E040126
Laatste revisie: 20-07-2005

E040126 - Mededeling van de Commissie: Advies inzake de aanvraag door Kroatië van het lidmaatschap van de Europese UnieIn COM(2004)257PDF-document brengt de Europese Commissie haar advies uit inzake de aanvraag door Kroatië van het lidmaatschap van de Europese Unie. De Kroatische aanvraag was 21 februari 2003 ingediend. Op basis van het advies van de Europese Commissie - waarin gekeken wordt in hoeverre Kroatië voldoet aan de zogenoemde Kopenhagencriteria - zal de Europese Raad half juni 2004 besluiten Kroatië wel of niet de status van Europese kandidaat-lidstaat te verlenen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)257PDF-document, d.d. 20 april 2004

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 15 juni 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Buitenlandse Zaken.

Besloten werd de informatie ter kennisgeving aan te nemen. Het dossier zal met interesse gevolgd worden en indien gewenst ter sprake worden gebracht in het Europadebat 2004.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering geeft aan in fiche 4 het integratieproces met de westelijke Balkan-landen te steunen binnen het raamwerk van de Kopenhagen-criteria. De regering stond kritisch tegenover de politieke criteria (samenwerking met het Joegoslavië-tribunaal; regionale samenwerking en de terugkeer van vluchtelingen). Hiervoor is steun geboden middels bilaterale programma's.

De associatieovereenkomst met Kroatie is op 30 april jl. geratificeerd door Nederland. Italie en het Verenigd Koninkrijk hebben dit nog niet gedaan. Ratificatie van alle lidstaten is nodig teneinde de toetredingsonderhandelingen aan te vangen.

Toetsing aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit is bij deze mededeling niet van toepassing.

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 325[4]
    4 juni 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Tijdens de Europese Raad van 17 en 18 juni 2004 is het onderhavige advies van de Europese Commissie om Kroatië te accepteren als kandidaat-lidstaat met instemming begroet. Voorts werd er geconcludeerdPDF-document dat er begin 2005 een bilaterale intergouvernementele conferentie met Kroatië zal worden belegd om de onderhandelingen te beginnen.

In COM(2004)257PDF-document brengt de Europese Commissie haar advies uit inzake de aanvraag door Kroatië van het lidmaatschap van de Europese Unie. De Kroatische aanvraag was 21 februari 2003 ingediend. Op basis van het advies van de Europese Commissie - waarin gekeken wordt in hoeverre Kroatië voldoet aan de zogenoemde Kopenhagencriteria - zal de Europese Raad half juni 2004 besluiten Kroatië wel of niet de status van Europese kandidaat-lidstaat te verlenen.

Het advies met betrekking tot de Kopenhagen-criteria wordt hieronder weergegeven:

Democratische rechtsstaat:

De Commissie concludeert dat Kroatië een functionerende democratie is met stabiele instituties die een rechtsstaat garanderen. Verkiezingen in 2000 en 2003 zijn vrij en eerlijk verlopen. De oppositie kan zijn eigen rol spelen. De Commissie heeft geen grote problemen geconstateerd ten aanzien van de fundamentele rechten en vrijheden in Kroatië. De Commissie noteert dat Del Ponte heeft vastgesteld dat de samenwerking met het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) volledig is, maar tekent daarbij aan dat dit zo moet blijven, met een specifieke verwijzing naar de noodzaak om generaal Gotovina op te sporen en uit te leveren aan het ICTY. Voorts concludeert de Commissie dat Kroatië een additionele inspanning moet leveren op het gebied van rechten van (Servische) minderheden, terugkeer van (Servische) vluchtelingen, hervorming van het justitioneel apparaat, regionale samenwerking en het bestrijden van corruptie.

Interne markt:

De Commissie concludeert dat Kroatië een functionerende markteconomie is die in staat moet zijn om te concurreren binnen de interne markt op middellange termijn, mits Kroatië een aantal openstaande zwakheden weet weg te werken door de hervormingsprogramma's op dit terrein te implementeren. De Kroatische economie heeft een behoorlijk niveau van macro-economische stabiliteit en een lage inflatie bereikt. Structurele hervormingen hebben geleid tot een vrije ontwikkeling van handel en prijzen en heeft privatisering bevorderd. De beroepsbevolking heeft een hoog opleidingsniveau en de infrastructuur is goed. De banksector en de toeristenindustrie zijn belangrijke economische pijlers. De facto is de Kroatische economie al goed geïntegreerd in die van de Unie. Verbeteringen zijn nog nodig op het gebied van wetgeving, het niveau van de administratieve lasten en landregistratie (kadaster). Het privatiseringsproces is nog niet afgerond en staatsbedrijven spelen nog een te grote rol in de economie. De scheepsbouw en de landbouw moeten verder hervormd worden. Het belastingsstelsel, sociale zekerheid en de publieke sector moeten verder gemoderniseerd worden om volledige integratie in de interne markt te bereiken.

Acquis:

Ten aanzien van de 29 hoofdstukken van het acquis (die voor de nieuwe lidstaten de basis voor toetredingsonderhandelingen vormden) concludeert de Commissie dat Kroatië in staat wordt geacht het acquis op de middellange termijn toe te passen op het gebied van de EMU, statistiek, industriebeleid, MKB, wetenschap en onderzoek, onderwijs, cultuur, GBVB, externe relaties en financiën. Kroatië zal echter nog een inspanning moeten leveren op de gebieden die in relatie staan met de interne markt en handel om op middellange termijn het acquis toe te kunnen passen. Het gaat hierbij om: vrij verkeer van kapitaal, ondernemingsrecht, visserij, transport, energie, consumentenbescherming, douane en begrotingsdiscipline. Grote inspanningen zal Kroatië moeten plegen op de gebieden van vrij verkeer van personen, vrijheid van dienstverlening, concurrentie, landbouw, belasting, sociaal beleid en werkgelegenheid, telecom en informatie technologie, regionaal beleid en JBZ. Voor wat betreft milieu kan Kroatië pas op lange termijn en na aanmerkelijke inspanningen haar regelgeving (en met name de uitvoering ervan) in lijn met de Unie brengen. De overheid functioneert nog niet op alle niveaus naar behoren. Vooral op het gebied van implementatie en naleving van wetgeving ligt nog veel werk in het verschiet. Volledige overname van het acquis zal echter een zaak van langere termijn en aanzienlijke investeringen zijn.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)257
    20 april 2004

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen