie verder te implementeren.


Behandeling Raad

De Milieuraad nam op 25 juni 2018 Raadsconclusies aan (10447/18PDF-document) over het Circulaire Economie Actieplan. De lidstaten spreken met deze Raadsconclusies hun ambities, wensen en verwachtingen uit ten aanzien van Europese beleidsvorming onder de huidige en volgende Commissie.

Tijdens de Milieuraad van 5 maart 2018 vond een eerste gedachtewisseling plaats over het nieuwe circulaire economiepakket.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 juli 2018 publiceerde de commissie voor Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) een rapportPDF-document op eigen initiatief over het voorstel. Op 13 september 2018 werd dit rapport tijdens een plenaire stemming aangenomen.

De commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies Industrie, onderzoek en energie (ITRE) en Visserij (PECH) zijn ingesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 23 mei 2018 startte de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een politiek dialoogPDF-document met de Europese Commissie over het voorstel.

Op 4 april 2018 heeft de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aangenomen over de mededeling.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen