E180032
  ruit icoon
Laatste revisie: 03-04-2020

E180032 - Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met VietnamOp 17 oktober 2018 heeft de Europese Commissie de Investeringsbeschermingsovereenkomst en de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Vietnam goedgekeurd en ter sluiting en ondertekening voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.

nationaal

Op 17 mei 2019 stuurde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een antwoord op de brief van 19 februari 2019.

De commissie besprak het verslag van een nader schriftelijk overleg op 28 mei 2019 en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 30 maart 2020 nam de Raad een besluit aan tot sluiting van het handelsakkoord.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

document Europese Commissie

COM(2018)691PDF-document, d.d. 17 oktober 2018

rechtsgrondslag

Advies 2/15 HvJ/EU. Art. 91, art. 100, lid 2, art. 207, art. 218, lid 5-7 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

De Vrijhandelsovereenkomst treedt vanaf 1 augustus 2020 in werking. De overeenkomst inzake investeringsbescherming zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de nationale parlementen van de EU-lidstaten.


Behandeling Eerste Kamer

Op 17 mei 2019 stuurde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een antwoord op de brief van 19 februari 2019.

De commissie besprak het verslag van een nader schriftelijk overleg op 28 mei 2019 en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 19 februari 2019 leverde de PvdD fractie inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering.

De brief met nadere vragen is op 27 februari 2019 aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verstuurd.

Op 31 januari 2019 stuurde de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een reactie op de brief van 5 december 2018. De commissie besprak het verslag van een schriftelijk overleg op 5 februari 2019 en besloot inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 19 februari 2019.

Op 5 december 2018 is de brief met vragen verstuurd aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de overeenkomsten van de EU met Vietnam.

Op 27 november 2018 hebben de fracties van de PvdD en de SP inbreng voor schriftelijk overleg met de regering geleverd.

Op 13 november 2018 heeft de fractie van de SP tijdens de vergadering van de commissie BDO aangegeven inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 27 november 2018.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer heeft de voorstellen voor de overeenkomst met Vietnam als prioritair aangemerkt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 17 oktober 2018 heeft de Europese Commissie twee overeenkomsten tussen de Europese Unie en Vietnam goedgekeurd en ter sluiting en ondertekening voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie.

Het gaat om:

  • A) 
    een vrijhandelsovereenkomst

Met deze handelsovereenkomst zal onder meer 99% van de douanerechten op de handel in goederen tussen de EU en Vietnam worden weggenomen. Vietnam zal daarnaast 65% van de invoerrechten voor goederen uit de EU schrappen, terwijl de resterende rechten geleidelijk worden afgeschaft over een periode van tien jaar.

De handelsovereenkomst omvat gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen. Deze overeenkomst vereist daarom uitsluitend de goedkeuring van de Raad en de instemming van het Europees Parlement voordat zij in werking kan treden.

  • B) 
    een investeringsbeschermingsovereenkomst

Met de invetseringsbeschermingsovereenkomst worden regels opgesteld inzake investeringsbescherming. Tegelijkertijd wordt beoogd het recht van overheden aan beide zijden, om op te treden in het belang van hun burgers, te beschermen. De investeringsbeschermingsovereenkomst vervangt de huidige bilaterale

investeringsovereenkomsten tussen 21 EU-lidstaten en Vietnam.

Deze tweede overeenkomst omvat gebieden die buiten de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen en dient daarom ook de nationale bekrachtigingsprocedures in alle lidstaten te doorlopen voordat zij in werking kan treden. De tijdshorizon voor de uitvoering van deze overeenkomst is daarom langer.

Met een jaarlijkse handel ter waarde van 47,6 miljard euro voor goederen en 3,6 miljard EUR voor diensten is Vietnam, na Singapore, de belangrijkste handelspartner van de EU in de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN).


Behandeling Raad

Op 30 maart 2020 nam de Raad een besluit aan tot sluiting van het handelsakkoord. De Vrijhandelsovereenkomst treedt vanaf 1 augustus 2020 in werking.

Op 12 maart 2020 werd de Raad Buitenlandse Zaken Handel gevraagd een besluit tot sluiting van het handelsakkoord vast te stellen.

Op 30 juni 2019 werden de akkoorden voor een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam ondertekend. De overeenkomsten zullen nu ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de nationale parlementen van de EU-lidstaten in het geval van de overeenkomst inzake investeringsbescherming.

Op 25 juni 2019 bereikte de Raad een akkoord over een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam.

De Raad Buitenlandse Zaken Handel besprak op 27 mei 2019 de ondertekening van het handelsakkoord en investeringsakkoord tussen de EU en Vietnam. Het Roemeense Voorzitterschap streeft naar ondertekening van het handelsakkoord en investeringsakkoord met Vietnam en marge van de G20 Top eind juni in Osaka, Japan.

In de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 november 2018 is een voortgangsrapportage van de handelsakkoorden opgenomen, waaronder de stand van zaken m.b.t. Vietnam.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 12 februari 2020 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document en een niet-wetgevingsresolutiePDF-document aan over de investeringsbeschermingsovereenkomst en een wetgevingsresolutiePDF-document en een niet-wetgevingsresolutiePDF-document over de vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam.

Op 11 februari 2020 vond er een plenair debat plaats in het Europees Parlement over de investeringsbeschermingsovereenkomst en vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam.

Op 3 december 2019 publiceerde de commissie DEVE een adviesPDF-document aan de commissie INTA.

Op 14 november 2019 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de voortgang van de behandeling van de investeringsbeschermingsovereenkomst en vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam.

Op 12 november 2019 publiceerde de commissie INTA ingediende amendementenPDF-document.

Op 11 oktober 2019 publiceerde de commissie INTA een ontwerpaanbevelingPDF-document.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Internationale Handel (INTA) van het Europees Parlement, met Jan Zahadril als rapporteur. Daarnaast zijn de commissie voor Buitenlandse zaken (AFET), de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de commissie voor visserij (PECH) ingesteld als adviescommissie. De commissie voor Buitenlandse Zaken besloot geen advies in te dienen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen