Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2023 (zie Kamerstukkendossier CLIV).

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Het is de bedoeling dat de lidstaten rekening houden met de landspecifieke aanbevelingen wanneer zij hun begroting voor het komende jaar opstellen en wanneer zij besluiten nemen met betrekking tot hun economisch, werkgelegenheids-, onderwijs- en ander beleid. De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad.

bronnen: website Europese Commissie en website Raad van de Europese Unie


Eerste Kamer

Op 21 augustus 2023 stuurde de minister een antwoord op de vragen van de commissie. Het verslag schriftelijk overleg is op 4 september vastgesteld (CLIV, D).

Op 12 juli 2023 is de brief met vragen aan de minister van Financiën gestuurd.

Op 4 juli 2023 leverden de fracties van Volt en OPNL inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 27 juni 2023 bespraken de commissies de kabinetsappreciatie van het Lentepakket van het Europees Semester. Het lid Hartog (Volt) heeft aangegeven inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg op 4 juli.

Op 17 januari 2023 bespraken de commissies de kabinetsappreciatie over het herfstpakket (CLIV, A). Zij besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 29 november 2022 bespraken de commissies Financiën en EZK/LNV het herfstpakket van het Europees Semester. Zij besloten de kabinetsappreciatie over het herfstpakket af te wachten.


Tweede Kamer

Op 13 juni 2023 voerde de commissie Financiën een commissiedebat over de Eurogroep/Ecofinraad, waar onder andere het Lentepakket van het Europees Semester 2023 ter sprake kwam.


Nederlandse regering

Op 9 juni stuurde de minister van Financiën de kabinetsappreciatie (EK, C) van het Lentepakket van het Europees Semester naar de Kamer.

Op 28 april 2023 stuurde de minister van Financiën het stabiliteitsprogramma 2023 (EK, B) aan de Kamer. Het stabiliteitsprogramma is een jaarlijkse rapportage richting de Europese Commissie over de stand van zaken van de overheidsfinanciën.

Op 19 december 2023 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een brief (EK, A) met een overzicht van de documenten van het najaarspakket voor het Europees Semester 2023 en de appreciatie van het kabinet aan de Kamer.


Europese Commissie

Voorjaarspakket

Op 25 mei 2023 presenteerde de Europese Commissie het voorjaarspakket van het Europees Semester 2023. Dit pakket bevat de begrotingsrichtsnoeren voor de EU-lidstaten. Deze landenspecifieke aanbevelingen bevatten dit jaar aanbevelingen op het gebied van het begrotingsbeleid, de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht, energiebeleid in overeenstemming met REPowerEU-doelstellingen en structurele uitdagingen.

Het voorjaarspakket bestaat uit:

Een algemene mededeling over de belangrijkste elementen van het voorjaarspakketPDF-document

Een aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogrmma 2023 van NederlandPDF-document met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2023 van NederlandPDF-document

Diepgaande evaluaties, waaronder de macro-economische onevenwichtigheden in NederlandPDF-document

Najaarspakket

De Europese Commissie publiceerde op 22 november 2022 het najaarspakket van het Europees Semester, met daarin onder andere de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen en economische beleidsaanbevelingen voor landen in de eurozone. Dit is de eerste stap in de cyclus van het Europees Semester 2023. Het pakket bestaat uit de volgende documenten:


Europees Parlement

Op 15 maart 2023 nam het Europees Parlement resoluties aan over het Europees SemesterPDF-document en de werkgelegenheids- en sociale prioriteitenPDF-document voor 2023.


Raad

Op de agenda voor de Ecofinraad van 16 mei 2023 (21.501-07, FO) staat als hamerpunt de aanname van de Raadsaanbevelingen voor het economisch beleid voor de eurozone in 2023. Nederland is voornemens om in te stemmen.

Tijdens de Europese Raad op 23-24 maart 2023 (21.501-20, DB) worden zowel de beleidsprioriteiten uit de Annual Sustainable Growth Survey (ASGS) 2023 als de raadsaanbevelingen over het economisch beleid voor de eurozone onderschreven. Daarnaast zal de Europese Raad de lidstaten uitnodigen om de prioriteiten uit de ASGS mee te nemen in de REPowerEU-hoofdstukken die zij kunnen toevoegen aan nationale herstel- en veerkrachtplannen.

De ontwerpaanbevelingen over het economisch beleid van de eurozone voor 2023 werden op 16 januari 2023 door de Eurogroep besproken, voorafgaand aan de goedkeuring ervan in de Ecofinraad. Tijdens de Ecofinraad van 17 januari 2023 (21.501-07, FI) lagen de Raadsconclusies voor over het jaarlijkse rapport over het waarschuwingsmechanisme (AMR) van de de macro-economische onevenwichtighedenprocedure (MEOP), de jaarlijkse analyse van duurzame groeiprioriteiten van de Europese Unie voor 2022 (ASGS) en Raadsaanbevelingen over het economisch beleid van de eurozone (eurozone-aanbevelingen). De Raad nam de Raadsconclusies over het AMR en de ASGS aan en keurde de eurozone-aanbevelingen goed. De aanbevelingen worden doorgeleid naar de Europese Raad zodat deze de aanbevelingen kan bekrachtigen, waarna de Raad de aanbevelingen formeel aanneemt.

Tijdens de bijeenkomst van de Eurogroep en Ecofinraad op 5-6 december 2022 (21.501-07, FG) presenteerde de Europese Commissie het herfstpakket van het Europees Semester. De Eurogroep zal het voorstel voor de eurozone-aanbeveling naar verwachting op de volgende bijeenkomst op 16 januari 2023 bespreken, waarna de Ecofinraad de (aangepaste) aanbevelingen goedkeurt. De Europese Raad bekrachtigt daarna deze aanbeveling, waarna de Ecofinraad deze formeel aanneemt.


Alle bronnen