E180023
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-04-2021

E180023 - Voorstel voor een verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

Op 13 april 2021 besloten de commissies het verslag nader schriftelijk overleg voor kennisgeving aan te nemen.

Kamerstukdossier 35.711 geeft een volledig overzicht van de behandeling van het Eigenmiddelenbesluit in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Europees

Op 17 december 2020 nam de Raad de verordeningPDF-document inzake het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het herstelinstrument Next Generation EU aan.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

document Europese Commissie

COM(2018)322PDF-document, d.d. 2 mei 2018

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 april 2021 besloten de commissies het verslag nader schriftelijk overleg voor kennisgeving aan te nemen.

Op 11 maart 2021 is de brief verzonden aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 29 maart 2021 heeft de minister per brief gereageerd (34.998, L).

Op 2 maart 2021 besloten de commissies inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister over het MFK 2021-2027, het herstelfonds en de MFK-rechtsstaatverordening. De fractie van de VVD heeft inbreng geleverd. De Fractie-Nanninga en de fractie van FVD sloten zich bij de vragen aan. De fractie van de SP sloot zich aan bij de vragen, maar niet bij de opmerkingen van de VVD-fractie.

Op 27 januari 2021 is de brief met vragen en opmerkingen van de fracties van de VVD en D66 over het MFK 2021-2027, het herstelfonds en de MFK-rechtsstaatverordening verstuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 22 februari 2021 stuurde de minister een antwoord en werd het verslag schriftelijk overleg (34.998, K) vastgesteld.

Op 15 december 2020 besloten de commissies om in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de kabinetsappreciatie over de MFK-verordening van 19 november 2020 (34.998, I), de kabinetsappreciatie over de MFK-rechtsstaatverordening van 12 november 2020 (34.998, H) en de conclusiesPDF-document van de Europese Raad van 10-11 december 2020.

Op 19 januari 2021 leverde de fractie van de VVD inbreng voor schriftelijk overleg. De fracties van GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie sloten zich bij een gedeelte van de inbreng aan.

Op 17 februari 2020 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een kabinetsappreciatie van het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) over het EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27.

De commissie besprak de appreciatie op 18 februari 2020 en besloot dit voor kennisgeving aan te nemen.

Op 15 januari 2019 bespraken de commissies EUZA en Financiën de stand van zaken met betrekking tot het MFK 2021-2027 en besloten dit op geregelde tijden te agenderen.

Op 27 november 2018 gaven de Tweede Kamerrapporteurs over het MFK, Mulder en Leijten mondeling verslag van hun eindrapport tijdens de vergadering van de commissies Europese Zaken en Financiën. In dezelfde vergadering besloten de commissies om de nadere kabinetsappreciatie over de voorstellen voor een Eigen Middelen Besluit (34.998, B) aan te houden tot na verslag van het betreffende VAO hierover in de Tweede Kamer.

Op 16 oktober 2018 hebben de betrokken ministeries een besloten technische briefing aan de commissies gegeven over het MFK.

Op 2 oktober 2018 stemden de commissies EUZA en FIN in met het ambtelijk voorbereid behandelvoorstel voor de behandeling van het MFK 2021-2027.

Op 11 september 2018 bespraken de commissies EUZA en FIN het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken (34.998, A) en besloten op dit moment niet in nader schriftelijk overleg te treden.

Op 17 juli 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord op de brief met vragen en opmerkingen van 22 juni 2018.

De brief met vragen en opmerkingen naar aanleiding van de kabinetsappreciatie (22.112, HP) is op 22 juni naar de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën verstuurd.

De fracties van de D66, CU en PvdA hebben naar aanleiding van de kabinetsappreciatie van 1 juni 2018 (22.112, HP) enkele vragen en opmerkingen waarvoor op 12 juni 2018 inbreng werd geleverd voor schriftelijk overleg met de regering.

Op 22 mei 2018 besloten de commissies EUZA en Financiën dat inbreng voor schriftelijk overleg met betrekking tot de voorstellen die op 2 mei 2018 zijn gepubliceerd, kan worden geleverd op 12 juni 2018.

Op 15 mei 2018 besloten de commissies EUZA en Financiën om de Commissievoorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader die op 2 mei 2018 zijn gepubliceerd in behandeling te nemen en, na kennis te hebben genomen van de wijze van behandeling in de Tweede Kamer, op korte termijn opnieuw te agenderen.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens een procedurevergadering op 17 december 2020 verzocht de commissie EUZA het kabinet om een schriftelijke toelichting op het rechtsstaatmechanisme in relatie tot het MFK. De commissie vroeg het kabinet of het kan bevestigen dat de Raadsconclusies niet juridisch bindend zijn, en dat de Europese Commissie onafhankelijk aangenomen EU-wetgeving uitvoert. Op 11 januari 2021 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een toelichtende brief (34.998, J).

Op 18 februari 2020 diende het lid Baudet een motie in over niet akkoord gaan met het schrappen van de korting op de EU-bijdrage. De motie werd op 19 februari 2020 aangenomen.

Op 18 februari 2020 diende het lid Van der Graaf c.s. een motie in over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen. De motie werd op 19 februari 2020 aangenomen.

Op 2 december 2019 stuurde de commissie EUZA een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met onder andere vragen over het MFK. Op 6 december 2019 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een antwoord en een appreciatie van een Raadsonderhandelingsdocument over het MFK 2021-2027 dat op 2 december 2019 door het Finse EU-voorzitterschap werd verspreid.

Op 19 december 2018 vond er een VAO plaats ter opvolging van het Algemeen Overleg dat op 8 november 2018 werd gehouden met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën.

Op 13 december 2018 hebben de commissie voor Financiën en de commissie voor Europese Zaken een Algemeen Overleg gevoerd met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën over fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader.

Op 15 november 2018 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken een reactie gericht op vragen die het kabinet aan de Europese Commissie heeft gesteld, mede naar aanleiding van de feitelijke vragen van de commissie EUZA (21.501-20, 1364). Het kabinet heeft in de beantwoording van een aantal van die vragen gesteld nadere informatie van de Europese Commissie te zullen vragen. De in de brief (21.501-20, 1389) opgenomen informatie dient ter aanvulling op de eerdere antwoorden van het kabinet. Tevens verwijst het kabinet hierbij naar de antwoorden op de nadere vragen die op 7 november zijn beantwoord (21.501-20, 1380)

Voor het integrale voorstellenpakket en de sectorverordeningen werd op 8 november 2018 een Algemeen Overleg gehouden met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën.

De commissie EUZA organiseerde op 7 november 2018 een rondetafelgesprek met diverse stakeholders. Alle behandelde position papers zijn hier beschikbaar.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 november 2020 stuurde de regering een kabinetsappreciatie over het voorlopig akkoord inzake het MFK 2021-2027 (34.998, I).

Op 12 november 2020 stuurde de regering een kabinetsappreciatie van het voorlopig akkoord inzake de MFK-rechtsstaatverordening (34.998, H).

Op 6 oktober 2020 stuurde de regering een kabinetsappreciate over het Duitse compromisvoorstel met betrekking tot de rechtsstaatverordening (34.998, G).

Op 17 februari 2020 heeft de Nederlandse regering een kabinetsappreciatie gestuurd over het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) (21.501-02, BN).

Op 1 juni 2018 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie over de Commissiemededeling.

Het voorstel heeft volgens het kabinet een hoger ambitieniveau nodig. Het nieuwe voorstel leidt volgens het kabinet tot een onevenredige rekening voor Nederland wat betreft de financiering van het toekomstige MFK. Volgens het kabinet wordt Nederland al hard geraakt door de Brexit en daardoor dient het voorstel significant te worden aangepast voordat de Raad, en dus ook Nederland, hiermee akkoord zal gaan.

Het kabinet constateert dat met het nieuwe voorstel de inzet is om via bezuinigingen op bestaand beleid versterkte of nieuwe prioriteiten te financieren, als ook de financiële gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk op te vangen. Hierbij erkent het kabinet dat met het voorstel een eerste stap wordt gezet om het MFK te moderniseren en de reflectie van nieuwe prioriteiten zoals onderzoek en innovatie, veiligheid, migratie en klimaat wordt door het kabinet verwelkomt.

Het kabinet geeft aan voorstander te zijn van versterkte conditionaliteit op het gebied van rechtsstatelijkheid, structurele hervormingen en migratie. De voorstellen van de Commissie ten behoeve van een sterkere koppeling van de EU fondsen op deze terreinen vragen volgens het kabinet nadere bespreking en analyse. Het belang van een effectieve prikkel/koppeling die tot de gewenste waarborgen en resultaten leidt staat daarbij voor het kabinet centraal.

Volgens het kabinet beoogt de Commissie met het de nieuwe voorstel het bestaande beleid te moderniseren en tevens te bezuinigen op het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De uitwerking van de modernisering kan volgens het kabinet aanzienlijk ambitieuzer zodat Europese toegevoegde waarde wordt geoptimaliseerd en meer bezuinigingen kunnen worden gevonden.

Verdere beoordeling van het komende MFK hangt voor het kabinet af van de sectorverordeningen op deelterreinen. Hierover zal de Kamer via de reguliere procedure van BNC-fiches geïnformeerd worden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Aangepast Meerjarig Financieel Kader

Op 27 mei 2020 publiceerde de Europese Commissie voorstellen voor een aangepast Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021 – 2027.

Volgens de Commissie zijn deze voorstellen bedoeld om directe economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie aan te pakken, duurzaam herstel aan te jagen en banen te redden en te creëren.

De voorstellen zijn gebaseerd op een voorstel voor een herstelinstrument genaamd Next Generation EU en voor een krachtiger MFK voor 2021-2027. De Commissie geeft aan dat het voorgestelde financiële kader voor 2021-2027 het essentiële referentiepunt is voor de laatste fase van de onderhandelingen. Daarnaast geeft de Commissie aan dat de kern van het oorspronkelijke voorstel voor het MFK 2021 -2027 van mei 2018 geldig blijft.

Roadmap

Op 13 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie een mededelingPDF-document met een roadmap naar een akkoord over het MFK 2021 – 2027 in het najaar van 2019.

Samenvatting COM(2018)322

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) vormt de begroting op de lange termijn voor de EU en heeft als doel de continuïteit in het begrotingsproces te vergroten. Het onderhavige voorstel ziet op de periode van 2021 - 2027. In navolging van de Staat van de Unie door voorzitter Jean-Claude Juncker op 14 september 2016, moet de EU-begroting modern en gericht worden en zo de EU groot maken in grote zaken, en klein in kleine zaken. Op 2 mei 2018 stelde de Commissie daartoe een begroting voor. Het begrotingsvoorstel bestaat uit een integraal pakket voorstellen met een voorstel voor het Eigen Middelen Besluit, en met verdere uitwerking in een 40-tal deelverordeningen.

De kernelementen voor de EU-begroting aan de uitgavenkant zijn onder andere:

  • Een begroting meer gericht op de EU-prioriteiten
  • Beschermingsmechanismen tegen financiële risico's die samenhangen met algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat
  • Meer nadruk op de Europese toegevoegde waarde
  • Minder administratieve lasten
  • Een flexibelere en slagvaardigere begroting

De Commissie stelt, in combinatie met aanvullende bijdragen en besparingen, in totaal een MFK van 1 279 miljard EUR aan vastleggingen voor de periode 2021-2027 voor, wat overeenkomt met 1,11 % van het bruto nationaal inkomen van de EU-27. Dit is een stijging van 0,11 % in vergelijking met de omvang van het MFK 2014-2020 met inbegrip van het Europees Ontwikkelingsfonds.

Deze vastleggingen moeten de uitvoering van de huidige en toekomstige uitgavenprogramma's tot 2027 ondersteunen. De Commissie stelt voor om te investeren in met name innovatie en digitaal beleid, cohesie en waarden, natuurlijke hulpbronnen en milieu, migratie en grensbewaking, veiligheid en defensie, nabuurschap en internationaal beleid en Europees openbaar bestuur. Daartegenover wil de Commissie bezuinigen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het cohesiebeleid. Deze twee posten blijven wel de grootste posten binnen de begroting en maken in het voorstel van de Commissie circa 60% van het MFK uit.

Om snel en doeltreffend in te spelen op onvoorziene behoeften stelt de Commissie voor de bestaande flexibiliteitsmechanismen te moderniseren en een nieuwe "EU-reserve" in te voeren.

Ook aan de inkomstenkant doet de Commissie voorstellen voor modernisering. De Commissie stelt voor om de op de btw gebaseerde eigen middelen te vereenvoudigen en de financiering van de begroting en het EU-beleid sterker aan elkaar te koppelen door een pakket nieuwe eigen middelen in te voeren, bestaande uit een percentage van de inkomsten uit het emissiehandelssysteem, de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en een nationale bijdrage op basis van de hoeveelheid niet-gerecycled plastic verpakkingen.


Behandeling Raad

Op 17 december 2020 nam de Raad de verordeningPDF-document inzake het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het herstelinstrument Next Generation EU aan.

Tijdens de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 bereikten de lidstaten een compromis over het rechsstaatmechanisme. De Europese Commissie ontwikkelt in nauw overleg met de lidstaten richtsnoeren die erop moeten toezien dat het conditionaliteitsregime objectief en eerlijk wordt toegepast.

Tijdens de informele videoconferentie van de Europese Raad van 19 november 2020 gaven Polen en Hongarije aan het akkoord van 10 november 2020 niet politiek te bekrachtigen, omdat zij zwaarwegende bezwaren hebben tegen het rechtsstaatmechanisme. Hiermee ontstaat een impasse in de besluitvorming.

Op 17 november 2020 gaf het Duitse Voorzitterschap tijdens de informele Raad Algemene Zaken een overzicht van het voorlopig akkoord over het MFK. Polen en Hongarije waren kritisch over de overeenstemming van het rechtsstaatmechanisme met de Europese verdragen. De andere lidstaten steunden het akkoord.

Op 10 november 2020 werd er een akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad over het MFK voor 2021 - 2027 en het tijdelijke herstelinstrument Next Generation EU.

Op 21 juli 2020 bereikte de Europese Raad overeenstemming over het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-27, het herstelinstrument in reactie op de COVID-19-crisis (Next Generation EU) en de financiering daarvan via een nieuw Eigenmiddelenbesluit (EMB).

In het verslag van de Europese Raad wordt een samenvatting gegegeven over de uitkomst en het vervolgtraject.

Tijdens de extra Europese Raad op 20 en 21 februari 2020 werd er geen overeenstemming bereikt over het MFK. De voorzitter van de Europese Raad kondigde aan dat hij de komende weken verdere consultaties met lidstaten zal voeren om toe te werken naar een compromis.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 28 januari 2020 werd er een lunchbespreking gehouden over de opstelling van het Europees Parlement in de MFK onderhandelingen. Tevens gaf het Kroatisch voorzitterschap een procedurele toelichting op de MFK onderhandelingen.

Tijdens de Europese Raad op 12 en 13 december 2019 presenteerde het Finse voorzitterschap de hoofdpunten van diens voorstel voor een nieuwe negotiating box. Dit is het document aan de hand waarvan de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader gevoerd worden. Er vond geen inhoudelijke discussie over het document plaats. De Europese Raad heeft zijn voorzitter, Charles Michel, gevraagd het onderhandelingsproces verder te leiden teneinde in 2020 een akkoord te bereiken.

De Raad Algemene Zaken besprak op 10 december 2019 het MFK aan de hand van de negotiating box, het onderhandelingsdocument dat door het Finse voorzitterschap is opgesteld. Nieuw in het Finse document was dat het cijfers bevat. In de discussie bleken vrijwel alle lidstaten kritisch over die cijfers. Enerzijds een groep landen, waaronder Nederland, die de voorgestelde totaalomvang (1,07% van het EU27 BNI) veel te hoog vindt en voor een MFK van 1% pleit. Anderzijds stelde een aantal andere lidstaten voor dat de omvang van het MFK juist omhoog moet, om voldoende middelen te hebben voor traditionele beleidsterreinen en nieuwe prioriteiten.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 19 november 2019 is ingegaan op het proces van de MFK onderhandelingen, op basis van het werkprogramma van het Finse voorzitterschap richting de Europese Raad op 12-13 december 2019. Het voorzitterschap heeft aangegeven dat de presentatie van een nieuwe ‘negotiation box’ inclusief cijfers eind november verwacht kan worden.

Tijdens de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 gaf het Finse voorzitterschap een presentatie over de stand van zaken rond het MFK.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 15 oktober 2019 werd aan de hand van een discussienotitie van het Finse voorzitterschap gesproken over het MFK. De discussie

spitste zich toe op drie thema’s: (1) de totaalomvang van het nieuwe MFK, inclusief de financiering; (2) de balans tussen de verschillende uitgavencategorieën binnen het nieuwe MFK en; (3) conditionaliteiten en positieve prikkels. Nederland heeft met een groep gelijkgezinde lidstaten benadrukt dat de door het Finse voorzitterschap voorgestelde bandbreedte voor de totaalomvang te hoog is en geen basis kan vormen voor een akkoord.

Tijdens de Raad Algemene Zaken op 16 september 2019 schetste het Finse voorzitterschap het onderhandelingsproces om voor het einde van het jaar overeenstemming te bereiken over het MFK, conform de conclusies van de Europese Raad (ER) in juni jongstleden. Op basis van de door de lidstaten geuite prioriteiten zal het voorzitterschap werken aan een discussienotitie voor de Europese Raad in oktober. Daarna zal het een aangepaste versie van het MFK-onderhandelingsdocument presenteren, waarin voor het eerst ook budgettaire elementen worden ingevuld.

De Raad Algemene Zaken heeft op 18 juli 2019 gesproken over het proces ten aanzien van de MFK-onderhandelingen, op basis van het werkprogramma van het Finse voorzitterschap. De Europese Raad van 20 juni 2019 heeft het inkomende Finse voorzitterschap opgeroepen het werk dat onder het Roemeense voorzitterschap is verricht voort te zetten en het onderhandelingsdocument te ontwikkelen. Op basis daarvan zal de Europese Raad in oktober 2019 opnieuw van gedachten wisselen met het oog op een akkoord voor het einde van het jaar.

Tijdens de Ecofinraad van 8 en 9 juli 2019 is er gesproken over de voorstellen van de Commissie ten aanzien van de verschillende eigen middelen die de lidstaten afdragen aan de EU, met als doel de onderhandelingen over het MFK verder te brengen. Nederland heeft aangegeven terughoudend te staan tegenover de introductie van nieuwe eigen middelen, onder andere omdat het de afdrachten complexer en minder transparant zal maken.

De Europese Raad van 21 juni 2019 besprak de voortgang in de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader. In het verslag geeft de regering aan dat het krachtenveld op nagenoeg alle openstaande onderwerpen sterk was verdeeld en dat de Nederlandse inzet is gericht op een modern en financieel houdbaar MFK dat de lasten eerlijk verdeelt. De kabinetsappreciatie van de Commissievoorstellen en de relevante BNC-fiches vormden daarbij voor de regering de basis voor de Nederlandse inbreng.

Tijdens de informele Ecofinraad van 6 april 2019 heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden over de elementen van het MFK waar de ministers van Financiën bijzondere interesse of bevoegdheden hebben, zoals het Europees Semester, het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de financiering van de EU-begroting. Als basis voor de discussie heeft het Roemeense Voorzitterschap een discussiepaperPDF-document opgesteld.

Op 19 februari 2019 besprak de Raad Algemene Zaken de stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader. De regering geeft in het Raadsverslag aan dat het Roemeense Voorzitterschap in voorbereiding op de Europese Raad in juni zowel op technisch als politiek niveau verder zal werken aan de stroomlijning van de negotiating box door het agenderen van verschillende thema’s (o.a. flexibiliteit, klimaat en conditionaliteiten).

Op 8 januari 2019 besprak de Raad Algemene Zaken het vervolgproces van de onderhandelingen over het MFK onder het Roemeens voorzitterschap. Het Voorzitterschap lichtte toe verder te willen werken aan het onderhandelingsdocument (negotiating box) door onder andere het grote aantal opties te verminderen en waar mogelijk teksten in te korten en te vereenvoudigen. Het Voorzitterschap presenteerde tijdens de Raad Algemene Zaken nog geen concrete voorstellen daartoe, maar gaf aan zich de komende periode te willen richten op onder andere de horizontale elementen en de inkomstenkant (eigen middelen). Er is nog geen nieuwe versie van het onderhandelingsdocument beschikbaar.

Op 11 december 2018 besprak de Raad Algemene Zaken de voortgang in de onderhandelingen over het MFK 2021–2027, aan de hand van een door het Oostenrijks voorzitterschap opgesteld onderhandelingsdocument, de concept negotiating box. Dit document bevat voor alle uitgavencategorieën, de headings, en voor een aantal overkoepelende thema’s de budgettaire en politieke beslispunten die nodig zijn voor een integraal akkoord over het MFK en een nieuw Eigen Middelen Besluit. Het onderhandelingsdocument dient uiteindelijk als basis voor conclusies van de Europese Raad. Onder Roemeens voorzitterschap wordt de negotiating box naar verwachting maandelijks in de RAZ besproken en zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van ontwikkelingen in het onderhandelingsproces, tot aan het moment dat er een raadsakkoord over het gehele MFK is.

Op 16 oktober 2018 werd tijdens de Raad Algemene Zaken gesproken over de voortgang in de onderhandelingen over het MFK 2021 - 2027.

Op 18 september 2018 is tijdens de bespreking van het MFK in de Raad Algemene zaken aan de lidstaten gevraagd om hun visie op de wijze waarop de EU-beleidsprioriteiten tot uitdrukking komen in de Commissievoorstellen. Deze bespreking was voor het Oostenrijkse

voorzitterschap een graadmeter of nu voldoende basis en draagvlak bestaat om over te gaan

tot de voorbereiding van de formele onderhandelingen.

Uit het verslag van de Raad Algemene Zaken van 18 september 2018 blijkt dat de visies van de lidstaten op dit moment echter uiteen liggen en het krachtenveld onveranderd en complex is. Het lijkt erop dat een meerderheid van de lidstaten voortgang wenst te boeken met het MFK, waarbij kwaliteit boven snelheid gaat.

Tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 heeft de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Juncker, aandacht gevraagd voor zijn wens dat nog voor de aanstaande verkiezingen van het Europees Parlement een akkoord wordt bereikt over het pakket voorstellen inzake het meerjarig financieel kader voor de periode 2021–2027.

Op 26 juni 2018 toonde de Raad Algemene Zaken bereidheid om in de Europese Raad conclusies op te roepen tot zo spoedig mogelijke besluitvorming over het nieuwe MFK, maar een groot aantal lidstaten, waaronder Nederland, tekende daarbij aan dat de kwaliteit van de uitkomst voorop staat.

Op 14 mei 2018 werd door de Europese Commissie tijdens de Raad Algemene Zaken een presentatie gegeven over de overkoepelende voorstellen bij het MFK 2021 - 2027.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 december 2020 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan ter goedkeuring van het meerjarig financieel kader 2021-2027.

Op 15 mei 2020 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan.

Op 13 mei 2020 nam het Europees Parlement tijdens een plenaire zitting een resolutiePDF-document aan met aanbevelingen aan de Europese Commissie betreffende een vangnet ter bescherming van de begunstigden van Unieprogramma’s: opstelling van een noodplan voor het MFK.

Op 10 oktober 2019 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen.

Op 5 oktober 2018 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (de EPRS) een analyse (PE 628.255PDF-document) over opiniepeilingen met betrekking tot de EU-begroting.

Op 30 mei 2018 werd tijdens een plenaire zitting een niet-wetgevende resolutie (PE 621.622PDF-document) over de voorstellen van 2 mei 2018 over het nieuwe MFK en hervorming van eigen middelen goedgekeurd.

Op 4 mei 2018 publiceerde het Europees Parlement een briefing (PE 621.864PDF-document) over het nieuwe MFK waarin een vergelijk wordt gemaakt met het MFK 2014 - 2020.

Op 27 april 2018 publiceerde het Europees Parlement een briefing (PE 620.240PDF-document) over de nieuwe voorstellen van de Commissie die op 2 mei 2018 zijn gepubliceerd.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 12 april 2019 stuurde de Duitse Bondsraad een opiniePDF-document in het kader van een politiek dialoog aan de Europese Commissie over COM(2018)322.

Op 17 oktober 2018 heeft de Tsjechische Senaat een statementPDF-document uitgebracht over de voorstellen COM(2018)321 en 322. Zij geeft hierin onder andere aan dat zij het niet eens is met het streven van de EU om het totale budget te verhogen in het licht van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Op 6 juli 2018 is de Duitse Bondsraad in politiek dialoogPDF-document getreden met de Europese Commissie over de voorstellen COM(2018)321, 322 en 324.

De Europese Commissie heeft op 29 juni 2018 het standpunt van de Portugese Assembleia da República ontvangen waarin het parlement de subsidiariteit van het voorstel COM(2018)321, 322, 323 en 324 positief beoordeelt.

Het Huis van Afgevaardigden van Tsjechië heeft op 20 juni 2018 middels een politiek dialoog aan de Europese Commissie zijn standpuntPDF-document ingediend over de voorstelllen COM(2018)321, 322 en 324.

Op 2 mei 2018 werd de mededeling door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 10 juli 2018 publiceerde de Europese Rekenkamer een paperPDF-document over de overkoepelende voorstellen (COM(2018)321PDF-document t/m COM(2018)328) voor het MFK 2021-2027.


Alle bronnen