JBZ-Raad (32.317); brief van de ministers van V&J, BZK en I&A en de staatssecretaris van V&J over de implementatie van het Stockholmprogramma in 2010 en 2011 (TK, nr. 63)28 juni 2011
hoort bij ... E110029 - Voorstel voor een richtlijn over het recht op een advocaat en communicatie in strafrechtelijke procedures
E110028 - Herzien voorstel voor de Opvangrichtlijn
E110027 - Herzien voorstel voor de Procedurerichtlijn
E110010 - Evaluatie van de EU-overnameovereenkomsten
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)
E100079 - Voorstel voor herziening van verordening Brussel I
E100065 - Mededeling over een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de EU
E100043 - Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures
E100039 - Voorstel voor een gemeenschappelijke procedure voor toegang en verblijf van seizoenarbeiders
E100016 - Actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm
E100011a - Lidstaatinitiatief met het oog op het aannemen van de richtlijn betreffende rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures
E100010 - voorstel voor wijziging Frontex-verordening
E100008 - Kwalificatierichtlijn
E090302 - Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ
E090125 - Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. [.../...] (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend) (herschikking)
E090124 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie