E110043
  ruit icoon
Laatste revisie: 20-08-2013

E110043 - Voorstel voor een verordening over prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en investeringsmaatschappijenMet deze ontwerpverordening formuleert de Europese Commissie gedetailleerde bedrijfseconomische eisen waaraan kredietinstellingen en beleggingsondernemingen moeten voldoen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie Financiën heeft op 29 november 2011 de brief van de minister van Financiën d.d. 15 november 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 20 juni 2013 heeft de Raad het voorstel in eerste lezing goedgekeurd. 


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

document Europese Commissie

COM(2011)452 deel 1PDF-document, d.d. 20 juli 2011

rechtsgrondslag

Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de EU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Verordening (EU) Nr. 575/2013PDF-document werd op 27 juni 2013 gepubliceerd in Pb EU L176 en is -op enkele uitzonderingen na- van toepassing vanaf 1 januari 2014. Op 2 augustus 2013 volgde een rectificatiePDF-document met enkele aangepaste data.


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de commissievergadering Financiën op 29 november 2011 werden de antwoorden van de minister van Financiën besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De minister van Financiën heeft op 15 november 2011 gereageerd op de brief van de 13 oktober 2011 met vragen van de VVD, het CDA, de PvdA en de ChristenUnie. De minister beantwoordt de vragen in drie clusters; als eerst gaat hij in op de definitie van kapitaal in Basel III en CRD IV, vervolgens gaat hij in op de inzet van Nederland in de discussie over minimum/ maximum harmonisatie en tot slot beantwoordt hij de vragen over het proportionaliteitsoordeel.

Op 11 oktober 2011 sloot de fractie van het CDA zich aan bij de vragen die gesteld zijn door de fractie van de VVD. Deze vragen gaan onder andere over minimumharmonisatie en de definitie van 'kapitaal' in de beide voorstellen. De brief werd op 13 oktober 2011 verstuurd.

Inbreng voor schriftelijk overleg over onderhavig voorstel voor een verordening en het voorstel voor een herziening van de richtlijn kapitaalvereisten (zie dossier E110042) wordt geleverd door leden van de fracties van de VVD, PvdA en de ChristenUnie. De voorstellen worden gezamenlijk in behandeling genomen.

Op 13 september 2011 heeft de commissie voor Financiën besloten om op 4 oktober 2011 inbreng te leveren over onderhavig voorstel.


Behandeling Tweede Kamer

Naar verwachting vindt er op 7 december 2011 een technische briefing plaats over het onderhavige voorstel voor een herziening van de richtlijn kapitaalvereisten. 

Het voorstel werd tijdens de procedurevergadering van de commissie Financiën op 28 september 2011 besproken.


Standpunt Nederlandse regering

Uit het BNC-fiche blijkt dat de Nederlandse regering de Europese Commissie steunt in haar streven om het Bazel III akkoord te implementeren. De belangrijkste discussie wordt gevoerd over of RKV IV een minimum of maximumharmonisatie regelgeving moet worden.

Teneinde een gelijk speelveld beter te waarborgen, pleit Nederland voor maximumharmonisatie (alle lidstaten implementeren dezelfde afspraken). Op die manier wordt het beste gewaarborgd dat alle banken in alle lidstaten dezelfde berekeningen toepassen en dezelfde instrumenten daarin betrekken. Ook zullen op die manier de verschillende toezichthouders minder ruimte hebben om nationaal verschillend beleid te formuleren onder discretionaire bevoegdheden.

Het kabinet betreurt het dat de afspraken over de implementatie van het Bazel III akkoord in verwaterde vorm in het voorstel zijn opgenomen. Onder andere met betrekking tot de definitie van kapitaal en de wijze en het moment waarop bepaalde nieuwe ratio's van kracht zullen worden, zijn in het voorstel duidelijke concessies gedaan vanwege grote druk vanuit bepaalde lidstaten. Daarom wil het kabinet, ondanks de voorkeur voor het principe van maximumharmonisatie, graag bepaalde onderwerpen aanmerken voor minimumharmonisatie (uitzonderingen voor onderwerpen waarop lidstaten extra maatregelen mogen introduceren), waaronder de hoogte van de kapitaaleisen en de wijze waarop bepaalde elementen van het raamwerk in het nationale recht worden opgenomen. Nederland steunt de voorgestelde benadering waarbij de technische bepalingen in een verordening worden opgenomen.   

Nederland zal ook de Europese Commissie steunen in haar streven het vertrouwelijkheidsregime te verruimen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met deze ontwerpverordening formuleert de Europese Commissie gedetailleerde bedrijfseconomische eisen waaraan kredietinstellingen en beleggingsondernemingen moeten voldoen. Deze eisen hebben in hoofdzaak betrekking op:

 • 1) 
  Kapitaal: volgens de Europese Commissie dient het bedrag aan eigen vermogen dat banken moeten aanhouden, alsook de kwaliteit daarvan, te worden verhoogd.
 • 2) 
  Liquiditeit: de Commissie stelt voor om een liquiditeitsdekkingsratio in te voeren, teneinde de kortetermijnveerkracht van het liquiditeitsrisicoprofiel van financiële instellingen te verbeteren.
 • 3) 
  Hefboomratio: de ontwerpverordening introduceert een zogenaamd hefboomratio die een buitensporige hefboom op de balans van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen dient te voorkomen.
 • 4) 
  Tegenpartijkredietrisico: volgens de Commissie worden banken door de ontwerpverordening gestimuleerd om zogenaamde otc-derivaten via centrale tegenpartijen te 'clearen'.
 • 5) 
  Een enkel wetboek: De keuze voor het instrument van de verordening, waarmee de regels rechtstreeks toepasselijk zijn in alle lidstaten, is volgens de Commissie noodzakelijk om de risico's rond verschillen in nationale wetgeving te ondervangen. 

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)452 deel 1
  20 juli 2011
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)452 deel II
  20 juli 2011
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)452 deel III
  20 juli 2011
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)949
  20 juli 2011
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)950
  20 juli 2011

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen