E050065
Laatste revisie: 02-01-2007

E050065 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Burgers voor Europa" ter bevordering van een actief Europees burgerschapDe Europese Commissie wil het probleem van het "gat" tussen de burger en de EU aanpakken. In dit voorstel presenteert de EC het programma "Burgers voor Europa" ter bevordering van een actief Europees burgerschap. Het programma zal het bestaande programma "civic participation" opvolgen. Voor uitvoering van het programma in de periode van 2007 - 2013 is 235 miljoen euro begroot.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit nr. 1904/2006/EGPDF-document werd op 11 december 2006 in 2e lezing goedgekeurd en gepubliceerd in Pb EU L378 d.d. 27 december 2006.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)116PDF-document, d.d. 6 april 2005

rechtsgrondslag

artikel 151 van het EG-Verdrag

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel ter informatie aan te bieden aan de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Cultuur.

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft het onderhavige besluit op 13 september 2005 voor kennisgeving aangenomen.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35610/KvD
  13 september 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering geeft aan in fiche twee dat het voorstel voldoet aan het subsidiariteit- en proportionaliteitbeginsel. De activiteiten zullen complementair aan de nationale activiteiten (en in samenwerking met organisaties uit de lidstaten) worden uitgevoerd.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie is veel aandacht besteed aan het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij de Europese Unie. Vanuit dat perspectief staat de regering positief tegenover het programma "Burgers voor Europa". Inhoudelijk heeft de regering meerdere opmerkingen geplaatst. Zo wordt de vraag gesteld of de reeds ontplooide activiteiten daadwerkelijk effect hebben gehad en hebben bijgedragen aan een actieve participatie. Verder vraagt de regering zich af of de doelgroep van het programma (de burgers) niet verder afgebakend dient te worden en of de mogelijkheid bestaat strengere eisen te formuleren voor de projecten die steun zullen ontvangen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 381[2]
  8 juni 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op basis van een openbare consultatie heeft de EC zeven doelstellingen geformuleerd. De drie algemene doelstellingen zijn:

 • 1. 
  De burgers de kans geven samen te werken en deel te nemen aan de opbouw van een Europa verrijkt en verenigd door zijn culturele verscheidenheid
 • 2. 
  Bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese identiteit op basis van gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur
 • 3. 
  Vergroten van wederzijds begrip tussen de Europese burgers (inclusief respect culturele verscheidenheid en bevorderen interculturele dialoog).

De specifiek transnationale doelstellingen zijn:

 • 4. 
  Mensen uit heel Europa (plaatselijke gemeenschappen) samenbrengen om ervaringen, waarden te delen, om van de geschiedenis te leren en een toekomst op te bouwen: directe participatie door middel van interculturele uitwisselingen
 • 5. 
  Maatschappelijke organisaties inzetten om acties, debatten en denkoefeningen over het Europees burgerschap te organiseren
 • 6. 
  Europa meer tastbaar maken voor de burgers door de Europese waarden en successen te promoten en huldigen
 • 7. 
  Ten behoeve van het grensoverschrijdend saamhorigheidsgevoel moet de evenwichtige integratie van burgers en maatschappelijke organisaties gestimuleerd worden door de bevordering van de interculturele dialoog en Europa's verscheidenheid plus eenheid worden benadrukt.

Deze zeven doelstellingen van de EC dienen gerealiseerd te worden met behulp van acht voorstellen binnen het kader van drie overkoepelende acties.

In het kader van "Actieve burgers voor Europa" (40% van het totale budget) worden de volgende twee voorstellen gedaan:

 • Jumelages van steden. Directe uitwisselingen tussen burgers door organisatie van seminars, conferenties en publicaties. Hiermee wordt wederzijdse kennis en begrip actief bevorderd.
 • Burgerprojecten en ondersteunende maatregelen. Steun verlenen aan transnationale en sectoroverschrijdende projecten waarmee actief burgerschap wordt gerealiseerd. Teneinde de projecten optimaal te laten verlopen dient uitwisseling van "best practices" plaats te vinden alsmede ervaringen te bundelen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

In het kader van "Een actieve civiele samenleving in Europa" (30% van het totale budget) worden de volgende drie voorstellen gedaan die alle een versterking van de Trans-Europese netwerken vereisen:

 • Structurele steun aan Europese organisaties doe onderzoek naar overheidsbeleid doen ("think tanks"). De institutionele capaciteit van deze organisaties moet vergroot worden zodat nieuwe ideeën ontwikkeld worden en daarmee het debat over het burgerschap aangewakkerd kan worden
 • Structurele steun voor maatschappelijke organisaties op Europees niveau. De capaciteit van deze organisaties moet vergroot worden als ook de stabiliteit versterkt opdat ze als transnationale katalysatoren ingezet kunnen worden
 • Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven. De organisaties (NGO's, vakbonden, federaties, think tanks) moeten gesteund worden in de projecten die de introductie of voortzetting beogen van projecten met een Europese dimensie zodat ook een breder publiek daarbij betrokken kan worden.

In het kader van "Samen voor Europa" (15% van het totale budget) worden de volgende drie voorstellen gedaan:

 • Evenementen met een hoge zichtbaarheid. Evenementen die door de EC/ in samenwerking met de EC worden georganiseerd en een aanzienlijke omvang en reikwijdte hebben moeten structureel gesteund worden. De doelstellingen van deze evenementen moeten terug te vinden zijn in de hierboven vermelde doelstellingen van het programma "Burgers voor Europa".
 • Studies. De EC zal studies, onderzoeken en opiniepeilingen opzetten teneinde meer inzicht te verkrijgen in het concept van actief burgerschap.
 • Hulpmiddelen voor informatievoorziening - en verspreiding. Een internetportaal wordt opgezet om de burgers actief te informeren over alle activiteiten die in het kader van "Burgers voor Europa" plaatsvinden.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)116
  6 april 2005

Behandeling Raad

Aangezien het voorstel binnen het kader van de Financiële Perspectieven wordt besproken, is er alleen nog gesproken - voor een eerste maal - over de inhoud van het programma tijdens de Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuurraad van 23-24 mei 2005. Het programma is daar enthousiast ontvangen door de verschillende delegaties en er is kort gesproken over de doelstellingen van het voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur - 9060/05
  23 mei 2005

Behandeling Europees Parlement

Op 5 april 2006 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen ten aanzien van onderhavig besluit.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen