Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 15 december 2020
1. 34.998 EK, H

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De commissies besluiten naar aanleiding van de appreciatie van het onderhandelingsresultaat over de MFK-rechtsstaatverordening (34.998 EK, H), over het voorlopig akkoord over het MFK (34.998 EK, I) en de conclusies van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering op 19 januari 2021.
Het oordeel over de uitvoeringsstatus van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s., 35.403, H, over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader wordt opgeschort tot 19 januari 2021.

2. 34.998 EK, I

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie voorlopig akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over het MFK; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De commissies besluiten inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van 19 novenber 2020 (34.998 EK, I) te combineren met de inbreng over 34.998 EK, H op 19 januari 2021.

3. 35.403 EK, L

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording toepassing taxonomie Europees herstelfonds; Staat van de Europese Unie 2020

De commissies besluiten om het agendapunt aan te houden tot 19 januari 2021.

4. COSAC Voorzittersconferentie, 11 januari 2021

Naar aanleiding van de conceptannotaties vraagt het lid Koole (PvdA) naar de stand van zaken in de uitvoering van de Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G). De staf zal nogmaals contact opnemen met het ministerie.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman