Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 juni 2023
1. Brief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte Tennet Duitsland

Brief van de minister van Financiën en de minister voor K&E over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissies besluiten nadere berichtgeving af te wachten alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

2. Lentepakket van het Europees Semester

Brief van de minister van EZK en de minister van Financiën inzake kabinetsreactie lentepakket Europees Semester; Europees Semester 2023

De commissies besluiten het Lentepakket van het Europees Semester in behandeling te nemen en op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie. Het lid Hartog (Volt) heeft al kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren.

3. COM(2023)240, 241, 242

Wetgevende EU-voorstellen economische governance

De commissies besluiten om de voorstellen over economische governance (COM(2023)240, 241 en 242) in behandeling te nemen en aan de Kamer voor te stellen een parlementair behandelvoorbehoud in te stellen. De commissies verzoeken de griffie een voorstel voor te bereiden en op 4 juli 2023 aan de commissies voor te leggen, zodat het parlementair behandelvoorbehoud 11 juli 2023 plenair behandeld kan worden.

4. Geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man