E110042
  ruit icoon
Laatste revisie: 01-08-2014

E110042 - Voorstel voor een herziening van de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV)Deze voorgestelde nieuwe richtlijn omvat bepaalde gebieden van de Richtlijn Kapitaalvereisten. Lidstaten kunnen de voorgestelde regels bij omzetting in nationale wetgeving afstemmen op hun eigen situatie. Naast een samenvoeging van reeds bestaande regelgeving worden nieuwe initiatieven voorgesteld op een aantal terreinen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Nationaal

De commissie Financiën heeft op 29 november 2011 de brief van de minister van Financiën d.d. 15 november 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 20 juni 2013 werd de onderhavige richtlijn zonder verdere beraadslaging aangenomen. 


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen en het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat

document Europese Commissie

COM(2011)453PDF-document, d.d. 20 juli 2011

rechtsgrondslag

Artikel 53 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Richtlijn 2013/36/EUPDF-document werd op 26 juni 2013 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L176 van 27 juni 2013. Deze richtlijn diende voor 31 december 2013 geïmplementeerd te zijn. Op 2 augustus 2013 werd een rectificatie gepubliceerd met onder andere een aangepaste ingangsdatum namelijk 1 januari 2014.

Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de behandeling van de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (zie kamerstukken in de serie 33.849) afgesloten en het voorstel als hamerstuk afgedaan.

De implementatietermijn voor de richtlijn en aanpassing van Nederlandse wetgeving om de verordening te accommoderen was zeer kort. Gelet hierop is reeds op 26 november 2013 een wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten gepubliceerd om de verordening door De Nederlandsche Bank handhaafbaar te maken. Overigens is sprake van een overschrijding van de implementatietermijn die in vrijwel alle lidstaten aan de orde is.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 juli 2014.


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de commissievergadering Financiën op 29 november 2011 werden de antwoorden van de minister van Financiën besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Financiën heeft op 15 november 2011 gereageerd op de brief van de 13 oktober 2011 met vragen van de VVD, het CDA, de PvdA en de ChristenUnie. De minister beantwoordt de vragen in drie clusters; als eerst gaat hij in op de definitie van kapitaal in Basel III en CRD IV, vervolgens gaat hij in op de inzet van Nederland in de discussie over minimum/ maximum harmonisatie en tot slot beantwoordt hij de vragen over het proportionaliteitsoordeel.

Op 11 oktober 2011 sloot de fractie van het CDA zich aan bij de vragen die gesteld zijn door de fractie van de VVD. Deze vragen gaan onder andere over minimumharmonisatie en de definitie van 'kapitaal' in de beide voorstellen. De brief werd op 13 oktober 2011 verstuurd.

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over onderhavig voorstel en het voorstel voor een verordening over prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en investeringsmaatschappijen (zie dossier E110043) wordt geleverd door leden van de fracties van de VVD, PvdA en de ChristenUnie. De voorstellen worden gezamenlijk in behandeling genomen.

Op 13 september 2011 heeft de commissie voor Financiën besloten om op 4 oktober 2011 inbreng te leveren over onderhavig voorstel.


Behandeling Tweede Kamer

Naar verwachting vindt een technische briefing plaats over het onderhavige voorstel voor een herziening van de richtlijn kapitaalvereisten. 

Het voorstel werd tijdens de procedurevergadering van de commissie Financiën op 28 september 2011 besproken.


Standpunt Nederlandse regering

Uit het BNC-fiche blijkt dat de Nederlandse regering de Europese Commissie steunt in haar streven om het Bazel III akkoord te implementeren. De belangrijkste discussie wordt gevoerd over of RKV IV een minimum of maximumharmonisatie regelgeving moet worden.

Teneinde een gelijk speelveld beter te waarborgen, pleit Nederland voor maximumharmonisatie (alle lidstaten implementeren dezelfde afspraken). Op die manier wordt het beste gewaarborgd dat alle banken in alle lidstaten dezelfde berekeningen toepassen en dezelfde instrumenten daarin betrekken. Ook zullen op die manier de verschillende toezichthouders minder ruimte hebben om nationaal verschillend beleid te formuleren onder discretionaire bevoegdheden.

Het kabinet betreurt het dat de afspraken over de implementatie van het Bazel III akkoord in verwaterde vorm in het voorstel zijn opgenomen. Onder andere met betrekking tot de definitie van kapitaal en de wijze en het moment waarop bepaalde nieuwe ratio's van kracht zullen worden, zijn in het voorstel duidelijke concessies gedaan vanwege grote druk vanuit bepaalde lidstaten. Daarom wil het kabinet, ondanks de voorkeur voor het principe van maximumharmonisatie, graag bepaalde onderwerpen aanmerken voor minimumharmonisatie (uitzonderingen voor onderwerpen waarop lidstaten extra maatregelen mogen introduceren), waaronder de hoogte van de kapitaaleisen en de wijze waarop bepaalde elementen van het raamwerk in het nationale recht worden opgenomen. Nederland steunt de voorgestelde benadering waarbij de technische bepalingen in een verordening worden opgenomen.

Nederland zal ook de Europese Commissie steunen in haar streven het vertrouwelijkheidsregime te verruimen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De voorgestelde nieuwe richtlijn omvat bepaalde gebieden van de Richtlijn Kapitaalvereisten. Lidstaten kunnen de voorgestelde regels bij omzetting in nationale wetgeving afstemmen op hun eigen situatie. Naast een samenvoeging van reeds bestaande regelgeving worden nieuwe initiatieven voorgesteld op een aantal terreinen. Zo heeft het voorstel tot doel om afdoende, evenredige en afschrikkende sancties in te stellen die naleving van de Richtlijn Kapitaalvereisten moet zorgen. Ook zet de Commissie in op de ontwikkeling van gelijke spelregels en de vermindering van de gelegenheden tot regelgevingsarbitrage en op de verbetering van het toezicht op bankdienstenaanbieders. Daarnaast doet de Commissie voorstellen om kredietinstellingen minder op externe ratings te laten vertrouwen Ten slotte bevat het voorstel maatregelen om een effectieve corporate governance binnen de kredietinstellingen te creëren die het nemen van buitensporige risico's zou moeten helpen vermijden.

De Europese Commissie concretiseert dit voornemen met onder andere de volgende maatregelen:

  • de versterking en onderlinge aanpassing van het rechtskader met betrekking tot sancties en de mechanismen die het opsporen van schendingen vergemakkelijken;
  • de versterking van het corporate-governancekader door (a) te zorgen voor een doeltreffender risicotoezicht door de raden van bestuur, (b) de status van de risicomanagementfunctie te verbeteren, en (c) effectieve monitoring te garanderen door toezichthouders van de risicogovernance.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken op 20 juni 2013 werd de onderhavige richtlijn zonder verdere beraadslaging aangenomen. 

Tijdens de Raad ECOFIN op 2 mei 2012 zal besluitvorming plaatsvinden over een gekwalificeerde meerderheid.

Het Pools Voorzitterschap van de EU presenteerde tijdens de Raad voor Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) op 29 en 30 november 2011 een voortgangsrapportage van de onderhandelingen met als doel de belangrijkste onderhandelingsgebieden aan te stippen en een oriënterend debat te houden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 april 2013 heeft het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aangenomen. 

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Zowel het Zweedse parlement als het Roemeense huis van afgevaardigden hebben een met redenen omkleed advies aan de Europese Commissie gestuurd ten aanzien van de subsidiariteit van onderhavig voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen