E100016
  ruit icoon
Laatste revisie: 16-12-2014

E100016 - Actieplan ter uitvoering van het programma van StockholmDit actieplan heeft als doel het uitvoeren van de prioriteiten van het in december 2009 door de Europese Raad goedgekeurde Programma van Stockholm, dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de periode 2010-2014.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Tijdens de JBZ-Raad van 3 en 4 juni 2010 heeft de Raad conclusies aangenomen inzake het Actieplan Stockholm Programma.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling: Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa. Actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm

document Europese Commissie

COM(2010)171PDF-document, d.d. 20 april 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 15 juni 2010 besloten de commissie voor de JBZ-Raad en de commissie Justitie het actieplan bij het verschijnen van concrete voorstellen in behandeling te nemen. Zij zullen dan per voorstel bezien welke commissie het voorstel zal behandelen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 17 juli 2012 stuurden de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Immigratie, Integratie en Asiel een brief aan de Tweede Kamer waarmee zij de Kamer informeren over de stand van zaken rond de implementatie van het actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma.

De minister van Justitie heeft op 11 oktober 2010 vragen beantwoord van het lid Gesthuizen (SP) over cybercrime. Zij heeft o.m. gevraagd of de minister bereid is op internationaal vlak te pleiten voor het snel op elkaar aan laten sluiten van wetgeving, zodat criminelen makkelijker aangepakt kunnen worden. De minister stelt in zijn antwoord dat Nederland binnen de Europese Unie met concrete voorstellen heeft bijgedragen aan de tekst van de cybercrimeparagraaf in het zogenoemde «Stockholmprogramma». De uitvoering van de daarin opgenomen akties betreft mede de portefeuille van Eurocommissaris Kroes, maar ook die van haar collega’s Malmström en Reding.


Standpunt Nederlandse regering

Het voorlopige Nederlandse oordeel over de bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit is in algemene zin positief, aangezien de voorziene maatregelen de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht verder zullen ontwikkelen zoals beschreven als een van de doelstellingen van de EU (artikel 3, lid 3, VEU). Het Actieplan vult de reeds eerder gemaakte afspraken van het Stockholm Programma nader in. Zowel het proportionaliteits als het subsidiariteitsoordeel in het BNC fiche over het Stockholm programma was eveneens positief. Voor een oordeel over de financiële gevolgen van de voorziene maatregelen is nog onvoldoende informatie beschikbaar.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit actieplan heeft als doel het uitvoeren van de prioriteiten van het in december 2009 door de Europese Raad goedgekeurde Programma van Stockholm (dossier E090100), dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de periode 2010-2014. In het actieplan gaat de Europese Commissie in op een aantal doelstellingen, te weten:

  • De bescherming van de grondrechten waarborgen;
  • Van het Europees burgerschap een realiteit maken;
  • Het vertrouwen in de Europese justitiële ruimte versterken;
  • De veiligheid van Europa garanderen;
  • Solidariteit en verantwoordelijkheid als de kern van onze reactie;
  • Bijdragen tot een mondiaal Europa en
  • Van politieke prioriteiten naar acties en resultaten.

Het actieplan gaat vergezeld van een overzicht van maatregelen ter verwezenlijking van deze doelstellingen. Het overzicht bevat concrete acties met een duidelijk tijdschema voor aanneming en uitvoering.

Lees meer: uitgebreide samenvattingPDF-document


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 22 en 23 april 2010 zal de Europese Commissie een presentatie geven van het Actieplan Stockholm Programma. Dit actieplan beoogt de beleidslijnen uit het Stockholm Programma uit te werken in concrete voorstellen voor Europese wet- en regelgeving in de periode 2010-2014.

Tijdens de JBZ-Raad van 3 en 4 juni 2010 heeft de Raad conclusies aangenomen inzake het Actieplan Stockholm Programma.

Statewatch heeft een raadsdocument van 13 november 2012 gepubliceerd met een notitie van het voorzitterschap gericht aan COREPER/ de Raad met een mid-term review van het Stockholm Programma.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 17 juni 2010 heeft de commissie voor EU Zaken van het Tsjechische Parlement een resolutie aangenomen en naar de Senaat van Tsjechië gestuurd inzake het Actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen