E110055
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-01-2012

E110055 - Commissiemededeling: advies inzake de aanvraag door Servië van het lidmaatschap van de Europese UnieIn de mededeling doet de Europese Commissie de aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie om Servië de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie ESO heeft het advies van de Europese Commissie inzake Servië op 29 november 2011 voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 5 december 2011 is besloten dat Servië nog niet de kandidaat-lidstaatstatus krijgt.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)668PDF-document, d.d. 12 oktober 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie ESO heeft het advies van de Europese Commissie inzake Servië op 29 november 2011 voor kennisgeving aangenomen. 

Op 25 oktober 2011 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) gesproken over het advies inzake Servië. Er is besloten de Commissiemededeling opnieuw voor procedure te agenderen en daarbij de wijze waarop deze mededeling in de Tweede Kamer is behandeld te betrekken.


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissies voor Europese en Buitenlandse Zaken hebben in een Algemeen Overleg (AO) met de minister van Buitenlandse Zaken op 22 november 2011 gesproken over de EU-uitbreidingsstrategie en de kabinetsappreciatie daarvan en ook over het advies inzake toetreding van Servië (zie ook paragraaf  behandeling Raad).

Op 3 november 2011 heeft de Eurocommissaris voor Uitbreiding en Nabuurschapsbeleid een toespraak gehouden voor leden van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer over de uitbreidingstrategie 2011-2012 van de Europese Commissie waarbij onderhavig advies ook ter sprake kwam. Vooral de slechte betrekkingen tussen Servië en Kosovo hebben hierbij de aandacht gekregen.

De commissie voor Europese Zaken heeft op 27 oktober 2011 deze mededeling tijdens een procedurevergadering besproken en besloten deze te agenderen voor een algemeen overleg EU-uitbreiding op 30 november 2011.


Standpunt Nederlandse regering

Op 28 oktober 2011 stuurde het kabinet een uitgebreide appreciatie van de uitbreidingsstrategie 2011-2012 en de adviezen over de kanidaat-lidstaten van de Europese Unie.

Het kabinet laat onder andere weten dat dit een kritische jaarlijkse voortgangsrapportage van de Europese Commissie is. Bijzondere aandacht gaat uit naar de rechtsstaat, mensenrechten en bestuurlijke hervormingen. Dat sluit aan bij de prioriteiten van het huidige kabinet. Het Nederlandse kabinet is strikt en fair. Eerst de rode lijnen. Daarna pas de rode loper. Het kabinet heeft ook oog voor de Nederlandse (handels)belangen en de transformatieve kracht van een hoogwaardig en streng uitbreidingsbeleid. Een dergelijk uitbreidingsbeleid draagt bij aan het realiseren van de drie pijlers van het buitenlandbeleid: veiligheid, welvaart in de wereld en vrijheid.

Met betrekking tot de lidmaatschapsaanvraag van Servië laat het kabinet onder andere weten dat

het kabinet bezorgd blijft over de relaties tussen Servië en Kosovo, mede naar aanleiding van recente ongeregeldheden. Een besluit over de opening van toetredingsonderhandelingen met Servië is volgens het kabinet prematuur. Voordat de toetredingsonderhandelingen daadwerkelijk van start kunnen gaan, zal Servië verdere concrete resultaten moeten boeken in de normalisering van de relaties met Kosovo, langs de lijnen van de voorwaarden zoals beschreven in het avis. Daarnaast acht het kabinet het evenzeer van belang dat Servië voldoende voortgang boekt met de verdere hervormingen van de rechtsstaat, de aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad en de eerbiediging van de mensenrechten. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In de mededeling doet de Europese Commissie de aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie om Servië de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen. De Eurpese Commissie concludeert dat Servië aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt voor wat betreft het vervullen van de Copenhagen criteria. De mededeling noemt daarbij ook de "volledige medewerking" met het Joegoslavië-tribunaal. Wel stelt de Commissie als voorwaarde aan het openen van de onderhandelingen over toetreding dat Servië significante vooruitgang boekt in de verbetering van de relatie met Kosovo.

Voor wat betreft de economische criteria voor toetreding concludeert de Commissie dat Servië reeds veel vooruitgang geboekt heeft, maar dat verbetering van het juridische en bestuurlijke klimaat voor ondernemingen noodzakelijk is. Ook moet de economie van het land kunnen omgaan met de te verwachten concurrentiedruk.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 5 december 2011 is ook besloten dat Servië nog niet de kandidaat-lidstaatstatus krijgt. Dit werd tijdens de Europese Raad op 9 december 2011 bekrachtigd. In februari 2012 zal de Raad Algemene Zaken een besluit nemen over de kandidaat-lidstaatstatus van Servië.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 5 december 2011 werd onder andere gesproken worden over de Uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie en heeft de Raad enkele conclusies aangenomen. In de geannoteerde agenda voor deze raad gaat de minister in op het algemeen overleg dat hij voerde met de Tweede Kamer op 22 november 2011. Tijdens dit overleg werd de Tweede Kamer toegezegd dat zij geïnformeerd zouden worden over:

  • de stand van zaken in de dialoog tussen Servië en Kosovo;
  • de rechtsstaat in Servië;
  • de uitwerking van de voorgestelde nieuwe onderhandelingsmethodiek voor hoofdstukken 23 (rechterlijke macht en fundamentele rechten) en 24 (justitie, vrijheid en veiligheid);
  • de voorwaarden waarop Nederland zou kunnen instemmen met de opening van de toetredingsonderhandelingen met Montenegro;
  • de nadere uitwerking van de economische Kopenhagen-criteria.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen