Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 december 2013, over de Eurogroep/Ecofin Raad (TK, 1120)28 januari 2014
hoort bij ... E130052 - Commissiemededeling: Jaarlijkse Groeistrategie 2014
E130048 - EU-voorstel: Verordening voor een Gemeenschappelijk Resolutiemechanisme voor banken
E130009 - Voorstel voor een richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
E120034 - Voorstel voor een verordening waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen
E120033 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr.1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit)
E120032 - Europese Commissiemededeling: Een routekaart naar een bankenunie
E110092 - Voorstel voor een verordening betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied
E110091 - Voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied
E100038 - Voorstel voor een richtlijn inzake de depositogarantiestelsels [herschikking]
E090015 - Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling
afkomstig van ... Tweede Kamer