Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 27 november 2018
1.
E180030

Commissiemededeling: Een krachtiger rol op het wereldtoneel - Efficiëntere besluitvorming voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

Inbreng wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber), D66 (Schaper) en SP (Van Apeldoorn).

2.
E180032

Voorstellen voor een besluit inzake een Investeringsbeschermingsovereenkomst en een Vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

Inbreng wordt geleverd door de fracties van SP (Overbeek) en PvdD (Van Leeuwen).

3.
34952

Brief van de minister voor BHO inzake modeltekst investeringsakkoorden; Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

De commissie besluit het agendapunt aan te houden nadat de behandeling van de brief in de Tweede Kamer is afgerond.

4.
JOIN(2018)28 - Elementen voor een EU-strategie inzake India [aangehouden]

De commissie besluit dit agendapunt door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering.

5.
Ontvangst Kroatische parlementaire delegatie op 4 december

De leden Van Apeldoorn (SP, voorzitter commissie EUZA) en Overbeek (SP) geven aan aanwezig te zijn bij de ontvangst van de Kroatische delegatie. De leden Knip (VVD), Knapen (CDA), Van Rij (CDA), Faber (PVV) en Stienen (D66) geven aan onder voorbehoud aanwezig te zijn.

De commissie brengt geen nadere gespreksonderwerpen in. De Griffie zal de achtergrond van de gespreksonderwerpen die van Kroatische zijde zijn ingebracht nagaan.

6.
Ontvangst Indonesische parlementaire delegatie op 4 december

De leden Vlietstra (PvdA, voorzitter commissie BDO), Knapen (CDA) en Overbeek (SP) geven aan aanwezig te zijn bij de ontvangst van de Indonesische delegatie. De leden Schaper (D66) en Ganzevoort (GroenLinks) zullen onder voorbehoud aanwezig zijn.

De commissie brengt geen nadere gespreksonderwerpen in.

7.
Terugkoppeling NAVO PA Annual Session

De leden Van Kappen (VVD), Knip (VVD) en Martens (CDA) geven een korte mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de Annual Session van de NAVO Parlementaire Assemblee in Halifax (Canada) van 16 tot en met 19 november 2018.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk