Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2024 (zie Kamerstukkendossier CLXI).

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Het is de bedoeling dat de lidstaten rekening houden met de landspecifieke aanbevelingen wanneer zij hun begroting voor het komende jaar opstellen en wanneer zij besluiten nemen met betrekking tot hun economisch, werkgelegenheids-, onderwijs- en ander beleid. De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad.

bronnen: website Europese Commissie en website Raad van de Europese Unie


Eerste Kamer

Op 16 januari 2024 bespraken de commissies Financiën en EZK de kabinetsappreciatie over het herfstpakket (CLXI, A). Zij besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen.

Op 28 november 2023 bespraken de commissies Financiën en EZK het herfstpakket van het Europees Semester. Zij besloten de kabinetsappreciatie over het herfstpakket af te wachten.


Tweede Kamer

Tijdens het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 januari 2024 stelde de Kamer onder andere vragen over het Europees Semester.


Nederlandse regering

Op 26 juni 2024 ontving de Kamer de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juli (21.501-07, GO), waarin ook de kabinetsappreciatie van het lentepakket is opgenomen.

Op 22 december 2023 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een brief (EK, A) met een overzicht van de documenten van het najaarspakket voor het Europees Semester 2024 en de appreciatie van het kabinet aan de Kamer.


Europese Commissie

Voorjaarspakket

Op 19 juni 2024 publiceerde de Europese Commissie het voorjaarspakket van het Europees Semester. Dit pakket bevat de begrotingsrichtsnoeren voor de EU-lidstaten.

Het voorjaarspakket bestaat uit:

  • Een algemene mededeling over de belangrijkste elementen van het voorjaarspakket;
  • De landenspecifieke aanbevelingen voor de 27 lidstaten, waaronder de aanbevelingen voor Nederland;
  • Bijgaand bij de landenspecifieke aanbevelingen de landenrapporten, waaronder over Nederland;
  • Verslag krachtens artikel 126, lid 3, VWEU over 18 lidstaten.

Najaarspakket

De Europese Commissie publiceerde op 21 november 2023 het najaarspakket van het Europees Semester, met daarin onder andere de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen en economische beleidsaanbevelingen voor landen in de eurozone. Dit is de eerste stap in de cyclus van het Europees Semester 2024. Het pakket bestaat uit de volgende documenten:


Raad

Tijdens de bijeenkomst van de Eurogroep en Ecofinraad op 7-8 december 2023 (21.501-07, GD) presenteerde de Europese Commissie het herfstpakket van het Europees Semester, inclusief de ontwerpaanbevelingen voor de eurozone. Naar verwachting zullen de (eventueel nog aangepaste) aanbevelingen nogmaals worden besproken in de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 januari 2024. Vervolgens zullen de aanbevelingen worden doorgeleid naar de vergadering van de Raad van de Europese Unie op 21 en 22 maart 2024 ter bekrachtiging, waarna de Raad de aanbevelingen formeel aanneemt.


Alle bronnen