E120018
  klaver icoon
Laatste revisie: 13-09-2012

E120018 - Europese Commissiemededeling: Actie voor stabiliteit, groei en werkgelegenheidDe onderhavige mededeling gaat in op initiatieven ter versterking van de economische stabiliteit, groei en werkgelegenheid in de Europese Unie. De Europese Commissie bespreekt de voortgang van een aantal maatregelen die reeds genomen zijn in het kader van de Routekaart voor stabiliteit en groei uit oktober 2011.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 de commissiemededeling voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 30 mei 2012 heeft  de Europese Commissie een pakket aanbevelingen aangenomen voor begrotingsmaatregelen en economische hervormingen om in de EU de financiële stabiliteit te versterken, groei te bevorderen en werkgelegenheid te scheppen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)299PDF-document, d.d. 30 mei 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft op 11 september 2012 de commissiemededeling voor kennisgeving aangenomen.

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht met gepresenteerde Commissievoorstellen heeft de fractie van de SP op 19 juni 2012 verzocht de onderhavige mededeling op de commissiagenda te zetten. 


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie voor Financiën heeft het BNC-fiche desgewenst betrokken bij het algemeen overleg over de Europese Raad van juni 2012.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering heeft in het BNC-fiche onder andere een overwegend positieve grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid van de EU op dit terrein. Behoudens de voorgestelde maatregelen in het kader van het Europees semester en de vergroting van markttoegang via multilaterale en bilaterale akkoorden, is het Nederlandse proportionaliteitsoordeel echter overwegend negatief. De regering uit zich kritisch ten aanzien van een aantal specifieke elementen uit de aanbeveling, in het bijzonder de voorstellen over Eurobonds en een Financial Transaction Tax (zie ook dossier E110050). Zij  maakt zich zorgen over de mogelijke financiële gevolgen voor de Nederlandse begroting van deze voorstellen. De regering staat gaat in haar appreciatie van het voorstel eveneens in op de financiële risico's rond het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 van de EU en de EU-begroting voor 2013.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De onderhavige mededeling gaat in op initiatieven ter versterking van de economische stabiliteit, groei en werkgelegenheid in de Europese Unie. De Europese Commissie bespreekt de voortgang van een aantal maatregelen die reeds genomen zijn in het kader van de Routekaart voor stabiliteit en groei uit oktober 2011. Voorts geeft de Commissie een overzicht van haar visie voor de langere termijn en van de voorstellen die zij op korte termijn zal presenteren. Op het niveau van de Europese Unie gaat de Commissie in op de door haar noodzakelijk geachte maatregelen om de Economische en Monetaire Unie verder te versterken, waaronder intensivering van het toezicht op de financiële sector, de oprichting van een bancaire unie en de oprichting van een Europees depositogarantiestelsel. Ook zet de Europese Commissie uiteen op welke wijze zij voortgang wil boeken bij de versterking van de interne markt (onder andere door de invoering van een Europees octrooi en volledige implementatie van de dienstenrichtlijn), de intensivering van de handel met landen buiten de EU, de versterking van werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit binnen de EU en ten slotte de inzet van EU-financiering om deze doelen te bereiken.

Daarnaast doet de Europese Commissie in de mededeling ook een aantal algemene aanbevelingen aan lidstaten. De commissie stelt dat lidstaten over het algemeen op schema liggen wat betreft het terugdringen van hun begrotingstekort. Zij spoort lidstaten echter ook aan om onder tegenvallende macro-economische omstandigheden vast te houden aan de doelstellingen. Tegelijkertijd merkt zij op dat het, voor landen die uit een buitensporigtekortprocedure komen, aanbeveling verdient om de beschikbare begrotingsruimte te benutten voor groeibevorderende investeringen. Op een groot aantal terreinen doet de Commissie aanbevelingen voor economische hervormingen en investeringen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen