E120020
  klaver icoon
Laatste revisie: 13-09-2012

E120020 - Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2012 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode 2012-2015In het voorstel formuleert de Europese Commissie concept-landenspecifieke aanbevelingen naar aanleiding van het Nationale Hervormingsprogramma en het Stabiliteits- en Convergentieprogramma van Nederland.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 de aanbeveling voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Op 24 juli 2012 werd een aanbevelingPDF-document van de Raad van 10 juli 2012  over het nationale hervormingsprogramma 2012 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode 2012-2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)322PDF-document, d.d. 30 mei 2012

rechtsgrondslag

Artikel 121 par 2, artikel 148 par 4 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 de aanbeveling voor kennisgeving aangenomen.

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht met gepresenteerde Commissievoorstellen heeft de fractie van de SP op 19 juni 2012 verzocht de onderhavige mededeling op de commissiagenda te zetten. 


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens een verslag schriftelijk overleg van 20 juli 2012 over de Raad Algemene Zaken van 24 juli 2012 werd ondere gevraagd naar de acties die Nederland moet ondernemen naar aanleiding van het Pact voor Groei en Banen. In de reactie van het kabinet valt te lezen dat het erop neerkomt dat Nederland opvolging geeft aan de aanbevelingen die Nederland heeft gekregen in het kader van het Europees Semester. Deze sluiten aan bij het beleid dat het kabinet reeds voert om de Nederlandse economie te versterken en de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Tijdens een algemeen overleg tussen de commissie voor Europese Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken op 21 juni 2012 werd onder andere kabinetsappreciatie van de landenspecifieke aanbevelingen besproken. 

Op 20 juni 2012 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg gevoerd met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarbij de landenspecifiek aanbevelingen ook aan bod kwamen. De staatssecretaris liet onder andere weten dat er gelet moet worden op de proportionaliteit van de aanbevelingen. Het ene land moet niet een heel scherpe aanbeveling krijgen terwijl een ander land die niet krijgt. Dat zou het evenwicht in Europa uit balans brengen aldus de staatssecretaris. 


Standpunt Nederlandse regering

De ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken hebben op 13 juni 2012 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij hun appreciatie geven van het vijftal aanbevelingen dat de Europese Commissie Nederland heeft gedaan in het kader van het Europees Semester.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In het voorstel formuleert de Europese Commissie concept-landenspecifieke aanbevelingen naar aanleiding van het Nationale Hervormingsprogramma en het Stabiliteits- en Convergentieprogramma van Nederland. Het voorstel is op 30 mei 2012 gepubliceerd en op 10 juli 2012 door de Raad goedgekeurd. De aanbevelingen die de Europese Commissie aan Nederland doet zien op begrotingsconsolidatie, aanpak van de vergrijzing, verhoging van de arbeidsparticipatie, stimulering van innovatie en hervorming van de huizenmarkt. 


Behandeling Raad

De Raad Algemene Zaken van 24 juli 2012 heeft zich gebogen over het proces dat wordt gevolgd voor het toezicht in het kader van het Europees semester,met name de opvolging van landenspecifieke aanbevelingen inzake het begrotings- en het economisch beleid. 

Nadat de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012 de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europese semester heeft onderschreven, vond de formele vaststelling van de aanbevelingen plaats tijdens de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 9-10 juli 2012 overeenkomstig artikel 121(2)

De Europese Raad op 28 en 29 juni 2012 heeft het Europees Semester 2012 afgesloten en daartoe de landenspecifieke aanbevelingen (waaronder onderhavige aanbeveling) bekrachtigd. 

Volgens de annotatie bij dit agendapunt in de brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het algemene beeld dat de Europese Commissie EU-breed ambitieuze aanbevelingen voorstelt voor de versterking van nationale economieën. De Nederlandse regering heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een dergelijk streng toezicht door de Commissie in het kader van het Europees Semester. Het is dan ook zaak dat de gedane aanbevelingen niet worden afgezwakt. De landenspecifieke aanbevelingen leveren volgens de bewindspersonen van Buitenlandse Zaken een belangrijke impuls voor het realiseren van nationale structurele hervormingen, die op korte en lange termijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan herstel en duurzame versterking van de economie, het voorkomen en terugdringen van macro-economische onevenwichtigheden en het vergroten van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in de EU.

De Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) van 22 juni 2012 heeft gesproken over de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester. Volgens Conform de geannoteerde agenda hebben de Nederlandse aanbevelingen net als vorig jaar betrekking op de overheidsfinanciën, pensioenleeftijd, arbeidsmarkt en innovatie. Nieuw is een aanbeveling op het gebied van de huizenmarkt. Alle aanbevelingen zijn grotendeels in lijn met het Nederlandse beleid en het lenteakkoord. 

Tijdens de Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 21 juni 2012 werden de landenspecifieke aanbevelingen besproken. In het verslag van deze Raad laat de minister voor SZW onder andere weten dat de lidstaten zich in het algemeen goed kunnen vinden in de aanbevelingen en veel lidstaten hebben zich positief uitgelaten over de verbeterde kwaliteit van de landenspecifieke aanbevelingen. Niet alle lidstaten zijn het eens met alle aspecten van de door de Commissie voorgestelde aanbevelingen, maar lidstaten erkennen het nut van de aanbevelingen als instrument. Er is nog een aantal wijzigingen aangebracht in sommige aanbevelingen en op enkele aanbevelingen houden een paar lidstaten een voorbehoud. Een deel van de aanbevelingen - met betrekking tot loononderhandelingen en pensioen - werd de dag na de Raad WSBVC behandeld op de Ecofin-raad, waarna ze voor politieke afstemming zijn doorgeleid naar de Europese Raad (van

regeringsleiders).

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • Resolutie ten aanzien van de conclusies van de Europese Raad (28-29 juni 2012) standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2012)0292
    4 juli 2012
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen