E130052
  klaver icoon
Laatste revisie: 25-03-2014

E130052 - Commissiemededeling: Jaarlijkse Groeistrategie 2014Op 13 november 2013 publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse groeistrategie. De grootste uitdaging waarvoor Europa's economie nu staat is hoe het nu aan de gang zijnde herstel kan worden aangehouden. Dit is de hoofdboodschap van de jaarlijkse groeianalyse (JGA) van dit jaar. Met de aanneming ervan wordt het startschot gegeven voor het vierde Europees semester van economische beleidscoördinatie in een omgeving waar de groei begint terug te keren en de lidstaten voortgang maken in het corrigeren van de onevenwichtigheden die zich vóór de crisis hebben ontwikkeld.

bron: Europese Commissie


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Tijdens de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 17-18 februari 2014 werden conclusies aangenomen over de Jaarlijkse Groeistrategie 2014.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)800PDF-document, d.d. 13 november 2013

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De behandeling van de Jaarlijkse Groeistrategie 2014 wordt meegenomen in de behandeling van het Europees Semester 2014. Meer informatie hierover treft u op de themapagina.

Tijdens de commissievergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 19 november 2013 heeft het lid Elzinga (SP) de aandacht gevestigd op de mededelingPDF-document van de Europese Commissie over de versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Mogelijk kan deze mededeling betrokken worden bij de bespreking van de onderhavige jaarlijkse groeistrategie 2014.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 februari 2014 zal de commissie voor Europese Zaken in een algemeen overleg met de minister van Economische Zaken spreken over de jaarlijkse groeistrategie 2014 en de kabinetsreactie daarop.

De commissie voor Europese Zaken heeft op 19 december 2013 onder andere gesproken over de jaarlijkse groeistrategie. Uit de besluitenlijst blijk dat de commissie Financiën onderdeel 1 van de brief (de kabinetsreactie op de Draft budgetary plans, buitensporige tekortprocedure en Economic Partnership Program in het kader van de begroting voor 2015) reeds behandeld heeft tijdens het algemeen overleg Ecofin/Eurogroep van 4 december 2013 . Het voortouw voor dit onderwerp ligt bij de commissie Financiën.

Op 4 december 2013 vond een algemeen overleg Ecofin/Eurogroep plaats. Hier stond onder andere de brief van de minister van Economische Zaken van 19 november 2013 over begroptingen, economische groei en onevenwichtigheden op de agenda.

De Tweede Kamercommissie van Economische Zaken heeft op 3 december 2013 de brief van de ministers van Financiën en Economische Zaken van 19 november 2013 met de kabinetsappreciatie van de jaarlijkse groeistrategie 2014 besproken. Besloten werd de commissie voor Europese Zaken de behandeling over te nemen. De specifieke thema's op het terrein van de commissie voor Economische Zakenworden door de commissie zelf behandeld bij onder meer de komende Raden voor Concurrentievermogen.

De Tweede Kamercommissie van Financiën besprak op 27 november 2013 tijdens de procedurevergadering de brief van de ministers van Financiën en Economische Zaken van 19 november 2013 met de kabinetsappreciatie van de jaarlijkse groeistrategie 2014.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 november 2013 hebben de ministers van Financiën en Economische Zaken een brief verstuurd naar het parlement waarin de kabinetsvisie op de Europese commissiemededelingen wordt beschreven, waarbij achtereenvolgens ingegaan wordt op de

 • 1. 
  Draft budgetary plans, buitensporige tekortprocedure en Economic Partnership Program;
 • 2. 
  Annual Growth Survey;
 • 3. 
  het Alert Mechanism Report.

In de jaarlijkse groeistrategie beschrijft de Europese Commissie vijf prioriteiten. In de brief wordt de wijze beschreven waarop het kabinet de prioriteiten nationaal en in de EU wil invullen.

 • 1. 
  Streven naar gedifferentieerde en groeivriendelijke begrotingsconsolidatie
 • 2. 
  Kredietverschaffing aan de economie normaliseren
 • 3. 
  Bevorderen van groei en concurrentievermogen
 • 4. 
  Tegengaan van werkloosheid en de sociale consequenties van de crisis
 • 5. 
  Moderniseren overheden


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De grootste uitdaging waarvoor Europa's economie nu staat is hoe het nu aan de gang zijnde herstel kan worden aangehouden. Dit is de hoofdboodschap van de door de Commissie aangenomen jaarlijkse groeianalyse (JGA) van dit jaar. Met de aanneming ervan wordt het startschot gegeven voor het vierde Europees semester van economische beleidscoördinatie in een omgeving waar de groei begint terug te keren en de lidstaten voortgang maken in het corrigeren van de onevenwichtigheden die zich vóór de crisis hebben ontwikkeld.

Dat is waarom de Commissie haar evenwichtige strategie voor groei en banen en de focus ervan op vijf hoofdprioriteiten aanhoudt het komende jaar:

 • 1. 
  Een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie
 • 2. 
  Herstel van de kredietverschaffing aan de economie
 • 3. 
  Groei en concurrentievermogen bevorderen, nu en voor de toekomst
 • 4. 
  Werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis aanpakken
 • 5. 
  Het overheidsapparaat moderniseren

bron: Europese Commissie


Behandeling Raad

De Raad Algemene Zaken van 18 maart 2014 sprak over het Europees Semester aan de hand van het recent verschenen synthese-rapport, waarin de bespreking van de jaarlijkse groeistrategie in de vakraden door het Voorzitterschap is samengevat. De lidstaten stelden zowel de positieve tekenen van economisch herstel als de noodzaak om door te gaan op de ingeslagen weg van hervorming aan de orde. Conform de Nederlandse inzet is in de discussie het belang van deugdelijke implementatie van de eerder gedane landen specifieke aanbevelingen benadrukt aldus het verslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De lidstaten zullen de, door de aanstaande Europese Raad van 20-21 maart 2014 vast te stellen, richtsnoeren voor economisch beleid meenemen in hun Nationaal Hervormingsprogramma en Stabiliteitsprogramma.

Tijdens de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 17-18 februari 2014 werden conclusies aangenomen over de Jaarlijkse Groeistrategie 2014.

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 9 december 2013 is de jaarlijkse groeistrategie, het gezamenlijk conceptrapport werkgelegenheid en het alert mechanism report besproken. De Nederlandse regering ging in de interventie vooral in op het Europees semester. Nederland pleitte ervoor dat lidstaten elkaar aanspreken op het uitvoeren van de landenspecifieke aanbevelingen binnen het Europees semester.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen