E110069
Laatste revisie: 12-06-2012

E110069 - Advies van de Europese Commissie betreffende het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese UnieDe Europese Commissie brengt een gunstig advies uit aan de Raad in de voortgangsrapportage betreffende het verzoek om toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. De Commissie is van oordeel dat Kroatië tegen 1 juli 2013 gereed zal zijn voor het lidmaatschap. Kroatië voldoet naar het oordeel van de Commissie aan de politieke criteria en naar verwachting zal het land in staat zijn te voldoen aan de economische criteria en de criteria van het acquis.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft op 15 november 2011 het advies van de Europese Commissie voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 29 mei 2012 zijn enkele conclusies aangenomen ten aanzien van het door de Europese Commissie gepubliceerde monitorrapport.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)667PDF-document, d.d. 12 oktober 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft op 15 november 2011 het advies van de Europese Commissie voor kennisgeving aangenomen.

Op verzoek van de fractie van de PVV is op 8 november 2011 het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wederom aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 1 november 2011 het advies van de Europese Commissie over toetreding van Kroatië besproken. De fractie van de PVV zal op 8 november 2011 inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 22 november 2011 vond een algemeen overleg plaats over de EU-uitbreiding waarbij onderhavige mededeling ook betrokken werd.

Op 3 november 2011 heeft de Eurocommissaris voor Uitbreiding en Nabuurschapsbeleid een toespraak gehouden voor het Nederlandse parlement over de uitbreidingstrategie 2011-2012 van de Europese Commissie waarbij ook de adviezen over onder andere Servië (zie E110055) en Kroatië ter sprake kwamen.


Standpunt Nederlandse regering

Naar aanleiding van het monitorraport van de Europese Commissie d.d. 24 april 2012 stuurde het kabinet op 7 mei 2012 een appreciatie van dit rapport.

Het kabinet onderschrijft in deze appreciatie de hoofdlijnen van het oordeel van de Commissie. De Kroatische regering heeft laten zien dat het de noodzakelijke hervormingen doorzet. Dit ondanks het feit dat de periode die het monitorrapport beslaat, gekenmerkt werd door de Kroatische parlementsverkiezingen, de daarop volgende kabinetsformatie en een referendum over EU-toetreding onder de bevolking.

Kroatië zal volgens het kabinet moeten blijven werken om aan alle lidmaatschapsverplichtingen te voldoen. Er zal streng op worden toegezien dat de EU Kroatië via het monitoringsmechanisme zich houdt aan toezegging en verplichtingen. Dit geldt in het bijzonder op het terrein van de rechterlijke macht en fundamentele rechten, waaronder de lokale vervolging van verdachten van oorlogsmisdaden, en ten aanzien van de bescherming van de rechten van minderheden, waaronder de positie van LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Het kabinet is van mening dat de Commissie in haar rapportage aan dit specifieke onderwerp explicieter aandacht had moeten besteden en zal zowel bilateraal als in EU-verband aandacht hiervoor vragen.

Gezien het belang van dit monitoringsrapport zal het kabinet, samen met enkele andere gelijkgezinde landen, pleiten voor bespreking ervan tijdens de Raad Algemene Zaken van 29 mei 2012.

Deze appreciatie vormt tevens de basis voor de Nederlandse inbreng bij de voorbereidingen van de conclusies die de Raad mogelijk zal aannemen ten aanzien van het rapport. Een volgend monitoringsrapport van de Commissie zal in oktober 2012 uitkomen.

Op 28 oktober 2011 stuurde het kabinet een uitgebreide appreciatie van de uitbreidingsstrategie 2011-2012 en de adviezen over de kanidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Het kabinet laat onder andere weten dat dit een kritische jaarlijkse voortgangsrapportage van de Europese Commissie is. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rechtsstaat, mensenrechten en bestuurlijke hervormingen. Dat sluit aan bij de prioriteiten van het huidige kabinet. Het Nederlandse kabinet is strikt en fair. Eerst de rode lijnen. Daarna pas de rode loper. Het kabinet heeft ook oog voor de Nederlandse (handels)belangen en de transformatieve kracht van een hoogwaardig en streng uitbreidingsbeleid. Een dergelijk uitbreidingsbeleid draagt bij aan het realiseren van de drie pijlers van het buitenlandbeleid: veiligheid, welvaart in de wereld en vrijheid.

Met betrekking tot de mogelijke toetreding van Kroatië laat het kabinet onder andere weten dat het zich kan vinden in het oordeel van de Europese Commissie. Het Nederlandse kabinet zal er streng op toezien dat Europa Kroatië bij de les blijft houden. Monitoring met 'tanden' is nodig. Naast de onderwerpen die de Europese Commissie signaleert in haar advies gaat de bijzondere Nederlandse aandacht uit naar de voortgang bij de lokale afhandeling van rechtszaken tegen verdachten van oorlogsmisdaden. Daarnaast blijft het Nederlandse kabinet aandacht vragen voor de positie van de LGBT-gemeenschap in Kroatië (Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual ). 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 24 april 2012 publiceerde de Europese Commissie een monitorrapportPDF-document over de toetreding van de Kroatië tot de EU.

De Europese Commissie brengt een gunstig advies uit aan de Raad in de voortgangsrapportage betreffende het verzoek om toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. De Commissie is van oordeel dat Kroatië tegen 1 juli 2013 gereed zal zijn voor het lidmaatschap. Kroatië voldoet aan de politieke criteria en naar verwachting zal het land in staat zijn te voldoen aan de economische criteria en de criteria van het acquis.

De Commissie concludeert dat er in het algemeen vooruitgang is geboekt met name voor wat betreft de rechterlijke macht en de fundamentele rechten, het mededingingsbeleid en ook op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid. Vooruitgang is nog gewenst bij onder meer de corruptiebestrijding en de modernisering van het ambtelijk apparaat. Verder zijn nadere inspanningen nodig bij onder andere de hervorming van de arbeidsmarkt en bij het omzetten van EU-regelgeving. De Commissie zal de verbintenissen die zijn aangegaan in de toetredingsonderhandelingen nauwlettend blijven volgen.  


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 29 mei 2012 zijn enkele conclusies aangenomen ten aanzien van het door de Europese Commissie gepubliceerde monitorrapport.

Op 9 december 2011 werd het Toetredingsverdrag getekend door de Raad van de Europese Unie en Kroatië. Hierover werden op 5 december 2011 conclusies aangenomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 30 november 2011 vond het laatste plenaire debat plaats over de toetreding van Kroatië tot de EU. Het verslag van rapporteur Swoboda werd is met een ruime meerderheid aangenomen: 564 stemmen voor, 38 tegen en 32 onthoudingen.  

De commissie voor Buitenlandse Zaken heeft zich op 20 oktober 2011 gebogen over de ontwerpaanbeveling van rapporteur Swoboda (Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats, S&D).

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen