E120005
  klaver icoon
Laatste revisie: 20-06-2012

E120005 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma 'Europa voor de burger' voor de periode 2014–2020Met het voorstel voor een verordening stelt de Commissie financiële ondersteuning te willen bieden voor maatschappelijke participatie op het gebied van Europese besluitvormingsprocessen. Het voorstel is een voortzetting van het programma Europa voor Burgers 2007-2013.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 7 februari 2012 heeft de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) het verordeningsvoorstel besproken in relatie tot de regeringsnotitie over Europacommunicatie en het mondelinge overleg met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dat hierover op 27 september 2011 is gevoerd.

Europees

Op 10 mei 2012 heeft de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Europese Commissie een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt ten aanzien van dit voorstel.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)884PDF-document, d.d. 14 december 2011

rechtsgrondslag

Artikel 352

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft op 7 februari 2012 het onderhavige verordeningsvoorstel besproken in relatie tot de regeringsnotitie over Europacommunicatie en het mondelinge overleg met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dat hierover op 27 september 2011 is gevoerd. 

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 31 januari 2012 besloten dat zij onderhavig voorstel voor procedure wilde agenderen in een komende commissievergadering.


Behandeling Tweede Kamer

Het betreffende BNC-fiche werd geagendeerd voor een algemeen overleg op 7 maart 2012 voorafgaand aan de Raad Justitie en Binnenlandsze Zaken (JBZ) van maart 2012.

De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 2 februari 2012 besloten dat zij de commissie Veiligheid & Justitie zal verzoeken de behandeling over te nemen en het betreffende BNC-fiche te agenderen voor een algemeen overleg voorafgaand aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) dat plaatsvond op 7 maart 2012.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering ziet volgens het BNC-fiche een meerwaarde van het programma voor waar het gaat om het ondersteunen van Europa-brede en transnationale debat over Europa en uitwisselen van goede praktijken tussen lidstaten. De regering benadrukt echter ook de nationale keuze en verantwoordelijkheid van lidstaten om zich in te zetten voor burgerschap en Europese verbondenheid. Daarnaast wijst Nederland erop dat Europees burgerschap wordt bevorderd in een gelijksoortig Programma van Rechten en Burgerschap 2014 en 2020 en via het Europees Burger Initiatief. Voorlichting over het ontstaan en nut en noodzaak van de Unie is ook belegd bij het Huis van Europa bij lidstaten.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met het voorstel voor een verordening stelt de Commissie financiële ondersteuning te willen bieden voor maatschappelijke participatie op het gebied van Europese besluitvormingsprocessen. Het voorstel is een voortzetting van het programma Europa voor Burgers 2007-2013 (zie dossier E050065). De Commissie baseert de noodzaak van dit programma op een gebrek aan kennis van burgers met betrekking tot de Europese instellingen en hun inspraak op Europese besluitvormingsprocessen. Daarnaast wijst zij op de noodzaak om het ontstaan en voordelen van de Unie in deze tijden van kredietcrisis en EU-kritiek te belichten.

De doelstellingen van het programma zijn drieledig:

 • 1. 
  Debat en bewustwordingsactiviteiten op het terrein van Europese geschiedenis en verbondenheid;
 • 2. 
  Toerusting van burgers om te participeren in Europese besluitvormingsprocessen en in maatschappelijke initiatieven van solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk op Unie niveau;
 • 3. 
  Lering trekken uit en uitwisselen van resultaten van projecten op bovenstaande terreinen tussen beleidsmedewerkers van diverse lidstaten.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zullen onder het voorstel subsidies worden verleend. De totale financiële enveloppe voor de tenuitvoerlegging van het Programma Europa voor Burgers voor de periode 2014-2020 bedraagt 229 miljoen euro. 

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)884
  14 december 2011
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1562
  14 december 2011
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1563
  14 december 2011

Behandeling Raad

Tijdens de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport op 10 mei 2012 werd een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt ten aanzien van onderhavig voorstel. De lidstaten van de Europese Unie verwelkomden het voorstel, dat een compromis is als gevolg van het werk in de voorbereidende Raadswerkgroepen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen