E160004
  klaver icoon
Laatste revisie: 26-07-2017

E160004 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebiedMet dit voorstel beoogt de Europese Commissie belastingontwijking tegen te gaan door multinationals. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 20 september 2016 stuurde de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Staten-Generaal waarin hij informeert over  de toekomstvisie van het kabinet over het fiscale vestigingsklimaat. De commissie besprak de brief van de staatssecretaris op 27 september 2016 en besloot de brief te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2017.

Europees

De Ecofinraad heeft op 21 juni 2016 een politiek akkoord bereikt over het anti-belastingontwijkingspakket.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

document Europese Commissie

COM(2016)25PDF-document, d.d. 28 januari 2016

rechtsgrondslag

Artikel 115 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn (EU) 2016/881PDF-document werd op 3 juni 2016 gepubliceerd in Pb EU L146/8. Lidstaten dienden uiterlijk 4 juni 2017 aan de richtlijn te voldoen. Implementatie is voorzien middels het wetsvoorstel Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten. De stand van zaken implementatie richtlijnen tweede kwartaal 2017 van juli 2017 geeft aan dat de richtlijn is geïmplementeerd. 

Richtlijn (EU) 2016/881 breidt de reikwijdte van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen in Richtlijn 2011/16/EU uit met de verstrekking van zogenoemde landenrapporten. Daarnaast schrijft Richtlijn (EU) 2016/881 voor dat een landenrapport moet worden opgesteld en welke informatie daarin moet worden opgenomen en regelt daarmee dat dezelfde soort informatie tijdig wordt ingezameld en ter beschikking wordt gesteld van de belastingdiensten van de lidstaten waar de multinationale groep actief is. Bij de vaststelling van de regels met betrekking tot het landenrapport in Richtlijn (EU) 2016/881 is rekening gehouden met de OESO-standaard over country-by-country reporting die is opgesteld in het kader van het project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS-project) van de OESO. Op basis van Richtlijn (EU) 2016/881 moet een multinationale groep met € 750 miljoen of meer aan geconsolideerde groepsopbrengsten jaarlijks geaggregeerde inlichtingen verstrekken voor elke staat waarin de multinationale groep actief is. De multinationale groep stuurt het landenrapport, als hoofdregel, naar de belastingdienst van het land waar de uiteindelijke moederentiteit is gevestigd. Deze belastingdienst stuurt het landenrapport vervolgens automatisch aan de andere (deelnemende) belastingdiensten van landen waarin de multinationale groep actief is. Met behulp van het landenrapport kunnen belastingdiensten de risicoselectie voor verrekenprijzen efficiënter uitvoeren.

Nederland heeft de OESO-standaard over country-by-country reporting voor multinationale groepen geïmplementeerd per 1 januari 2016 door middel van Overige fiscale maatregelen 2016. Richtlijn (EU) 2016/881 sluit grotendeels aan bij deze OESO-standaard. Op enkele punten vult Richtlijn (EU) 2016/881 de OESO-standaard aan. Deze punten worden, in aanvulling op Overige fiscale maatregelen 2016, geïmplementeerd door middel van het aanhangige wetsvoorstel Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten. 

Bron:  Stand van zaken implementatie richtlijnen tweede kwartaal 2017  


Behandeling Eerste Kamer

Op 20 september 2016 stuurde de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Staten-Generaal waarin hij informeert over  de toekomstvisie van het kabinet over het fiscale vestigingsklimaat. De commissie besprak de brief van de staatssecretaris op 27 september 2016 en besloot de brief te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2017.

De commissie besloot op 17 mei 2016 geen inbreng te leveren ten behoeve van schriftelijk overleg inzake het voorstel voor een richtlijn over automatische uitwisseling van belastinggegevens en het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (E160005), maar het verloop van de besprekingen af te wachten.

Op 12 mei 2016 is het verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld tussen de commissie Financiën en de staatssecretaris. 

De commissie besloot op 26 april 2016 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 17 mei 2016.

De commissie Financiën besprak het voorstel samen met de andere richtlijnen uit het anti-belastingontwijkingspakket (zie E160005 en E160011) op 26 april 2016.

De commissie Financiën heeft schriftelijke inbreng geleverd over de twee voorstellen op 5 april 2016. De brief aan de regering is op 8 april 2016 verstuurd.

De commissie Financiën heeft op 15 maart 2016 besloten de richtlijn over verplichte uitwisseling van gegevens en de richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schade levert (E160005) in behandeling te nemen. 

Op 9 februari 2016 heeft de commissie Financiën besloten de BNC-fiches van de regering af te wachten voordat behandeling van de voorstellen plaatsvindt. 


Behandeling Tweede Kamer

De staatssecretaris van Financiën heeft op 4 oktober 2016 aan de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan Eurocommissaris Moscovici gestuurd met het verzoek impact assessments op te nemen bij de komende voorstellen over belastingontwijking.

Op 16 juni 2016 is gestemd over de ingediende moties bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad van 15 juni 2016. Daarbij is een motie aangenomen (21501-07, 1381).

Tijdens het VAO Eurogroep/Ecofinraad van 15 juni 2016 zijn verschillende moties ingediend over het ATAP-pakket.

Op 19 mei 2016 vond een algemeen overleg plaats over het pakket anti-belastingontwijking (zie ook E160005 en E160011). Hierbij is over de verschillende ingediende moties gestemd. 

Op 29 maart 2016 heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties inzake de voorstellen over het belastingontwijkingspakket.

Op 22 maart 2016 zijn door verschillende Tweede Kamerleden moties ingediend inzake het voorstel voor gegevensuitwisseling en het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden (zie E160005). 

De commissies Financiën en Europese Zaken hebben op 10 maart 2016 overleg gevoerd met staatssecretaris Wiebes van Financiën over de BEPS-afspraken.

Tijdens het algemeen overleg van 3 maart 2016 heeft de commissie Financiën het fiche bij het voorstel voor een richtlijn besproken.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering steunt het voorstel van de Europese Commissie. Uitwisselen van belastinginformatie door middel van het opstellen van een landenrapportage door multinationals wordt al voorzien in het project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) van de OESO. Deze OESO-afspraak heeft Nederland eind 2015 in wet- en regelgeving opgenomen. Volgens de regering krijgen de lidstaten een beter inzicht in de belastingen die multinationals afdragen in diverse landen met als gevolg dat de kans op belastingontwijking wordt verlaagd. Nu de afspraak om belastinginformatie te delen over multinationals is omgezet in een voorstel door de Europese Commissie dienen ook niet-OESO landen de richtlijn na akkoord te implementeren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad maakt deel uit van het pakket maatregelen van de Europese Commissie om belastingontwijking tegen te gaan in het kader van de politieke prioriteit van de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning. Met deze richtlijn wordt ook gehoor gegeven aan de verzoeken van het Europees Parlement. Voorts spoort zij met de initiatieven die zijn aangekondigd in het Actieplan van de Commissie voor een eerlijker systeem voor de vennootschapsbelasting (COM(2015)302) om belastingontwijking aan te pakken.

De Europese Commissie stelt voor om multinationals met een wereldwijde omzet van minimaal €750 miljoen jaarlijks te verplichten om een landenrapportage op te stellen over de belasting die zij in diverse landen betalen. Deze Country-by-Country-reporting (CbCR) standaard is één van de uitkomsten uit het OESO-project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS-project), en zal nu worden opgenomen in de Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen).

Het voorstel moet ervoor zorgen dat Richtlijn 2011/16/EU blijft voorzien in een alomvattende en doeltreffende administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten door te zorgen voor verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten. Het voorstel is zodanig opgezet dat de automatische uitwisseling van inlichtingen over landenrapporten kan voortbouwen op de bestaande nadere regels voor de uitwisseling van inlichtingen, waaronder het gebruik van standaardformulieren, die in Richtlijn 2011/16/EU zijn vastgesteld.


Behandeling Raad

De Ecofinraad heeft op 21 juni 2016 een politiek akkoord bereikt over het anti-belastingontwijkingspakket.

Op 25 mei 2016 besprak de Ecofinraad het anti-belastingontwijkingspakket.

Het voorstel is tijdens de Ecofinraad van 8 maart 2016 besproken. De lidstaten hebben akkoord gegeven op het voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 2 juni 2016 heeft het Europees Parlement een memo met achtergrondinformatie uitgebracht over het anti-belastingontwijkingspakket en een briefing uitgebracht over het wetgevingsproces.

Het Europees Parlement heeft in mei 2016 een rapport gepubliceerd over de rol van de financiële sector in fiscale planning.

Op 3 mei 2016 heeft het Europees Parlement een briefing uitgebracht over de stand van zaken met betrekking tot het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Tsjechische Senaat heeft op 1 juni 2016 een resolutie aangenomen over het voorstel.

Op 30 maart 2016 is het Portugese Assemblée van de Republiek een politieke dialoog gestart met de Europese Commissie over het voorstel.

Op 23 maart 2016 heeft het Zweedse Parlement een subsidiariteitsbezwaar ingediend op het voorstel.

De Duitse Bondsraad is op 26 februari 2016 een politieke dialoog gestart met de Europese Commissie over het voorstel. 

De volgende lidstaten hebben het dossier als prioritair geselecteerd:

Denemarken, Litouwen, Roemenië en Groot-Brittannië.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar was 30 maart 2016.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen