Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2017. In het kamerstukdossier (CXXI) zijn parlementaire stukken rondom het Europees Semester 2017 te vinden.

Europa 2020 is de groeistrategie van de Europese Unie. De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang.

Alle EU-lidstaten hebben beloofd mee te werken aan Europa 2020 en de doelstellingen vertaald in nationale doelen en beleid. Als de maatregelen van alle landen doelgericht en goed op elkaar afgestemd zijn, zullen zij leiden tot de gewenste groei. Daarom heeft de Europese Commissie besloten tot een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie: het Europees Semester.

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van het budget en de economische en structurele hervormingen in de lidstaten en doet zij aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden.

Het Europees Semester begint wanneer de Commissie, meestal tegen het einde van het jaar, met haar jaarlijkse groeianalyse komt. Daarin staan de EU-prioriteiten voor economische groei en werkgelegenheid voor het komende jaar.

bron: website Europese Commissie


Eerste Kamer

Op 31 oktober 2017 besprak de commissie EZ de voorlopige en definitieve versie van het Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2018 (CXXI, H en bijlagePDF-document en CXXI, I en bijlagePDF-document) en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 30 mei 2017 besloten de commissies Financiën en EZ het verslag van een schriftelijk overleg (CXXI, F) over het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma voor kennisgeving aan te nemen.

Op 19 mei 2017 reageerde de minister van Economische Zaken, mede namens de minister van Financiën op de brief van 21 april 2017.

De brief met vragen over de behandeling van het Europees Semester 2017 is op 21 april 2017 aan de minister van Economische Zaken verstuurd.

Vanuit de commissies Financiën en Economische Zaken leverde de fractie van de SP op 18 april 2017 inbreng voor een schriftelijk overleg met de regering over het Nationaal Hervormings- en Stabiliteitsprogramma 2017. De leden van de D66-fractie hebben zich hierbij aangesloten.

Op 28 maart 2017 besloten de commissies Financiën en Economische Zaken 13 juni 2017 vast te leggen als datum voor een mondeling overleg over het Europees Semester 2017 met de ministers van Financiën en Economische Zaken.

De commissies Financiën en Economische Zaken bespraken op 21 maart 2017 het tijdpad voor behandeling van het Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma 2017.

Op 15 november 2016 bespraken de commissies Financiën en Economische Zaken de mogelijkheid voor een mondeling overleg over het Europees Semester in de lente van 2017. De commissies besloten in maart 2017 te inventariseren wat de wenselijkheid is voor een mondeling overleg met de verantwoordelijk ministers.


Nederlandse regering

De minister van Financiën stuurde op 13 oktober 2017 de definitieve versie van het Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2018 toe (CXXI, I en bijlagePDF-document).

De minister van Financiën stuurde op 29 september 2017 de voorlopige versie van het Nederlandse Ontwerpbegrotingsplan 2018 toe (CXXI, H en bijlagePDF-document).

Op 2 juni 2017 stuurde de minister van Economische Zaken en de minister van Financiën een kabinetsappreciatie (CXXI, G) inzake de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester voor Nederland.

De minister van Economische Zaken stuurde op 26 april 2017 het Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2017 (CXXI, EPDF-document) en de bijdrage van de Nederlandse sociale partnersPDF-document toe.

Op 13 april 2017 stuurde de minister van Financiën de jaarlijkse rapportageverplichting richting de Europese Commissie over de stand van zaken met betrekking tot de overheidsfinanciën, het Stabiliteitsprogramma 2017 (CXXI, DPDF-document), aan de Kamer toe met de beoordeling van de Raad van StatePDF-document van dit programma en een kabinetsreactie daarop.

De minister van Economische Zaken heeft op 7 april 2017 het Nationaal Hervormingsprogramma 2017 aan de Kamer toegestuurd (CXXI, CPDF-document). Als bijlage voegde hij aan zijn brief toe de 'Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategiePDF-document'.

Op 25 november 2016 stuurde de regering haar kabinetsappreciatie over de analyse en economische beleidsprioriteiten die in de mededelingen van de Commissie toegelicht worden (CXXI, B).


Europese Commissie

De Europese Commissie publiceerde op 22 mei 2017 het voorjaarspakket voor het Europees Semester 2017. Het voorjaarspakket bestaat uit een overkoepelende mededeling over het Europees Semester (COM(2017)500), de landenspecifieke aanbevelingen (voor het rapport van Nederland zie COM(2017)518) en eenoverzicht van onderwerpen die in de landspecifieke aanbevelingen 2017 aan bod komenPDF-document.

Op 11 april 2017 publiceerde de Europese Commissie een rapport getiteld 'Competitiveness in low-income and low-growth regions' (SWD(2017)132) waarin de Commissie pleit voor een betere samenhang tussen het budgettaire proces van het Europees Semester en het Cohesiebeleid door te bepalen wat de benodigde voorwaarden zijn voor investeringen.

Op 22 februari 2017 publiceerde de Europese Commissie het Winterpakket voor het Europees Semester 2017. Zij publiceerde een Commissiemededeling over de economische en sociale situatie in de lidstaten (COM(2017)90), individuele verslagen over de macroeconomische onevenwichtgheden in de lidstaten (waaronder een landverslag van de situatie in Nederland (SWD(2017)84) een rapport over de uitvoering van het begrotingspact (C(2017)1200), een analyseverslag over de schuldsituatie in Italië (COM(2017)106) en een verslag over een geval van onjuiste voorstelling van statistieken in Oostenrijk samen met een voorstel aan de Raad voor een geldboete (COM(2017)93).

Op 17 november 2016 heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd genaamd 'Tax Policies in the EU surveyPDF-document' waarin zij in de context van het Europees Semester onderzoekt hoe de belastingsystemen van lidstaten investeringen en werkgelegenheid bevorderen, hoe de lidstaten belastingfraude en -ontwijking tegen gaan en hoe belastingsystemen inkomensongelijkheden aanpakken en sociale rechtvaardigheid waarborgen.

Op 16 november 2016 heeft de Europese Commissie het najaarspakket voor het Europees Semester 2017 gepresenteerd. In de jaarlijkse groeianalyse voor 2017 (COM(2016)725) geeft de Europese Commissie de meest urgente ecnomische en sociale prioriteiten weer voor de EU en haar lidstaten. In september 2016 heeft President Juncker al aangegeven dat Europa moet investeren in economisch herstel, in jongeren en werklozen, start-ups en het MKB. De Europese Commissie geeft in de groeianalyse aan dat er positieve ontwikkelingen zijn als het gaat om herstel van de economie. Dit is onder andere te zien aan het aantal nieuwe banen die sinds 2013 zijn gecreëerd, daling van werkloosheid en de mogelijkheid tot het halen van het doel voor de werkgelegenheidsgraad van 75% in 2020. De Europese Commissie plaatst daarbij wel de kanttekening dat dit herstel fragiel is, tekorten, bbp en productiviteitsgroei nog steeds lager zijn dan voor de economische crisis en er nog veel gedaan moet worden op het gebied van werkloosheid. Naast de jaarlijkse groeianalyse heeft de Commissie een aanbeveling voor economisch beleid voor het eurogebied (COM(2016)726), een mededeling voor een positieve fiscale koers voor het eurogebied (COM(2016)727), het waarschuwingsmechanismerapport (COM(2016)728), en het gezamenlijk rapport over de werkgelegenheid (COM(2016)729) gepubliceerd.

De Commissie heeft de volgende aanbevelingen voor de eurozone voorgesteld: (1) bevorderingen van groei, aanpassingsvermogen, herbalancering en convergentie; (2) begrotingsbeleid en de fiscal stance voor de eurozone; (3) banencreatie en arbeidsmarkthervormingen; (4) voltooiing van de bankenunie en risicoreductie in de bankensector en (5) voltooiing van de EMU (uit het verslag van de Ecofinraad, 6 december 2016).


Raad van de Europese Unie

Op 15 november 2016 heeft de Europese Commissie een roadmapPDF-document gepresenteerd over het Europees Semester 2017 tijdens de raad Algemene Zaken.


Europees Parlement

Op 12 maart 2018 publiceerde de afdeling Ondersteuning economische governance (EGOV) van het Europees Parlement een studie (PE 614.490PDF-document) over de vergelijkingen van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2016 en 2017 en een assessment van de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingen voor 2016.

Op 20 november 2017 publiceerde het Europees Parlement een studie over hoe het Europees Semester verder versterkt kan wordenPDF-document.

Op 23 mei 2017 publiceerde het Europees Parlement een studie naar de implementatie van de landenspecifieke aanbevelingenPDF-document voor 2016-2017.

Het Europees Parlement heeft op 2 februari 2017PDF-document een notitie uitgebracht over het Europees Semester 2017 en haar prioriteiten.


Alle bronnen